A Bibliáról lelkipásztoroknak

 

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a papság lelkiségének és egységének fele­lőse, Beran Ferenc hittanár már jó 10 évvel ezelőtt szükségesnek látta, hogy a lelkipász­torok számára minden évben biblikus továbbképző konferenciát szervezzen. Azóta mindig így május vége felé összehívja a budapesti és Budapest környéki atyákat, hogy hallgassanak meg néhány érdekes előadást a Szentírásról. A konferencia szakmai vezetőjének Tarjányi Béla biblikus tanárt kérte fel, aki biblikus kollégáival együtt minden alkalommal egy-egy fontos témakört mutat be a Biblia világából.

Most, május 21-én – Biblia Éve lévén – "A Bibliáról a Biblia évében" címmel került sor az konferencia megtartására, és ennek megfelelően nem szaktudományos részletekről, hanem inkább a Szentíráshoz való hozzáállásunkról szóltak az előadók.

Beran Ferenc rövid bevezetőjében hangsúlyozta: "Az Egyháznak az a feladata, hogy Isten üzenetének a titkát, a misztériumát föltárja a világ előtt, a vonzó arcát bemutassa; hogy azt találjuk meg az Isten Szavában, amire minden ember vágyik a lelke mélyén..."

Ezután Tarjányi Béla "A Biblia az Egyház és a közösségek életében" című előadásában kiemelte, hogy a Szentírást megelőzte az élet, a krisztusi szeretetközösség élete, ezzel együtt járt ennek megértése, megbeszélése, az erről szóló tanítás (Jézus, apostolok, apostoltanít­vá­nyok), majd ennek a tanításnak egy részét írásba foglalták – ez maradt fenn az evangéliu­mokban, az apostoli levelekben stb. Az élet és ennek megértése, az erről szóló beszéd és szóbeli tanítás az elsődleges minden korban, mégis egyedülálló érték a Szentírás, mert örök időkre támpontja és vezérfonala a töretlenül és folytonosan továbbvitt életnek és tanításnak.

Kocsis Imre előadásával segítséget igyekezett nyújtani azok számára, akikben a ma nagyon felkapott „Da Vinci kód” c. regény olvasása után kérdések fogalmazódtak meg, illetve akikhez mások (hívek barátok, ismerősök) fordultak kérdésekkel. Előadásában nem térhetett ki a regény által felvetett minden problémára, illetve pamflet minden vitatható állítására, csak néhány fontosabb témával foglalkozott: a Biblia Nagy Konstantin császár műve - Jézus Krisztus házastársa volt Mária Magdolna, a Katolikus Egyház nőellenes. Mindegyik témát alaposan körüljárta, és bemutatta, hogy ezek az állítások ill. feltételezések milyen alaptalanok és képtelenségek. (Előadásának teljes szövege olvasható a Bibliatársulat honlapján, ld.: www.biblia-tarsulat.hu/docum/davinci.htm)

A délutáni előadás valójában nem is előadás volt, hanem személyes vallomás: Vágvölgyi Éva tanárnő, a Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára mondta el az atyáknak, hogy mit jelent számára a Szentírás. Hangsúlyozta, hogy számára ez bensőséges magánügy (mint például a házastársak egymáshoz való kapcsolata), de Isten ügyéről és Szaváról lévén szó, vállalnunk kell az önkiadás áldozatát, hogy tanúságot tegyünk Isten nekünk adott ajándékairól. A Szentírást a vízhez hasonlította, amely számára gyerekkorától fogva csodálatos élményt jelent, akár harmatcsepp az, akár zúgó tenger, akár hömpölygő folyam, akár zuhogó zápor. Befejezésül a résztvevők meghallgatták az "Ének az esőben" c. dalt (a hasonló című filmből).  (Vágvölgyi Éva vallomása olvasható a Bibliatársulat honlapján, ld.: www.biblia-tarsulat.hu/docum/vallvagv.htm) A személyes vallomást követő hozzászólá­sok­ban a résztvevő atyák is elmondták saját élményeiket, tapasztalataikat, örömeiket a Szent­írás­sal kapcsolatban

Mindenki számára nagy örömet és megtiszteltetést jelentett, hogy a konferencián részt vett Tempfli József nagyváradi megyéspüspök úr is.

A konferencia rendezői és résztvevői köszönetüket fejezik ki a Központi Szeminárium­nak a szíves vendéglátásért, és a Hittudományi Karnak a rendelkezésünkre bocsátott hangosító berendezésért.

Tarjányi Béla