Bibliatéka
           2008. július 29

Kamarakiállítással bővítette a Biblia évének programsorozatát az ELTE Egyetemi Könyvtár. Az elsősorban középkori bibliakiadásokra összpontosító tárlat a nagyszombati jezsuita kollégium és egyetem gazdag örökségébe enged bepillantást.

 

A hajdani bibliák papírrongyokon fellelt töredékei is azt bizonyítják, hogy ezek mindennapos olvasásra készültek, nem könyvtárak polcaira – mondta Jelenits István professzor a „Próféták által szólt régen néked az Isten” – Bibliák az Egyetemi Könyvtárban című kiállítás megnyitóján. A piarista szerzetestanár kifejtette, hogy a sok, egymással felelgető, sőt olykor vitázó írásokból álló könyvek könyve elsősorban emberi tapasztalatokról szól, ezért lehet gyújtó hatású.

 

Szögi László, a könyvtár főigazgatója azt hangsúlyozta, hogy a Bibliával kapcsolatos ismereteknek az általános műveltség részét kell képezniük ma is, amint az sok évszázadon keresztül – felekezettől függetlenül – mindenki számára nyilvánvaló volt. A Szentírást annak is olvasnia kell, aki hisz Istenben, és annak is, aki érdeklődik Európa iránt – tette hozzá, arra utalva, hogy az európai történelem és gondolkodás a zsidó-keresztény kultúrán alapul.

Az Egyetemi Könyvtár tárlata bő ezer év kincseit mutatja be, a 9. századi izajási szövegrészlettől kezdve egészen egyes főúri famíliák családi bibliáiig. A Pázmány Péter alapította nagyszombati egyetem szellemi és tárgyi hagyatékát őrző ELTE a humanizmus és reformáció legjelentősebb európai és magyar nyomtatványain kívül közszemlére bocsátja többek között Janus Pannonius 11. századból származó görög evangéliumoskönyvét, számos, hosszabb bibliai szöveget tartalmazó magyar nyelvemlékkódexet, az első magyar nyelven, Magyarországon nyomtatott Sylvester-féle bibliafordítást, sőt a Káldi György nevéhez fűződő első katolikus bibliafordítás eredeti kéziratát is.

A könyvek mellett a Szentföldet és Jeruzsálemet ábrázoló színezett metszetekben is gyönyörködhet a látogató. Művészibb metszetek reprodukciói is színesítik a tárlatot a Szépművészeti Múzeum jóvoltából, például a Biblia Pauperum vagy Dürer Apokalipszis-sorozata. A kiállítás, amelyet a Mátyás-templom kulturális alapítványa támogatott, június 25-től szeptember 12-ig látogatható munkanapokon 10-18 óráig.

(Forrás: MKPK Sajtóiroda)

VPA Hírporta   hir@hirporta.hu

 

 

 

 

 

Rakjuk össze a Bibliát! címmel különleges Biblia szimpózium
            2008. július 29. 0:00

Különleges Biblia-szimpóziumot szervez a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium a Biblia Éve tiszteletére október 10-11-én. Az első nap helyszíne a patinás Kossuth Klub (a Nemzeti Múzeum melletti kisutcában), a második napot a kollégium épületében tartjuk Kispesten.Helyszín, kezdési időpont

Október 10 – 1088 Budapest, Múzeum utca 7. (du. 3 óra)
Október 11 − 1191 Budapest, Hunyadi utca 2-4. (de. 9 óra)

A jezsuita rendnek a 34. általános rendgyűlés óta kitüntetett feladata a Párbeszéd keresése. Párbeszéd, dialógus (dia-logos, görög szó: a szavak/érvek/igék között) a szó legnemesebb értelmében. Párbeszéd más népekkel, vallásokkal, a felekezetek között, a nem-hívőkkel, a posztmodern kultúrával… Hogy ez milyen nehéz feladat, annak felmérésére csak képzeljük el, milyen másképpen olvasták, olvassuk a Bibliát a keresztény kultúrkörön belül, időben, térben és gyülekezetenként eltérő módon. Mit jelentett a szent szöveg olvasása/hallgatása az első keresztényeknek, akik még a saját bőrükön tapasztalták meg az üldöztetést, a Krisztusért vállalt vértanúságot? Mit jelentett Aquinoi Szent Tamásnak és a tudós skolasztikának? A háborúzó-politizáló arisztokratáknak, a kolostorok védelmében művelődő szerzeteseknek és a „világban” ténykedő (földet szántó, családot gondozó) köznépnek, akik persze jellemzően olvasni se tudtak...? Mit a reformáló Luther Mártonnak, vagy a másképp újító Loyolai szent Ignácnak (a Jézus Társasága alapítójának)? Mit a jellemzően „e világban” gondolkodó felvilágosult, racionális polgárságnak? S mit jelent ma egy katolikus, egy református, egy karizmatikus, egy ignáci vagy ferences lelkiségű, egy egyetemi-teológus és egy hagyományos falusi gyülekezetben? Nagyon, nagyon mást, noha keresztényként szilárdan hiszünk benne, hogy mindegyiknek a középpontjában Jézus Krisztus, a megtestesült Ige és az Ő kinyilatkoztatása áll…e hit nélkül nincs értelme az ökumenizmusnak s talán az egész kereszténységnek…

Nem egyszerűsíti a helyzetet az sem, ha más vallásokkal hasonlítjuk össze magunkat. A Jézusban csak egy idealista reformert látó, a kereszténységet „szelíd oldalhajtásnak” vagy szektának tekintő zsidósággal, akikkel pedig közös Bibliában/Tanakhban osztozunk – az általunk Ószövetségnek nevezett könyvekre (könyvek egy részére) gondolunk. Az iszlámmal, amelynek saját szent könyve, a Korán telis-tele van zsidó-keresztény elemekkel (prófétákkal, eseményekkel, történetekkel, tanításokkal) – vagy a mi Bibliánk van tele keleti motívumokkal, életbölcsességekkel? (mindkettő igaz). Az iszlám vallásfilozófia meghatározó hatást gyakorolt a nyugati teológiára, például Aquinoi szent Tamásra, de talán már a kései egyházatyák is merítettek belőle. Ha a keresztény misszionáriusok nyomát követve még keletebbre utazunk, a buddhista kultúrkörbe ütközünk, amelynek ugyan nincsen szent könyve (sokak szerint épp ennek köszönheti mai népszerűséget, terjedését a nyugati kultúrában is), de szemlélődő életfelfogása, harmónia-keresése szintén nagy hatást gyakorolt a kereszténység bizonyos köreire; csak remélni tudjuk, hogy ez a hatás kölcsönös, amint ezt sokan az egyre nagyobb társadalmi elköteleződést mutató, demokrácia- és igazságeszményért harcoló buddhista szerzetesek hősiességében vélik tetten érni…

Látjuk, a bátor, következetes párbeszéddel járó kérdések száma gyakorlatilag a végtelenségig (zűrzavarig) fokozható, pedig ezeket a kérdéseket a posztmodern kultúrában, a globalizálódó világban igenis fel kell tenni, ha figyelembe vesszük, hogy a Földön a mintegy 2,1 milliárd kereszténnyel 1,3 milliárd iszlám, 900 millió hindu, 360 millió buddhista és mintegy 14 millió zsidó vallású ember osztozik. S persze a vallásdemográfiai arányok nem a ”mi” javunkra alakulnak. Ennél is égetőbb a párbeszéd a posztmodern ateista kultúrával, amely vallástól függetlenül az egész világon terjedőben van. Nemcsak a statisztikákat eltorzító „éppen csak megkereszteltekre” gondolok, akik vallásukat egyáltalán nem gyakorolják, hitükben nem haladnak előre, hanem a következetes, magukat egyre inkább megszervező és a média különböző csatornáin keresztül hangosan hirdető Isten-tagadókra, szkeptikusokra és persze azokra, akiket az élet materiális szükségletei mellett teljesen hidegen hagy bármiféle vallás vagy transzcendencia… vagy, épp ellenkezőleg, ezirányú keresésükben a gyakran tisztán ezoterikus, netán kőkemény üzleti alapokon álló, zavaros vagy egyenesen káros (összezavaró, démoni) New Age ideológiákhoz fordulnak. Lássuk be: a minőségi, bátor párbeszédet nem lehet tovább halogatni.

Szimpóziumunk éppen csak elindul ezen a hosszú, rögös úton. Az első nap vendégei keresztény (katolikus és evangélikus), zsidó, valamint vallási tekintetben szkeptikus tudósemberek lesznek, akik a Teremtés kérdéskörében próbálnak párbeszédet (párhuzamos-beszédet?) folytatni, vitatkozni (Tatár György vallásfilozófus, Csányi Vilmos etológus, Náray-Szabó Gábor kémikus, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes, Ittzés János evangélikus püspök, Marosán György valláskutató, filozófus). A látogatók a szünetben Uri Asaf zsidó festőművész bibliai tárgyú képeit tekinthetik meg, amelyek a bibliai figurák mechanikus utánzása helyett kísérletet tesznek a figurák mögött rejlő transzcendencia képi nyelven történő érzékeltetésére.
Megtárgyalásra bocsátott kérdések: meddig terjed az ember igénye, joga és lehetősége arra, hogy a világot birtokba vegye, szükségletei kielégítésére használja, sőt kizsákmányolja? Meddig fokozható a technológiai verseny, s mi a hajtómotorja? Progresszió vagy konzervativizmus? Mit mond erről a Biblia? Hogyan értelmezték (félre) ezeket a tanításokat?

A második nap az „új” diszciplína, a pszichológia/lélektan körül forog, amelyre a posztmodern kultúrában gyakran a vallás vetélytársaként, sőt meghaladójaként tekintenek. Vajon tényleg vannak az élet nagy kérdéseire transzcendencia-mentes válaszaink? A hagyományos vallás és az új tudományos pszichológia alternatívák vagy egymás kiegészítői? Milyen változásokat hozott a lélektudomány a családról, közösségi életről, erkölcsről, önmegvalósításról, egyéni életcélról, párkapcsolatról, házasságról - egyáltalán: az emberről alkotott képünkben? E változások közül mi az, ami a Biblia és egyház hagyományos tanítása tükrében üdvözlendő, és mi az, amit egy vallásos ember nem fogadhat el (és miért nem)?
Előadó Nemeshegyi Péter jezsuita szerzetes, misszionárius, beszélgetőpartnerek páter Török Csaba filozófus-teológus, Németh Dávid református pasztorálpszichológus és Baktay Miklós gyakorló pszichológus. Ide várjuk a Vágó István alapította Szkeptikusok Társasága egy képviselőjét is, amely szervezettel a kollégium rektora, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes már korábban is érdekes, gyümölcsözőnek tűnő vitákat folytatott. Péter atya előadását és a szokásos Kerekasztal-beszélgetést kiscsoportos műhelyfoglalkozások követik, ezzel próbálunk lehetőséget teremteni a vendégek számára a bekapcsolódásra, passzív hallgatóból aktív beszélgetőpartnerré válásra. A műhelyfoglalkozások témái: Biblia és irodalom, Biblia és pedagógia, Biblia és pszichológia, Biblia és spiritualitás.

Bővebb információk a www.szentignac.hu honlapon.
Érdeklődni a biblia@szentignac.hu e-mail címen vagy – munkanapokon – a +36 (1) 282-98 48-es telefonszámon (a kollégium Titkársága) lehet.

A Szimpózium szervezői

VPA Hírporta >>>hir@hirporta.hu

 

„Angyalok a Bibliában pályázat – eredményhirdetés  

 

 

Angyalok a Bibliában országos bibliai rajzpályázat eredményhirdetése
május 5. 0:00

"Angyalok a Bibliában" országos bibliai rajzpályázat eredményhirdetése
Mosonmagyaróvár, május 4., Piarista Gimnázium

 

 

 

Röviddel a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat megalakulása után a Társulat győregyházmegyei koordinátorának, Wolf Pál Péter atyának az a szenzációs ötlete támadt, hogy országos bibliai rajzpályázatot hirdet meg általános és középiskolás gyermekek számára. A különböző kategóriák 10-10 első helyezettje egyhetes nyári tábor keretében maga is részt vehet a koroncói kis templom kifestésében. A pályázat kiírását nem várt siker korozázta: már az első alkalommal szerte az országból sok-sok pályamű érkezett, és a győztesek nagy örömmel fogtak hozzá a kérdéses templomocska festéséhez, szépítéséhez.

 

 


Tizenöt év elteltével, május 4-én délben zsúfolásig megtöltötték az ott szorongó szülők és rajzoskedvű gyermekek a mosonmagyaróvári Piarista Általános Iskola és Gimnázium földszíntjének folyosóját, ahol immár 16. alkalommal kerültek kiállításra az ezévben is meghirdetett pályázat díjazott és elismerésre méltó alkotásai. A pályázat gondozását ugyanis hosszú évek óta a magyaróvári Piarista Iskola vállalta magára. Az ezévi téma az "Angyalok a Bibliában" volt. Az ország minden részéből beküldött többszáz szebbnél-szebb gyermekrajz közül a legszebbeket láthattuk itt a tablókon. A kiállítás megnyitója volt egyben az eredményhirdetés ünnepi alkalma is.

Miután a megjelentek megcsodálták a kiállított tablókat, Farkas István igazgató nyitotta meg a kis ünnepséget. Elsőként Papp Zsombor 6. osztályos tanuló mondott el néhány nagyon szép gondolatot a művészetről: "Miért van művészet, és miért költészet? Amiért szórakozás, és játék, és vallás, és ismeretelmélet. Az ember érez, az ember gondolkodik. Meg akarja ismerni magát és a világot. Le akarja győzni az elmúlást, megváltást keresve..." Ezt követően Erős Mónika 12. osztályos tanuló énekelt el csodásan csengő hngján néhány marosmenti népdalt. Az eredményej kihirdetése előtt Karczagi Endre festőművész, a bíráló zsüri elnöke méltatta a gyermekek munkáját, lelkesedését. "Nagy örömmel jöttem ide zsürizni, mert már az első év után láttam, hogy itt olyan gyönyörűségeket fogok látni, amikből magam is tanulhatok... Fejet hajtok a gyerekek munkái előtt. Nem szégyellem bevallani, hogy érdekes megoldásaikból sokat tanulok, mert a gyerek valami ösztönös, őszinte dolgot csinál. Amikor a hittanórákon tanultakat megrajzolja, megfesti, átéli a Bibliát, lélekben is közelebb kerül hozzá...Megkérem Önöket, hogy tapsoljuk meg a gyerekeket!"

  A zsüri elnöke után Farkas István igazgató köszönetet mondott a pályázat ötletgazdáinak és gondozóinak: Megköszönöm Wolf Pál Péter atyának azt a hűséges buzgalmat, és Matusz Péter tanár úrnak, aki az iskolánkban tanít, azt a hangya-szorgalomat és hűségért, amellyel évek óta ötletgazdái ennek a pályázatnak, és köszönöm azt a figyelemfölhívást, hogy milyen csodálatos érték és ajándék számunkra a Biblia..."


Az igazgató köszönő szavai után következett az eredményhirdetés. Minden korcsoportban (óvodás pályázók is voltak!) az első tíz kapott elismerő oklevelet, az első három helyezett jutalomkönyveket, és mindannyian meghívást a nyári koroncói alkotótáborba.


Ez alkalommal – a Biblia Évében kiírt pályázat eredményhirdetésén – részt vett a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vezetője is, és a Piarista Iskola hűséges és eredményes közreműködésének elismeréséül – a Bibliatársulat nevében egy Aranybibliát ajándékozott az Iskolának.
A kedves eredményhirdető és megnyitó ünnepség a himnusz eléneklésével zárult.

A kiállítás a mosonmagyaróvári Piarista Gimnáziumban három hétig tekinthető meg.(Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. sz.)

Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat (Tarjányi Béla)/VPA Hírporta

VPA Hírporta  >>>hir@hirporta.hu

 

 Megyéspüspök áldja meg a családi bibliákat Balinkán  

 

Találkozzunk Pünkösdhétfőn, az Egyházmegyei Napon Balinkán
           VPA Hírporta, április 25. 0:00

A Székesfehérvári Püspökség negyedik alkalommal rendez Egyházmegyei Napot Balinkán, a Tölgyes táborban.

Május 12-én, Pünkösdhétfőn, várják a papságot, híveket, családokat, egyedül élőket, kicsiket, fiatalokat, idősebbeket az egész egyházmegye területéről!

9 órától érkezés:
-Autóknak, buszoknak külön parkolási helyet biztosítunk, kérjük figyeljék a sárgamellényes irányítókat.
-A bejárattal szemben álló regisztrációs sátorban mindenki kap programot, a találkozó emlékplakettjét, a gyerekek ingyen fagyi jegyet, amit a regisztrációs sátor mellett a Fehérvárcsurgói Zámbó Fagyizó árusít a rendezvény ideje alatt.
- A főbejáratnál egész napos kirakodóvásár lesz, ahol az egyházmegyénk területén levő fogyatékosokat, csökkent munkaképességűeket foglalkoztató műhelyek munkáit lehet megvásárolni.
- Az egyházmegye könyv-és kegytárgyboltja is ezen a helyen árusít. (Ha valaki Bibliát szeretne vásárolni, itt 50% kedvezménnyel veheti meg.)
- A bejárattal szemben a regisztrációs sátor mellett az Egyházmegyei Karitász munkatársai egész nap pogácsát, üdítőt, kávét árusítanak a fogyatékkal élő fiatalok számára működtetett Sz. Kristóf Klub javára.
- Az első alpesi faházban a kisbabával érkezőknek külön baba-mama szobát biztosítunk.
- A tábor központjában álló mentőnél lehet jelentkezni, ha valaki sürgős orvosi ellátást igényel.

10 órakor megnyitó:
- A megyésfőpásztor előadása nyitja meg a rendezvényt a tábor szabadtéri színpadán.

11 órától fakultatív programok:
- A kicsiket játszóház, állatsimogató, légvár, kézművesség, néptánc, arcfestés és póni lovaglás várja. (A gyerekvigyázást, az egyházmegye intézményeinek óvónői és pedagógusai, valamint a cserkészmozgalom fiataljai vállalták.)
- A  fiataloknak, családoknak sport - és sorversenyt szerveznek a katolikus iskolák pedagógusai, a cserkészekkel métázni lehet majd és az íjazást gyakorolni.
-A  szabadtéri színpadon az egyházmegye iskoláinak gyermekműsorait láthatják az érdeklődők. Bibliai jeleneteket adnak elő és a népi hagyományokat felelevenítő Pünkösdölőt.
- A bejárat melletti kis házban az Antiochia mozgalom fiataljai várnak mindenkit egy izgalmas játékra a „Láthatatlan Színházba”.
- A sportpályák mellett a Forró Capuccinó együttes ad koncertet a móri katolikus fiatalokkal.
- A házasoknak a nagy előadóteremben Levente Péter és Döbrentey Ildikó művészházaspár tesz tanúságot házasságban eltöltött 40 évükről. Az előadóteremből nyíló kisteremben igény szerint gyerekvigyázást vállalnak a családpasztorációs bizottság tagjai, a kisgyerekes házaspárok részére. A programon résztvevő házasok püspöki áldásban is részesülnek.
-  A kis faházaknál a délutáni közös programig gyóntatnak felváltva az egyházmegye papjai.
-  Az alpesi házaknál bemutatkozik az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom székesfehérvári csoportja.
-  Az alpesi házak bejáratánál a Fehérvári Kézművesek Egyesületének tagjai üvegfestéssel, papírsárkány-, szalmavirág-, terménybáb-, kerámiakészítéssel, gyöngyfűzéssel, mézeskalács díszítéssel és vásárral várja az érdeklődőket.
-  A tábor központjában a nyitott ebédlőben lehet elfogyasztani majd az otthonról hozott ebédet.

14 órától közös szentségimádás:
- A sportpályáknál szabadtéri oltár lesz felállítva, ahol közös szentségimádást tartunk püspöki és papi vezetéssel.

15 órakor püspöki szentmise
A szabadtéri oltárnál az egyházmegye papságával mutat be szentmisét a megyés püspök. A zenei szolgálatot a székesfehérvári Filotea együttes biztosítja. Ebben a szentmisében a főpásztor megáldja a családi Bibliákat.

A rendezvény alatt a hangosítást a Szent István Művelődési Ház technikusai biztosítják.

A helyszínekről és programokról a tábor területén elhelyezett plakátokról, útmutatókról tájékozódhat mindenki!
Érdeklődni lehet a Püspökségen a 22/510-694-es telefonszámon!

Bertáné Pintér Katalin/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

 "Szeretethimnusz" – képzőművészeti pályázat  

 

Képzőművészeti pályázat a Biblia Évében
május 14. 0:00

A Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Moldvay Győző Galéria
a jubileumi X. Kortárs Egyházművészeti Kiállítás tiszteletére képzőművészeti pályázatot hirdet
a III.Nemzetközi Gyermekrajz pályázat gyermek alkotóival együtt.

A BIBLIA ÉVÉBEN Hatvanban a Moldvay Győző Galériában Egyházművészeti kiállítás
melynek témája a Szeretethimnusz

Szeretethimnusz

"Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket,
ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem,
mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak,
a tudomány elenyészik.
Most megismerésünk csak töredékes,
és töredékes a prófétálásunk is.
Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek,
úgy gondolkoztam, mint a gyerek,
úgy ítéltem, mint a gyerek.
De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.
Ma még csak tükörben, homályosan látunk,
akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent,
ahogy most engem ismernek.
Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet".

1Kor 13,1-13


Alkotónként két műalkotás nyújtható be különböző technikai megoldásokkal, műfaji korlátozás nélkül.
A munkákat a galéria Művészeti Tanácsadó Testülete által felkért zsüri válogatja a kiállításra:
Beküldési határidő:
2008. május 13-17-ig.

A műalkotásokat leadhatják a Moldvay Győző Galériában Hatvan, Hatvanas u.2. Tel.:37/341-796
Örömteli, sugárzó alkotómunkát kívánunk:
dr.Pogány Gábor a Művészeti Tanácsadó Testület kurátora
Matiszlovicsné Horváth Éva a hatvani Moldvay Győző Galéria vezetője
email: matiszlovicsne.eva@gmail.com

Süllei László/VPA Hirporta hir@hirporta.hu

 

 A Biblia Hete Józsefvárosban  

 

 Hírporta  >>>   

 

A Biblia Hete Józsefvárosban
május 2. 18:43

az Apáczai Kiadó Budapesti Központjában

Budapest, VIII. kerület, József krt. 63. sz.

Időpont: Május 13-17 (Pünkösd hete)

Rendezők: katolikus, református, evangélikus, baptista gyülekezetek,

valamint a Kisfuvaros utcai Izraelita Hitközség egyik rabbija

Gyermekprogramok: minden nap délután fél 3 és 3 4 óra között:

vetélkedő, rajzverseny, szép-olvasási játék,

valamint interaktív számítógépes játék és rajzfilm Jézus életéről.

Felnőtt programok: minden délután 4 és 1 7 óra között.

délután 4 órakor 40 perces Biblia-magyarázat,

5 órakor előadás a Bibliáról,

6 órakor tanúságtétel a Bibliáról.

Tervezett programok:

Május13., kedd du. 4 órától: dr. Tarjányi Béla professzor előadása:

Pintér Szabolcs előadása: A Biblia és az emberi kapcsolatok.

Május 14., szerda du. 4 órától: a baptista gyülekezet programja.

Május 15. csütörtök du. 4 órától: a józsefvárosi testvéregyházak

ifjúsági csoportjainak találkozója,

Darvas István, a Kisfuvaros utcai zsinagóga rabbijának

előadása a 23. zsoltárról

(magyar, héber és jiddis nyelven megszólaltatja Isten szavát).

Május 16., péntek du. 4 órától az evangélikusok találkozói:

– a Szlovák tannyelvű Iskola diákjainak műsora

– teológiai, biblikus előadás és tanúságtétel.

Május 17. szombat délelőtt 10 és délután 1 óra között:

– A gyermekek rajzversenyére benyújtott rajzok kiértékelése

a reformátusok vezetésével

(az alkotásokat, szereplőket jutalmazuk, akik jó teljesítményt nyújtottak)

– Egy református biblikus-teológus előadása.

A Biblia Hete programjaira mindenkit szeretettel várnak

a Rendezők

Kérünk mindenkit, akik örülne a rendezvény sikerének,

terjessze ezt a meghívót, ismertesse programjainkat!

Tarjányi Béla/VPA Hírporta hir@hirporta.hu  

 

Nagymarosi találkozó  

 

Levél  >>>   

 

Nagymarosi Találkozó 2008 tavaszán (május 24)
május 17. 0:00

Nagymarosi levél
minden Krisztust kereső közösségnek

2008 tavaszán

A Biblia évében a Nagymarosi Találkozón is különös figyelmet szentelünk Isten szavának.
Főelőadónk Jelenits István piarista szerzetes lesz. A Szentmisét Székely János püspök atya mutatja be.
A gyerekek számára idén is lesz Gyerekmaros.

Bővebb információ a www.nagymarosi-talalkozo.hu oldalon

A Nagymarosi Levél már olvasható és letölthető az alábbiakban:

nagymaroslevel.doc

Ugye lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton
és feltárta előttünk az Írásokat?” (Lk 24,32)

Vannak könyvek, amelyeket – rossz kifejezéssel – csak kiolvasunk. A számunkra kedvesebbeket esetleg többször is elolvassuk. Olvastad már például az Egri csillagokat vagy a Bűn és bűnhődést? De mennyire furcsán hangzik az a kérdés, hogy olvastad-e már a Bibliát? Az nem olyan könyv, amit csak úgy elolvas az ember…

 


Biztosan Veled is előfordult már, hogy levelet – kicsit reálisabban nézve e-mailt :) – kaptál valakitől, aki fontos neked, akinek adsz a szavára, s amikor másodszorra elolvastad, bizonyos szavak, mondatok újra megszólítottak. Azok a szavak, amelyek fontosak neked, folyton újraértelmeződnek, s általuk új értelmet nyerhet a kapcsolatod is azzal, akitől a levelet kaptad. Lehet, hogy évekig elkísér, és egy nehéz helyzetben erőt meríthetsz belőle. Ez fordítva is igaz: sohasem tudhatod, hogy egy bátorító szavad mennyit ért és éppen mit jelentett valaki számára.

 


A szó természete, hogy mindig mond valamit
Azok a szavak, amelyeket levelekben, könyvekben vagy más írásokban olvasol, pontosan annyira szólnak hozzád, amennyire nyitott vagy befogadásukra. Ha hívő ember vagy, biztosan fontos számodra az Istennel való kapcsolat, s bárki másénál jobban adsz az Ő szavára. A Szentírás szavai által Ő szól hozzád. Ezek a szavak egyrészt arról beszélnek, Akitől származnak, másrészt beszélnek rólad és a kettőtök kapcsolatáról. Mint a neked írt levélhez, újra és újra vissza lehet térni hozzájuk, minden alkalommal valami újat, valami mást mondanak, de mindig valami személyesen nekünk szólót hordoznak.

 


A szó mindig valakihez szól
Senki nem hallja meg azt, aki magában beszél. Senki sem hallgathatja kedvenc együttesének dalait, ha azok nem készítenek CD-t. Írhatsz akár ezer e-mailt is, ha nincs interneted, sosem ér célba a leveled. Isten sem a „mennyei asztalfióknak” :) szánta, amit közölni akart velünk! A Biblia nem monológ: hozzánk szól, megszólít. Személyesen engem, személyesen téged. Mintha szerelmesleveleket írt volna, hogy ezeket összekötve átadja neked. A többi már rajtad múlik, a kérdés csak az: elolvasod, esetleg újra és újra elolvasod? Nem is gondolnád, hogy a Szentírás mennyi történetében, szereplőjében, mondatában magadra ismerhetsz, hiszen a Könyvek Könyve az emberiség tapasztalataira épít.
A Szentírás a saját segítő erejéről is beszél. Képzeld magadat az emmauszi tanítványok helyébe: Jeruzsálemből Emmauszba igyekeznek. Az elmúlt napok történéseiről beszélgetnek. Szomorúak. A korábban Megváltóként ünnepelt názáreti Jézus nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ekkor maga Jézus csatlakozik hozzájuk, az egyetlen, aki „nem tud” a Jeruzsálemben történtekről. Újramondatja saját szenvedéstörténetét a tanítványokkal, elmesélteti velük az eseményeket, majd bekapcsolódik a saját haláláról folyó beszélgetésbe és elmagyarázza nekik mindazt, ami az Írásokban róla szólt. Azért figyeld a két tanítvány helyzetét is: lassan megértik a történetet, amely századokon át Jézusról szólt, és nem sejtik, hogy a végén ők is benne lesznek a Bibliában… :) A történet végét ismerjük: a kereszthalált nem lehet meg nem történtté tenni – de a tanítványok megfordulnak az úton. Visszatérnek a közösségbe, s ezután céljuk a kereszthalálban való dicsekvés lesz. Jézus szavakhoz segíti tapasztalataikat, érzéseiket, az Írások által megerősíti hitüket és választ ad kérdéseikre.

A szó választ is kíván, folytatásra vár

Bizony, a szó olyan, hogy választ vár. Ugye vannak jó barátaid, akiknek adhatsz a szavára, akik nem szegik meg neked adott szavukat? Arra a szóra vársz, amiben megbízhatsz, ami egyszerűen „úgy van”, ami megvalósul, megtörténik. Hiteles és továbbadható. Az Istentől kapott szó azért van, hogy mondanivalója legyen. Számodra és azok számára is, akiknek talán éppen te viszed el az örömhírt…

A Biblia évében így készüljünk a tavaszi Nagymarosi Találkozóra:
1. hét: Beszélgessetek közösségetekben: mondjátok el egymásnak, életetekben melyik bibliai történet vagy rész érintett meg benneteket, melyikről éreztétek, hogy kifejezetten a ti tapasztalataitokkal, érzéseitekkel találkozik?
2. hét: Olvassátok el előre a vasárnapi olvasmányokat! Ezen a héten elmélkedjetek, beszélgessetek ezekről, kutassatok, osszátok meg egymással, hogy mit tudtok az adott történetek hátteréről, szereplőiről!
3. hét: Ezen a héten figyelj jobban az egyik barátodra! Beszélgess vele többet, érezz rá, milyen élethelyzetben van, milyen örömei vagy éppen bánatai vannak. A hét végére készíts neki egy kis ajándékot – például egy képeslapot – az ő helyzetére illő bibliai igével…

Ha a Gyerekmarosban szeretnél segítő lenni, keresd Pirositzné Marosi Ritát!
Tel.: (06-20) 823-3008
E-mail: gyerekmaros@katolikus.hu
Cím: 1046 Budapest, Blaha L. u. 9.

Fülöp Ákos atya/VPA Hirporta hir@hirporta.hu

 

 

Bibliák megáldása Marcaliban  

 

A Biblia évében- Balás Béla kaposvári megyéspüspök - Bibliákat áldott meg
május 28. 0:25

Hétfőn a segesdi Esperesi kerület papjai tavaszi tanácskozásukat tartották Marcaliban, melyen megjelent Balás Béla kaposvári püspök is.

 

A kerület papjainak Rajkai István nagybajom plébános tartott előadást: a Jó pásztor a Bibliában és a mai életben címmel. A plébános elmondta, hogy a Ószövetségi Biblia jó pásztora vezető és társ, ritkán pásztor .

 

A jó pásztorról Jézus beszélt, aki hallatlanul is bátor, mivel a bojtárra hagyja nyáját, amikor elmegy az elveszett után. A mai pásztoroktól azt kérdezte, hogy ismerik-e övéiket? Tudják-e gyengeségeiket, betegségeiket, utánamennek-e az eltévedteknek? Felveszik-e a harcot ma is a nyáj ellenségeivel? A megyéspüspök türelemre intette a jelenlévő pásztorokat, a mai élet sok erőfeszítést kíván tőlük, inkább dédelgetni kell a mai bárányokat és nagyon szeretni.

Az előadás után a zsúfolásig megtelt, marcali Boldog Gizella templomban, szentmise keretében, Balás Béla megyéspüspök Bibliákat áldott meg. Elmondta, hogy Istennek ezt a szerelmes levelét szép lassan kell olvasni, és minden gondolatát életté kell váltanunk.

Kiss Iván atya/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Egész napos bibliaolvasás Pápán  

 

Egész napos bibliaolvasás Pápán
május 21. 0:00

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár – a történelmi egyházakkal együttműködve – huszonnégy órás bibliaolvasást szervez 2008 június 3-án délelőtt 10 órától a könyvtár olvasótermében.

Jöjjön el, és olvassa fel Ön is a kedvenc fejezetét a Bibliából!

Kérjük, szándékát eőre jelezze az olvasószolgálatnál!

Jelentkezési határidő: 2008. 05. 26.

Érdeklődni lehet: 89/324-406

VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

 Bibliát kaptak a képviselők  

 

 Hírporta >>>

 

Bibliát osztanak a honatyáknak
június 9. 0:00

Hétfőre Szili Katalin és Balog Zoltán a Biblia Éve alkalmából meghívták Erdő Péter bíborost, Bölcskei Gusztáv és Ittzés János püspököket a Magyar Országgyűlés épületébe, hogy beszámoljanak a Biblia Évének jelentőségéről. Utána katolikus, illetve protestáns fordítású Bibliákat osztanak a honatyáknak.


Az Országgyűlés elnöke és Balog Zoltán, az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság elnöke a Biblia Éve alkalmából meghívták Erdő Péter bíborost, Bölcskei Gusztáv és Ittzés János püspököket a Magyar Országgyűlés épületébe, hogy beszámoljanak a Biblia Évének jelentőségéről.

A közel egyórás programot Szili Katalin elnök köszöntője nyitja meg, majd a három egyházi méltóság beszél a Biblia jelentőségéről. Balog Zoltán elnök zárszavát követően a püspökök a megjelent képviselőknek katolikus, illetve protestáns fordítású Bibliákat osztanak ki.

Tarjányi Béla/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Hírporta >>>   

 

Parlamenti bibliaosztás
június 10. 14:02

Több mint száz parlamenti képviselő kapott Szentírást a Biblia éve alkalmából az Országházban. A katolikus és protestáns Bibliákat Erdő Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv református püspök és Ittzés János evangélikus püspök adta át.A kezdeményezést, amelyet Balog Zoltán, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnöke indított el Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is támogatta. Köszöntőjében a Parlament elnöke így fogalmazott: a Biblia nem csupán történelem és hitvallás, hanem kapaszkodó és értékrend a XXI. század globális világában.

 


Erdő Péter bíboros, az MKPK elnöke arról beszélt, hogy a magyar nyelvű bibliafordítások mérföldkövei a nyelv fejlődésének, a könyvnyomtatás kialakulása pedig lehetővé tette, hogy Isten szava mindenkihez eljusson.


Bölcskei Gusztáv az ünnepségre magával hozta édesapja és apósa Bibliáit, kiemelve, hogy a könyveken át, amelyek túlélik családtagjainkat, magunk is egy közösség és a történelem részévé válunk. Ez segít a mindennapokban, döntéseink meghozatalában is.


Ittzés János elmondta, a bibliai történetek tanúsítják, hogy a világ Isten kezében van, és minden embernek ennek tudatában kell cselekednie és döntéseket hoznia.

Az átadás előtt Balog Zoltán hangsúlyozta, hogy bár a különböző pártok másként emlékeznek meg bizonyos eseményekről, de a megváltás tekintetében mindannyian egy oldalon állunk. Minden ember megváltásra szorul, és Isten mindenkinek felkínálja az üdvösséget. Ehhez segítség a Biblia, amely mindenkihez szól…

A katolikus Szentírást a Szent István Társulat, a protestáns fordítású Bibliát pedig a Magyar Bibliatársulat biztosította. A megjelent képviselők többségükben a Fidesz és a KDNP frakció tagjai voltak, de több szocialista képviselő is jelezte igényét valamely Biblia-fordításra.


Forrás: Magyar Kurír
Fotó: Horváth Balázs

VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Legkedvesebb bibliai történetem  

 

Híradás >>>   

 

Legkedvesebb bibliai történetem rajzpályázat
március 27. 0:00

A KPSZTI és a Tanítók Fekete István Egyesülete rajzpályázatot hirdet a katolikus iskolák 1-4. évfolyamos tanulói számára „Legkedvesebb bibliai történetem” címmel a BIBLIA ÉVE alkalmából.

Beküldési határidő:

2008. június 15.

 

Pályázati kiírás

rajzpalyazat.doc

 

Bővebb felvilágosítást ad: Csébi Józsefné
Tel: 479 30 33


VPA Hirporta hir@hirporta.hu

 

Felhívás letöltése >>>

 

Legyen a Székesfehérvári püspök vendége!

 

Legyen a székesfehérvári püspök vendége a Múzeumok Éjszakáján!
június 13. 0:00

Spányi Antal székesfehérvári megyés püspök szeretettel látja vendégül a művészet, a kultúra és a gasztronómia kedvelőit a Múzeumok Éjszakáján 2008. június 21-én.A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum egyedi látványvilágú, különleges élményt nyújtó „Bibliai Találkozások” című kiállítása június 21-én, szombaton ingyenesen látogatható. A múzeum udvarán 18 órától bibliai ételek kóstolója várja az ősi ételek iránt érdeklődőket. A bibliai ételek mellé helyi ízek is társulnak, a Lics Pincészet jóvoltából. Igyon egy pohár bort a székesfehérvári püspök egészségére, az egykori püspöki birtokon termő pákozdi borokból!Miközben a felnőttek az ízletes ételeket és italokat kóstolják a múzeumban kiállított Gutenberg-présen szakember segítségével hagyományos nyomdatechnikával készíthetnek emléklapot a gyerekek. Az Egyházmegyei Múzeum különleges és hagyományt teremtő estéjét 20 órától jazz koncert zárja, melyen Tóth Dávid gitárkíséretével Siklósi Viktória nyáresti jazz örökzöldeket énekel.

 

A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum programjait a Múzeumok Éjszakája városi rendezvényeihez igazítja, hogy mindenki könnyen megtalálja a neki megfelelő elfoglaltságot ezen kulturális élményekben gazdag, különleges estén.

 

 

Az Egyházmegyei Hivatal szeretettel várja a családokat, a fiatalokat és az idősebbeket is erre a különleges alkalomra.

BPK
Fényképeket készítette Fakó Árpád

Székesfehérvári Egyházmegye/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

„Régi halasi Bibliák” kiállítás  

 

Megnyitó >>>

 

Országjáró Biblia Kiállítás és 'Régi halasi Bibliák'
május 30. 0:00

2008. június 3-18.: Biblia Éve 2008 - Országjáró Biblia és "Régi halasi Bibliák" kiállítások - Kiskunhalas, Református Imaház - megnyitó: június 3. 16:00

Program:
- Köszöntőt mond – Bödecs Pál református lelkész, Fülöp Ernő római katolikus plébános, Honti Irén evangélikus lelkész, Katona Béla baptista lelkész, Róna Tamás izraelita rabbi, dr. Kenyeres Tibor bíró, református presbiter (Pásztortűz Egyesület)

- Szilády Áron Református Gimnázium Énekkara – ének

- Vers- és esszé-összeállítás:
Ószövetségi részletek a Bibliából: Mózes 1, 1-21; Mózes 2, 1-7.
Szász Károly református püspök verse: Károli Gáspár szobra előtt
Ván Benjámin kiskunhalasi református lelkész egy prédikációja: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?"
Nagy Czirok László kiskunhalasi néprajzkutató: Mit olvasott a halasi nép?
Bacsó László kiskunhalasi parasztverselő: Vallásos vers (1861)
Újszövetségi részletek a Bibliából: János evangéliuma 1, 1-17.; 1
Korinthusiakhoz írt levél 13, 1-13.

- Megnyitót mondja – Édes Árpád református lelkész

- Szilády Áron Református Gimnázium Énekkara – bibliai, zsoltáros énekek

Forrás: Pásztortűz Egyesület

Kuris István László/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

„Kézzel írt Biblia a Szentatyának  

 

Soproni diákok kézzel írt Bibliát ajándékoztak a Szentatyának
július 3. 0:00

Július 2-án, a szerdai általános kihallgatáson lelkes magyar csoport üdvözölte Benedek pápát, aki a köszöntések sorában e szavakkal fordult hozzájuk:

"Isten hozta a magyar zarándokokat, különösen is a Soproni Szent Orsolya Katolikus Gimnázium diákjait. Kívánom nektek és szeretteiteknek, hogy a Szentírás napi olvasása által felismerjétek Isten akaratát és kövessétek Krisztust. Apostoli áldásommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!"

Az ötven fős zarándokcsoport Henczel Szabolcs atya, a Soproni Szent Orsolya Általános Iskola és Gimnázium püspöki biztosának vezetésével érkezett az Örök Városba.

Felemelő érzés volt a diákok számára, amikor a pápa magyarul köszöntötte őket.

Vatikáni Rádió/VPA Hírporta hir@hirporta.hu


 Biblia a cigányok között  

Biblia a cigányok között rendezvény Bicskén
július 1. 0:00

Július 4-én, pénteken, délután 2 órától az Egyházmegyei Karitász és a Bicskei Római Katolikus Egyházközség Karitász csoportja Tóth Tamás plébános vezetésével „Biblia a cigányok között” rendezvényt szervez a bicskei Petőfi Művelődési Központban.

A Biblia Éve alkalmából a „Nemcsak kenyérrel él az ember” karitászprogram egyik állomásaként Bicskén (Sarlós Boldogasszony napján), 40 roma család vesz részt. Spányi Antal megyés püspök, a Magyar Katolikus Karitász püspök-elnöke megáld minden megjelent romacsaládot és mindannyiuknak egy-egy Bibliát ad ajándékba. A rendezvényen részt vesz Orián Géza a Noé Bárkája Egyesület misszióvezetője is. A családi együttlét alatt a roma családok műsora mellett katolikus fiatalok énekekkel, gitáros zenével színesítik az összejövetelt, a gyerekeket pedig játszóház várja. A rendezvény szeretetvendégséggel zárul.

A rendezvényről érdeklődni lehet: Nagy Lajosné (30-742-8138) és Sági Ferencné (30-330-3711) karitászvezetőknél.

Bertáné Pintér Katalin/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Timóteus kurzus  

Timóteus kurzus Ménfőcsanakon
június 5. 0:00

JELENTKEZÉS MÓDJA
postai úton: a mellékelt vagy honlapról letöltött jelentkezési lapot kitöltve és elküldve a lentebb megadott címre;
elektronikusan: a jelentkezési lap (PDF) digitálisan is kitölthető, így e-mailben
csatolmányként elküldhető a megadott emailcímre;valamint az iskola honlapján keresztül

Kérjük, add meg e-mail címedet és telefonszámodat.Visszajelzést ugyanis e-mailben vagy telefonon adunk arról, hogy tudunk-e fogadni a kurzuson. Ha visszajelzés nem érkezik hozzád, érdeklődj a határidő utáni napokban!

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2008. június 11., szerda

HOZZ MAGADDAL
 teljes Szentírást,
 tollat, jegyzetfüzetet,
 nyitott szívet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Tóth Anikó
1116 Budapest, Szent András Evangelizációs Iskola,
Fehérvári út 168-178. „C” fsz. 35.
+3630 3808159
aniko.toth@ujevangelizacio.hu

http://szentandras.ujevangelizacio.hu

AZ ISKOLA PROGRAMJA

1. fokozat: a keresztény élet alapjai
1. Új Élet–Fülöp: lehetőség egy új keresztény életre
2. Emmausz: mire jó a Szentírás?
3. János: a tanítvány iskolája
4. Jézus: Jézus személye a 4 evangélista szemével
5. Az üdvösség története: a mi életünk története
6. Mózes: a felszabadító iskolája
7. András: az iskola látásmódja és módszertana

2.fokozat: hogyan evangelizáljunk?
8. Pál: az evangelizátor iskolája
9. Timóteus: hogyan tanuljuk meg a Bibliát?
10.Apolló: a tanító iskolája
11.Pál titka: a sikeres evangelizáció
12.Pünkösd: evangelizáció a Szentlélek erejével
13.Bevezetés a Bibliába: az Ige megragadó világa
14.Apologetika: miért hiszünk?

3.fokozat:hogyan képezzünk evangelizátorokat?
15.Mária: a tanítvány és az evangelizátor mintaképe
16.Biblikus teológia
17.Maranatha: a reménység tanúi
18.Péter: az Egyházról
19.Melkizedek: a liturgiáról
20.Nehemiás: az Egyház szociális tanítása
21. Jetró: az ökumenéről


Választható kurzusok
a) Az evangélium hét fiatalja
b) Jézus uralma: tized
c) Ászáf: a dicsőítő szív kiformálódása
d) Isten Országa: a közösségi élet iskolája
HU-08-39

Timóteus kurzus
Ménfőcsanak, 2008. július 3-6.


A KURZUSRÓL

MIÉRT TARTUNK TIMÓTEUS KURZUST?
Mivel csak egyszer, öt évvel ezelőtt ismételtük meg a Timóteus kurzust, itt az ideje, hogy átadjuk szellemi kincseit. Kétségtelen, nem a legspirituálisabb lelkigyakorlatok közé tartozik, mégis számomra az egyik leghasznosabb szemináriummá vált, ezért
elvégzése után komolyan kezdtem gyakorolni az ott tanultakat. Azóta a Bibliám sok érdekes színnel,jelképpel, bejegyzéssel van tarkítva. Könnyen megtalálom az igehelyeket, s a személyes életemmel is szorosabb, élőbb kapcsolata lett Isten Igéjének.A Timóteus kurzus bemutatja, hogy hogyan olvassuk, húzzuk alá, memorizáljuk és imádkozzuk a Szentírást. Bemutatja, hogyan is használjuk a mindennapokban. Erősen gyakorlati. Ezért láttuk jónak, hogy a Biblia évében az Új Aratás Közösségnek megtartjuk, de nyitottak vagyunk minden testvérre, aki részt szeretne venni, hogy ő is élhessen a Timóteus kurzus kincseivel. „Éppen ezért figyelmeztetlek, szítsd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézrátételem által benned van. Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét.”
2 Tim 1, 6-7

Éljen bennünk Isten Igéje elevenen:
Bartha Angéla SSS

KOORDINÁTOR
Tóth Anikó

KURZUSIGAZGATÓ
Bartha Angéla

IDŐPONT
2008. július 3-6.
Kezdés csütörtökön 18.00-kor. Befejezés vasárnap legkésőbb 15.00-ig.

HOZZÁJÁRULÁS
9600,- Ft, ami tartalmazza a szállást, reggelit, ebédet,vacsorát és a kurzus technikai költségeit.Anyagi okok miatt ne maradj távol, de ha gondod van, kérjük jelezd a jelentkezési lapon, hogy mennyi támogatást kérsz!
A hozzájárulás felét mindenképpen kérjük kifizetni!

HELYSZÍN ÉS SZÁLLÁS
Árpád-házi Szt. Margit Evangelizációs Centrum,Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 4.
Szállás többágyas szobákban emeletes ágyakon.Ágyneműt biztosítunk.
Megközelíthető gépkocsival az M1-es autópálya Győr-Ménfőcsanaki kijáratán keresztül. Autóbusszal a győri főpályaudvarról induló bizonyos helyi (pl.: 40), illetve távolsági járatokkal. A csanaki malomnál vagy a plébániánál kell leszállni és onnan 10 perc sétával lehet a házhoz jutni.

VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 Biblia éve Brazíliában is  

VPA Hírporta  >>>

Biblia éve Brazíliában
július 3. 20:11

A brazil egyházak és nép szolgálatában töltött hatvan év elteltével a Brazil Bibliatársulat arra hívja az egyházak vezetőit és a keresztyén népet általában, hogy a 2008-as esztendőt ünnepeljék meg mint a "Biblia évét". De hogyan ünnepeljék? A legmegfelelőbb módja ennek, ha előmozdítjuk és ösztönözzük azt, hogy mindenki olvassa a Szentírást egyénileg, a családban, a templomokban és nyilvános események alkalmával, hogy ezzel tanúsítsuk és megerősítsük a Biblia értékét és fontosságát saját életünkben, mint a béke, a harmónia és a kölcsönös szeretet forrását, és mint az ország jólétének döntő tényezőjét.

Rudi Zimmer
Ügyvezető Elnök
Brazil Bibliatársulat


Ao completar 60 anos servindo as igrejas e o povo brasileiro, a Sociedade Bíblica do Brasil convida a liderança das igrejas e o povo cristão em geral a marcar o ano de 2008 como o "Ano da Bíblia". Mas "marcar" de que maneira? A melhor maneira de fazê-lo é promover e incentivar que todos leiam a Bíblia Sagrada pessoalmente, em família, nas igrejas e em eventos públicos, como testemunho e reafirmação de seu valor e importância para as suas vidas e como promotora da paz, da harmonia e do amor entre as pessoas, com reflexos decisivos para o bem-estar do país.

Rudi Zimmer
Diretor Executivo
Sociedade Bíblica do Brasil

A programok között szerepel: Biblia lemásolása kézzel, kerekezés a Bibliával, maratoni bibliaolvasás, olvassuk el egy év alatt a Bibliát, stb.

 

(A honlap címe: http://www.sbb.org.br/anobiblia2008/default.asp)

 

Tarjányi Béla/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

BIBLIAI SZENT HELYEK ÉPÍTŐTÁBOR  

VPA Hírporta

Bibliai Szent Helyek Építőtábor
június 16. 0:02

Bibliai Szent Helyek Építőtábor

Kivitelezési forma: építőtáborok.

 

 

Segítők: egyesületek, középiskolások, egyetemisták, teológusok, kreatívcsoportok, bárki, aki szeret szent helyeket építeni.
1. Teendő: Megépíteni a jelenlegi (szentföldi) betlehemi barlang pontos mását mérnöki tervek alapján a kolontári templomdombban. – Munka: a barlang kiásása, kiképzése, adminisztrációs munkák, ételkészítse. – Személyek: nagyobb fiúk, felnőttek és ellátó személyek.
2. Teendő: Megépíteni Jézus názáreti házát, műhelyét és annak környezetétt mérnöki tervek és egy palesztin ház modellje alapján a devecseri papkertben. – Munka: Házikó építés kőből, fűnyírás, kerítésépítés, adminisztrációs munkák, ételkészítés stb. – Személyek: nagyobb fiúk, felnőttek és ellátó személyek.

 

 

Építőtáborunk prospektusa innen letölthető.

somlo.pdf

Lehetőség van a koordinációs irodai munkatársi állásra is.

Az építőtáborosok ingyen szállást kapnak, ha egy nap munkát, egy nap kirándulást terveznek. Ingyen ételt is kapnak, megfelelő ellátó személyzet esetén. A legjobb teljesítményt nyújtók biblikus kiadványokat és ingyenes somlói és balatoni nyaralást nyerhetnek. (A szállás ingyenes.)

Célunk a az egyes szentföldi helyek, Jézus életének és korának multikreatív bemutatás és tevékeny résvételi lehetőség biztosítása egész évben.
Szervezők: Devecseri Egyházközség, Somló Környéki Szellemi Műhely Egyesület, Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat.

Levélcím: Biblikus Koordinációs Iroda, 8460 Devecser, Petőfi tér 10. sz.
Tel/Fax: 88/224-091, 20/823-0596, 30/523-41-15.
E-mail: mod@somlo.hu, devecser@somlo.hu
Szállás, teljes ellátás a Devecseri Plébániaházban (Devecser, Petőfi tér 10.) és a Devecseri Vándortáborban (Devecser, Pápai u. 17/a)

Részletes információk itt megtekinthetők.

http://www.biblia-tarsulat.hu/biblev/somlotabor.htm

Kevés a pénzed a nyaralásra? Gyere Devecserbe biblikus építőtáborba a
SOMLÓI ZARÁNDOKÖSVÉNYEN
Jézus életének szent helyeit
– Betlehemi Barlang – Názáreti Ház – építeni!

Itt teljes ellátást kapsz. Kitűnő kirándulóhelyeink vannak,lásd alább a részletes információknál!
Jelentkezni lehet devecser@somlo.hu, 88/224- 091, 20/823-0596.Tarjányi Béla/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 Bibliát a Vajdaságba! 

Bibliát a Vajdaságba!
június 10. 0:00

A Vajdasági Keresztény Ifjúság felhívása a magyarországi történelmi keresztény egyházak közösségeinek/gyülekezeteinek.

2008 a Biblia Éve, melyet a magyarországi történelmi keresztény egyházak hirdettek meg. Ehhez a kezdeményezéshez több, határon túli egyház, egyházközösség és szervezet, így a Vajdasági Keresztény Ifjúság is csatlakozott.


Az alábbiakban felhívással fordulunk a magyarországi katolikus-, evangélikus- és református egyházak plébániai illetve gyülekezeti közösségei felé. Minden közösséget kérünk, adományozzon egy Bibliát a Vajdaságba. A Vajdasági Keresztény Ifjúság a Bibliákat a Szent Jeromos Biblia Társulat (katolikus egyházközösségek felajánlásaiból) és a Magyar Bibliatársulatnál (protestáns egyházközösségek felajánlásaiból) megvásárolni. Az így összegyu"jtött Bibliákból a Vajdasági Keresztény Ifjúság minden olyan iskolai könyvtárba (általános és középiskolai egyaránt) el kíván juttatni 1-1 példányt, ahol magyar nyelvű) tanítás folyik. (Egy Biblia ára kb. 3,000,00 HUF)


A Vajdasági Keresztény Ifjúság a felajánlásokat a bibliat@christianus.org mailto:bibliat@christianus.org e-mail címen ill. a +381-24-554-184-es telefon és fax számon várja.

A jelentkezők adatait rögzítjük, s a Bibliatársulaton keresztül juttatjuk el a befizető csekket.

Vajdasági Keresztény Ifjúság/24000 Subotica-Szabadka, Age Mamuzica 13/2., Serbia/T.F.:+381-24-554-184/office@christianus.org www.christianus.org

VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Bibliai Staféta Pozsonyban  

Hírporta >>>   

Bibliai staféta Pozsonyban
július 1. 0:09

 

Pozsonyban ma mintegy 20-25 ezren tudnak még magyarul. A magyar katolikus hívek lelkipásztora Halko József, aki egyébként Mons. Stanislav Zwolensky pozsonyi érsek szóvivője. Halko atya kezdeményezésére a pozsonyi magyar katolikus közösség is magáévá tette a Biblia Éve gondolatát, és mindjárt a meghirdetéssel egyidőben igen érdekes lelki programot kezdett el hívei körében: a Bibliai Stafétát. Fogott egy Újszövetségi Szentírást, a szöveget 40 egyenlő részre osztotta, így egy egységre kb. 15 oldalnyi szentírási szöveg jutott. Családok, egyedülálló hívek jelentkezhettek, hogy résztvesznek ebben a programban. A jelentkezők közül minden héten egy család megkapja ezt az Újszövetséget, hazaviszik, és egy héten át közösen olvassák a rájuk eső részt nap, mint nap. Az olvasást kísérő imába befoglalják a hívő közösséget, a hívő közösség pedig értük imádkozik ezen a héten. A következő vasárnap az ünnepi szentmisén átadják ezt a Szentírást a következő családnak vagy egyedül élő hívőnek, a lelkipásztornak pedig egy kiválasztott szentírási szöveget, amely leginkább a szívükhöz szólt. A staféta befejeztével az atya a beérkező szentírási idézeteket ismerteti, és szentbeszédben összefoglalja a hívek által különösen kedvelt gondolatokat.


Ez az érdekes kezdeményezés nem az első és egyetlen a pozsonyi magyar hívek körében, akik vasárnaponként a pozsonyi Ferences Templomban ill. a Virágvölgyi Templomban gyűlnek össze magyar szentmisére. Nagy csoport ment el közülük a csíksomlyói búcsúra is, és meghívták Társulatunk munkatársait is egy bibliaapostolképző szeminárium megtartására. Erre május 10-11.-én került sor ugyancsak a pozsonyi ferencesek kolostorában, ahol a magyar hívek bármikor összejöhetnek rendezvényekre, bibliaórára stb. A szervezést ezúttal is a Szent Kinga Egyesület vállalta magára. Ezt az egyesületet néhány lelkes magyar hívő alapította 2001-ben, köztük Duka-Zólyomi Emese (jelenleg alelnök), azzal a céllal, hogy a pozsonyi magyar katolikusok közösségi életét szervezze, rendezvényekkel gazdagítsa.

A szemináriumon 26-an vettek részt, hitoktatók, tanárok, magyar kispapok és érdeklődők. Első nap Vágvölgyi Éva, a Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportjának vezetője irányította a foglalkozásokat, melyek során a résztvevők megismerkedhettek a közösségi bibliaolvasás különböző formáival (házi bibliakörök módszere, hétlépéses módszer, svéd módszer, láss, hallgass, szeress módszer), és a gyakorlatban is kipróbálhatták azokat. Másnap, vasárnap a magyar közösség szentmiséjén vettünk részt, amelyen ezúttal is a Korda Fratrum énekkar énekelt (éppen 15 éve alakult). Erre az ünnepélyes, közösségi szentmisére hozták el a résztvevők szentírásaikat, amelyeket aztán az oltárra helyezve megáldottunk, és a szentmise végén megszentelve visszaadtunk. Igazi, bensőséges pillant volt mindegyikük számára, amikor a magyar hívő közösség színe előtt megáldva visszakapta kedvelt Bibliáját, és elhangzottak az emlékezetes szavak: "N., vedd a Bibliát! Legyen ez számodra az élet könyve, te pedig légy a Szentírás apostola!" Még Anatol testvér, a ferences sekrestyés is odalopta Bibliáját a többi közé, és a mise végén meghatottan vette vissza azt a miséző pap kezéből...
Még egy módszer (a szinoptikus összehasonlító módszer) megismerése után meghatottan és hálás szívvel búcsúztak a résztvevők Tarjányi Bélától, a második nap vezetőjétől. Mindannyian együtt örültek lelkipásztorukkal, aki ezt a szemináriumot megálmodta, és a magyar hívek összefogásáért, szerető szolgálatáért elismerésül egy Aranybibliát kapott a Bibliatársulattól ajándékba.

Úgy tűnik, hogy ezek a kezdemények nem hiábavalóak. A pozsonyi hívek közül jó néhányan, akik hétfő esténként rendszeresen bibliaórára gyűlnek össze a szerény, de lelkes Eti (Kischhoffer Bernadett) vezetésével, azóta a szemináriumon megismert bibliaolvasási módszerek szerint foglalkoznak a Szentírással. A staféta pedig most éppen Budapestre szökött egy hétre Bercz Amáliához (aki Budapestről segíti a pozsonyi magyar közösség életét). Ő még vívódik, hogy melyik szöveget válassza az első Korintusi levélből: "Az asszonyok hallgassanak a közösségben!" vagy "Megjelent nekem az Úr." Valószínűleg az utóbbi mellett fog dönteni.

 

Tarjányi Béla/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 Bibliakiállítás Esztergomban  

  Hírporta >>>

A Könyvek Könyve a prímási városban
június 25. 0:00

Liber Librorum – A Biblia mint a hit, a teológia és a művészet forrása címmel az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye esztergomi gyűjteményei időszaki kiállítást rendeztek a Keresztény Múzeum Új Képtárában. A Főszékesegyházi Könyvtár, a Simor Könyvtár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, a Prímási Levéltár és a Keresztény Múzeum anyagából válogató tárlatot Erdő Péter bíboros nyitotta meg június 24-én.

 

 

A kiállítás legrégebbi darabja egy 12. századi bibliatöredék, mely ritka megmaradt dokumentuma a korabeli írásbeliségnek. A 16. század első harmadából származik a Jordánszky-kódex, mely gótikus kurzív írásmódjával a kor fontos magyar nyelvemléke. Az Ó- és Újszövetség jeleneteit témák szerint rendezi a könyvnyomtatást megelőző időből a fametszetes Biblia pauperum.

 

 

A Káldi-féle Biblia néhány kéziratos lapján, melyeket Erdő Péter még esztergomi teológiai tanárként talált meg, láthatók a fordító javításai, bejegyzések, melyek Pázmány Pétertől származhatnak, illetve a bécsi nyomdász jelzései.

 

 

 

 

 

A kiállítás, melyet a Keresztény Múzeum falikárpitjai, Szent Jeromost, bibliai jeleneteket és az evangélistákat ábrázoló 16-19. századi metszetek színesítenek, augusztus 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 9 és 17 óra között tekinthető meg a Szent Adalbert Központban (Esztergom, Szent István tér 10.).

 

 

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye /VPA Hírporta hir@hirporta.hu

Új hangzás ... Zenei pályázat  

Istenes biblikus zene pályázat
július 16. 0:01

Kik hirdetik a pályázatot?

Magyar Mária Rádió

Erdélyi Mária Rádió

Szabadkai Mária Rádió

Szent István Rádió

Mi a pályázat célja?

Szeretnénk, ha a zenei alkotóerő most a Biblia ökumenikus évében a magyar istenes és biblikus tartalmú zene új hullámát indítaná el. A zenei közízlést szeretnénk formálni a magyar hagyományok és az Istenes tartalom fókuszba állításával. A zenei pályázat missziós célokat követ: a zenével el tud jutni szélesebb körben Isten hívása az emberekhez. A pályázat célja, hogy olyan új, színvonalas zenei produktum jöjjön létre, amit a világ elé tárhatunk. A pályázatot meghirdető rádiónkon túl a Mária Rádió Világcsalád számára is fel fogjuk kínálni a létrejövő zenei anyagot. Speciális cél, hogy létrehozzunk egy keresztény zenei fesztivált a pályázat zárásaként, amit néhány évente megismételnénk, és amit hosszú távon nemzetközi rangúvá fejlesztenénk.

 


Milyen kategóriákban lehet pályázni?

- lélekemelő instrumentális darabok
- a magyar istenes költészet darabjainak megzenésítése,
- magyar istenes népénekek világának mai feldolgozása,
- nemzetközi istenes dal és zenei kincs magyar nyelvű adaptációja,
- bibliai történetek és mondanivalók feldolgozása és megzenésítése,
- istenes népdalkincs korszerű feldolgozása.

Mikor várjuk az anyagokat?

A pályázati anyagokat 2008. június 9 - december 8. között várjuk.

Hogyan kérjük az anyagokat?

E-mailen az zenepalyazat@mariaradio.hu címre a következőket kérjük:

- A hanganyagokat mp3 formátumban (128Kb/s ; 44100 Hz)

- A pályázók bemutatkozását, elérhetőségükkel (Word formátumban)
- A dalszövege(ke)t, szerző(ke)t (Word formátumban)

Postán a 1054 Budapest, Szabadság tér 2. címre a következőt kérjük:
(A borítékra, kérjük, írják rá: „Mária Rádió - Istenes zene pályázat")

- Az aláírt nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról, amely letölthető innen:
zenepalyazat_nyilatkozat.doc (24 kB)

A pályázati anyagok átvételéről a Mária Rádió visszaigazolást küld.


Mit kínálunk a pályázóknak, illetve a pályázat nyerteseinek?

• Nagy publicitást kínálunk a meghirdető rádiókban. A pályázat időtartama alatt sokszor elhangzik a felhívás, lesznek háttérbeszélgetések.

• Az elfogadott anyagok bekerülnek a rádiók zenei állományába, és azt sokat fogjuk játszani.

• Az elfogadott pályázatot beküldő pályázók mindegyikével készítünk külön rövid műsort.

• A kategória győztesekkel részletes bemutató készül.

• Saját költségünkre és kockázatunkra készítünk az anyagokból CD-t, a legjobbakból akár külön új stúdiófelvételekkel. Ezekből biztosítunk 50-50 példányt a nyerteseknek.

• A magyar nyelvterületen szinte mindenütt hallgatható lesz az új zenei anyag az öt rádió együttes munkájával.

• A Mária Rádió Világcsalád számára a zenei anyagot megfelelő ajánlással átadjuk. Ezzel 50 országban szólalhatnak meg az anyagok. Számukra kész CD anyagot állítunk össze: néhány CD-nyi magyar válogatást.

• A verseny zárásaként, ha megfelelő minőségű pályázati anyag jön össze, 2009. Pünkösdjére megszervezünk egy zenei fesztivált, amit nemzetközivé szervezünk, mert hagyományt kívánunk teremteni. A zenei fesztivált időszakonként megismételjük.

Mikor hirdetünk eredményt?

Az ünnepélyes eredményhirdetés várhatóan 2009. február 2-án lesz. Előtte a győzteseket e-mailben értesítjük

Mária Rádió/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

Lelkigyakorlat Máriabesnyőn (Ferences Kisnővérek)

Szent Ferenc Kisnővéreinek lelkigyakorlatai a Biblia Évében
július 9. 0:00

Szent Ferenc Kisnővérei a Biblia Évéhez kapcsolódóan személyesen kísért lelkigyakorlatokat hirdetnek "Ízleljétek és lássátok" címmel fiataloknak és felnőtteknek, 2008. augusztus 4-től 8-ig a gödöllő-máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házba, illetve "Vedd, olvasd és éld" címmel fitaloknak a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely lelkigyakorlatos házában, 2008. augusztus 10-től 14-ig.

Jelentkezési határidő mindkét esetben: JÚLIUS 31.!

Részletek, jelentkezési lapok letölthetőek innen:

Felnőtteknek Gödöllő-Máriabesnyő:

Mariabesnyo_mh.pdf

Fiataloknak Mátraverebély-Szentkút:

Matraverebely_Sztkut_mh.pdf

Egri Főegyházmegye/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 Meghívó >>>

        aporta1.pdf  aporta2.pdf

 

„A Biblia hatása a magyar kultúrára” pályázat 

 Hírporta >>>

A Biblia hatása a magyar irodalomra és kultúrára - Biblia Éve 2008 pályázat
július 2. 0:09

„BIBLIA ÉVE 2008” PÁLYÁZAT

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
pályázatot hirdet, melynek témája:


A BIBLIA HATÁSA
A MAGYAR IRODALOMRA ÉS KULTÚRÁRA


Feladat: Egy 40-80 oldalas igényes dolgozat elkészítése e megadott témáról

Beküldési határidő: 2008. augusztus 31.

Kategóriák: I.: 14-18 évesek (9-12. évfolyam)
II.: egyetemisták és főiskolások

Díjak (mind a két kategóriában):
I. díj: 30.000 Ft és egy ARANYBIBLIA
II. díj: 10.000 Ft és egy ARANYBIBLIA
III. díj: egy ARANYBIBLIA

A pályamunkákat Társulatunk címére kérjük elküldeni
vagy ott személyesen átadni 2008. aug. 31-ig:

 

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6.
Tel. 332-22-60, Fax 312-24-78, www.biblia-tarsulat.hu. levélcím: jeromos@biblia-tarsulat.hu

Díjkiosztás a Bibliaközpontban (a fenti címen)
2008. szept. 27-én déletlőtt 11 órakor.


További felvilágosítás a fenti számon ill. címen kérhető.

Budapest, 2008. Húsvét

A beküldött pályamunkákat szeretnénk megtartani!

Tarjányi Béla,a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke

Tarjányi Béla/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Egyházmegyei zarándoklat a Szentföldre  

Egyházmegyei zarándoklat Szentföld - jelentkezési határidő: július 4.
június 27. 0:00

Egyházmegyei zarándoklat lesz a Szentföldre a Biblia évében. A zarándoklat 2008. október 5-től 13-ig tart.

Jelentkezni a plébániákon lehet.

 

 

 

A zarándoklat során meglátogatjuk a Szent Péter templomot, a Genezáret tó melletti Tibériást, a Nyolc Boldogság hegyét, a Jordán folyó völgyén át Názáretbe megyünk, ahol az Angyali Üdvözlet templomát, majd a Szent József Templomot tekintjük meg. Több város érintésével Jeruzsálembe zarándoklunk, ahol számos helyszínre ellátogatunk. A Siratófalat is megtekintjük, megyünk Betlehembe és a Holt tengerben fürödhetünk.

A zarándoklat során többször is szentmisén veszünk részt.

Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket. A részletes program letölthető INNEN.

Székesfehérvári Egyházmegye/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

INNEN: aporta3.pdf

 

Bibliakiállítás Székesfehérváron 

Találkozások - Biblia kiállítás Székesfehérváron
április 15. 0:07

A székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum. jó és rossz fordulatokban bővelkedő idén hetven éves története során kétségtelenül Székesfehérvár meghatározó kulturális intézményévé vált. 2007-ben a Szent Imre 1000 éve című kiállítást három hónap alatt közel tizenötezer látogató tekintette meg, s tárlat igen jó szakmai kritikákat kapott. A múzeumban évek óta kiemelt hangsúlyt fektetünk a múzeumpedagógiára és a személyes hangú tárlatvezetésekre. Az Egyházmegyei Múzeum különlegessége éppen az emberközeli otthonos légkör.


2008-ban csatlakozva az ökumenikus Biblia Évhez és az országos Reneszánsz Évhez a Szentírás gazdagságát mutatjuk be rendhagyó kiállításon. A Biblia-kiállítás célja, hogy bibliai történetek bemutatásával Isten szavát mindenki számára könnyen befogadhatóan módon közvetítsük, miközben kultúrtörténeti és művelődéstörténeti ismereteket adunk át izgalmas, közérthető formában. A kiállításon a Püspöki Könyvtár felbecsülhetetlen értékű Bibliái mellett az Egyházmegyei Múzeum, magángyűjtők és közgyűjtemények anyagaiból válogatott képzőművészeti alkotások szerepelnek egészen a kortárs művészeti alkotásokig.

A Biblia-kiállítás látogatására speciális lehetőséget biztosítunk vakok és gyengénlátók számára.
Fedezzék fel idén Székesfehérvár gyűjteményeivel együtt az Egyházmegyei Múzeumot!

Szeretettel várjunk minden kedves érdeklődőt május 24-én, délelőtt 10 órakor nyíló Biblia-kiállításunkra!

Információk:

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 4.
Levelezési cím: 8001 Pf. 178.
E-mail: muzeum@szfvar.katolikus.hu
Telefon: 06 (22) 510-681; 06 (22) 322-247

Nyitva tartás (állandó kiállítás):
Kedd, csütörtök, szombat: 10.00–15.30

Nyitva tartás (időszaki kiállítás):
Kedd–szombat: 10.00–18.00, vasárnap: 14.00–18.00

A fentiektől eltérő időpontokban előzetes bejelentkezés alapján tudunk fogadni látogatókat.

Bertáné Pintér Katalin/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

Beszámoló >>>

 

Bibliai találkozások - beszámoló, ismertetés
május 27. 0:00

Bibliai Találkozások – Kiállítás a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban

Képgalériánk ITT megtekinthető.

 

A Biblia a találkozások helye. Erről tanúskodik a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum rendhagyó kiállítása, amely május 24-én nyílt Székesfehérvár szívében, a hajdani ferences rendház épületében.

A megnyitón ünnepségen Mózessy Gergely gyűjteményigazgató elmondta, hogy az Egyházmegyei Múzeum új tárlatával három eseményről kíván a maga eszközeivel megemlékezni: kettős jubileumot ünnepel, hisz idén 70 esztendős az Egyházmegyei Múzeum és 10 éve, hogy megújulhatott, újra megnyílhatott a nagyközönség számára. Másodszor örömmel kapcsolódik Mátyás király trónra lépésének 550 évfordulójára hirdetett országos reneszánsz évhez, hisz a mai Magyarország negyedik legjelentősebb ősnyomtatvány állománya, reneszánszkori könyvritkaságai a Püspöki Könyvtárban találhatóak. A harmadik vonulatként pedig, a történelmi egyházak által meghirdetett Biblia Évét emelte ki, amellyel minden ember figyelmének középpontjába szeretné helyezni a Szentírást. A székesfehérvári kiállítás azonban nemcsak a Könyvek Könyvére irányítja a figyelmet.

 

A művészeti alkotások és az installációs eszközök segítségével kiemeli, azokat a találkozásokat, amelyek a bibliai történetek szereplőire egész életre szóló kihatással voltak. Az ember és ember, Isten és ember közötti találkozások - melyeknek archetípusait a Biblia megörökíti - ma is hatnak, ma is átélhetőek. A gyűjteményigazgató végül köszönetét fejezte ki a megyés püspöknek, hogy a megszorító intézkedések miatt nehéz helyzetbe került egyházi gyűjteményben tovább folyhat az érdemi munka. A kiépülő mecenatúra mellett az egyházmegye komoly áldozatot vállalt, hogy ilyen nagyléptékű, értékteremtő kiállítás létrejöhetett.

Spányi Antal megyés püspök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a Biblia Éve nemcsak a hívő emberek számára nagy lehetőség, hanem azok számára is, akik a kultúra oldaláról közelítik meg a Biblia világát, a Szentírást. Ebben az esztendőben sok kiállítást, bemutatót rendeznek az ország különböző pontjain a Szentírásról. Székesfehérváron is pl. a zsidó hitközség, a református gyülekezet, a helyi kulturális intézmények is rendeztek kiállításokat. Jelentős szerepe volt az egyházmegye által szervezett ökumenikus Biblia konferenciának. Az Egyházmegyei Múzeum csatlakozva a Szentírás Évéhez a Biblia sokszínű ismertetésén túl, azonban a Biblia tanítását is szeretné közelebb vinni az emberekhez. A Biblia üzenetének átadása nélkül hiábavaló minden törekvés, nem érdemes fáradozni új kiadásokon, tárlatokon.

 

A főpásztor végezetül elmondta: a Biblia megkerülhetetlen könyv, amely nélkül saját zsidó-keresztény kultúránkat nem érthetjük meg. Biztos utat mutat az erkölcsi emelkedettségre, de utat mutat az élet útvesztőjében, a mindennapi élet sűrűjében is. Olyan könyv, amelyet el lehet olvasni, elsődleges értelmét könnyen meg lehet tanulni, de igaz üzenetét csak az képes felfogni, aki a Szentírást a szívével is tudja olvasni, aki a Szentírás tanítását, üzenetét megpróbálja életre váltani.

Smohay András a kiállítás kurátora személyes vallomással kezdte ismertetőjét. A Biblia szövege provokál – mondta, nem hagyja érintetlenül az embert. Rajtunk múlik hagyjuk-e megérinteni magunkat, akarunk-e találkozni Isten szavával, elfogadjuk-e azt a „kinyújtott kezet”, amit a birtokunkba levő Biblia jelent. Sokszor legszívesebben becsuknánk, megtehetjük, de talán ez a kiállítás is segít abban, hogy megértsük, ez a Könyv értünk van. A bibliai találkozások történetei segítenek minket a hétköznapokban, hisz ugyanolyan gyarló, esendő emberekről szólnak, amilyenek mi vagyunk.  A művészettörténész végül megköszönte azt a csapatmunkát, ami által ez a nagyszabású kiállítást létrejöhetett. Kiemelten köszönetet mondott Székely János püspöknek, Fákó Árpád grafikusművész látványtervezőnek és Zalavári Tibor formatervezőnek.

 

A bevezetőkből is kitűnt, hogy a rendhagyó kiállítás számos aspektusból tárja elénk az emberiség egyik legismertebb könyvét, a Bibliát. Különleges élményt nyújt a rendezési elv, amely lehetővé teszi, hogy a bibliai történetek által önmagunkkal, embertársainkkal, hívő közösségekkel találkozhassunk. Mindezeken keresztül pedig magával az Istennel, aki jelen van az emberiség történelmében, saját életünkben, találkozásainkban. A tárlat természetesen a Bibliával kapcsolatos ismereteink elmélyítését is szolgálja. Bepillantást nyújt abba a felmérhetetlen kultúrtörténeti örökségbe, amelyet a Könyvek Könyve jelentett – és jelent ma is – az egész világ számára. A számos kuriózumot felsorakoztató tárlaton a Püspöki Könyvtár könyvritkaságai – több tucat ősnyomtatvány, különleges nyelvű fordítások (pl. kínai, arab, izlandi) és művészien díszített példányok – mellett több képzőművészeti alkotás látható a reneszánsz kortól a kortárs művészetig.

A reprezentatív kiállításon látható az Egyházmegyei Gyűjtemény néhány rejtett kincse, eddig még be nem mutatott értékes reneszánsz és barokk festmények.

A tárlat további érdekessége a Zsidó Múzeumból kölcsönzött ötvösmunkák (rimónpár, tóramutató, tóravért), vagy az Országos Széchényi Könyvtár Vizsolyi Bibliájának egy korrektúralapja. Szilárdfy Zoltán művészettörténész gyűjteményéből értékes barokk kori metszetek kerülnek bemutatásra, így az egyik legjelentősebb morva-bajor rokokó festő Gottfried Bernhard Göz metszetei és festménye is. A Pannonhalmi Főapátsági Gyűjteményből a híres Franz Anton Maulbertsch: Mária látogatása Erzsébetnél című festményén, értékes alkotásokat láthatunk a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből. Külön érdekessége a kiállításnak Kondor Béla, Borsos Miklós, bibliai témájú alkotásai, valamint Pekáry István grafikái.

          

Nagy érdeklődésre számíthat a tárlat nyomdatörténeti nevezetessége, a magasnyomású Gutenberg kézisajtó, amelyet a budapesti Szily Kálmán Műszaki Középiskolából adtak kölcsön a székesfehérvári kiállítás számára, valamint a néhány ritka, egyedi könyvkötés is.

A kiállítás rendezői a látássérült látogatókra is gondoltak. Vakok és gyengén látók számára nem mindennapi lehetőséget nyújt a Bibliai találkozások kiállítás tapintható tárlata.

A november elejéig nyitva tartó kiállítás múzeumpedagógiai foglalkozásokat és tárlatvezetéseket is kínál a látogatóknak. Szem előtt tartva a gyermekeket korosztályuknak megfelelő foglalkozásokon, elmélyülést és kreativitást igénylő feladatokkal segítik a kiállítás feldolgozását, a közös beszélgetést. Az Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokat a Terembura Kulturális Egyesület tagjai tartják.

BPK

Információk:
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
Cím: Székesfehérvár, Városház tér 4.
Levelezési cím: 8001 Pf. 178.
E-mail: muzeum|kukac|szfvar.katolikus.hu
Telefon: 06 (22) 510-681; 06 (22) 322-247


Nyitva tartás:
Kedd–szombat: 10.00–18.00, vasárnap: 14.00–18.00

Fényképeket készítette dr. Berta Gábor

Székesfehérvári Egyházmegye/VPA Hírporta hir@hirporta.hu

 

 

Három nap a Szentírással az AVKF-en
március 31. 0:00

Három nap a Szentírással
a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
a Szt. Jeromos Katolikus Bibliatársulat szervezésében
2008. április 3-5. (csütörtök, péntek, szombat)
Helyszín: Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác, Konstantin tér 1-5.

program.pdf

Ápr. 03. csütörtök
14.30 Megnyitó: Beer Miklós megyéspüspök
Tarjányi Béla biblikus professzor, a Bibliatársulat vezetője
A Biblia szerepe lelki formálódásunkban
16.00 Szünet
16.15 - 17.45 Kuklay Antal plébános: Pilinszky és a Biblia

Ápr. 04. péntek
9.00 Nagy Ilona PhD tudományos főmunkatárs:
A Parasztbibliáról
10.30 Szünet
10.45 Kereszty Zoltán biológiai tudományok kandidátusa,
az MTA ÖBKI ny. főmunkatársa,
az MTA ÖBKI Vácrátóti Botanikus Kert ny. igazgatója:
Növények a Bibliában
12.15 - 14.30 Ebédszünet
14.30 Vágvölgyi Éva a Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat főtitkára:
Kinderbibel – Interaktív Biblia-CD bemutatása
16.00 Szünet
16. 15 Vágvölgyi Éva a Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat főtitkára:
Integratív módszer alkalmazása a csoportos szentírásolvasásban
18.00 da Capo al Fine, Szenvedéstörténet most
Jézus szenvedéstörténetének színpadi feldolgozása J. S. Bach
János Passiója, János evangéliumnak 18. és 19. fejezete
valamint Erdős Balázs színész írása alapján.
Rendezte: Paál Gergely.
A színpadi előadás helyszíne: Vác, Székesegyház.

Ápr. 05 szombat
09.00 – 12.30 A közösségi szentírásolvasás módszerei:
Gelley Anna a Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat munkatársa:
Biblikus figurák a szentírási jelenetek feldolgozásában
Bánó Georgina a Szt. Jeromos Kat. Bibliatársulat munkatársa:
Házi bibliakörök módszere

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

VPA Hirporta hir@hirporta.hu

 

V. Hegyeshalmi Lelki Nap
július 23. 19:31

V. HEGYESHALMI LELKINAP
2008. augusztus 23-án, szombaton
a hegyeshalmi Stettni-tónál (katolikus templomtól 100 m-re)9 órától 18 óráig.

     

 

A lelkigyakorlatot vezeti:Dr. Kerényi Lajos atya

 

lelkinap.pdf

A lelkinap témája:A Biblia, Szent Pálhoz kapcsolódva

A dalokat a Csepeli Ifjúsági Gitáros Énekkar segítségével éneklik.

Mindenkit szeretettel várnak!

Információk: www.ftvhegyes.hu/lelkinap

 VPA Híporta hir@hirporta.hu