Bibliák a határon túli magyaroknak

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat akciói, 1991-92

 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat kezdettől fogva alapvető célkitűzésének tekintette, hogy magyar nyelvű Szentírást biztosítson a határainkon kívül élő magyar katolikusoknak. Ennek érdekében mindenekelőtt a 90-es években, amikor a politikai változások nyomán a környező országokban élő magyar katolikus hívek számára is új lehetőségek nyíltak meg mind a hitoktatásban, mind a hívek közösségi életében, igyekeztünk minél több magyar nyelvű Bibliát küldeni számukra. Kezdeményezésünk sikerel járt: a hazai és külföldi jótevők, támogatók áldozatos segítsége révén többezer magyar Szentírár került a határainkon túl élő katolikus magyar testvéreink kezébe.

Az első sikeres bibliaakciónk a Szentatya magyarországi látogatásához kapcsolódott. Előtte felhívást tettünk közzé: Ajándékozzunk Szentírást a külföldi magyar fiataloknak! – Amikor a magyar ifjúság találkozik a Szentatyával, több ezer külföldi (székely, csángó, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) fiatal is ott lesz közöttük augusztus 19-én a Népstadionban, hogy lássa és köszöntse a pápát. Amíg közösen ünnepelve várjuk a Szentatyát, a Szent Jeromos Bibliatársulat megajándékozza ezeket a külföldi magyar fiatalokat: a magyar katolikus egyház szeretetének jeleként kioszt közöttük 1000 db. Új­szö­vet­sé­gi szentírást. Szeretnénk, ha jutna egy Szentírás minden jelenlévő külföldi fiatal testvérünknek…” Felhívásunk sokakat megmozgatott, és így az „Ajándék Szentírást a külföldi magyar fiataloknak” akció – jótevőink áldozata folytán – igen eredményesen zárult. Az adományozók jóvoltából 1991. aug. 19-én a Népstadionban, a Szentatya és a magyar fiatalok találkozóján a külföldről érkezett magyar fiatalok között végül 2800 db. Békés-Dalos Újszövetséget tudtunk kiosztani, összesen mintegy negyedmillió forint (252.000 Ft) értékben. A Magyar Püspöki Kar ajándéka 800 db. volt, kívülálló jótevők ajándéka 600 db., Társulatunk és Tagsága pedig 1400 db. költségeit visel­te.

Ez azonban csöpp volt a tengerben. Folyamatosan érkeztek a kérések, hogy mindenekelőtt Erdélyben, de Szlovákiában, Kárpátalján és a Vajdaságban is égetően szükség lenne sok-sok magyar Szentírásra. Ezért a Szent Jeromos Bibliatársulat 1992. szept. 13-ára a Zene­akadémián jótékonysági hangversenyt hirdetett meg azzal a cél­lal, hogy a határainkon túl élő magyarok számára magyar nyelvű szentírá­sokat bizto­síthasson. Élvonalbeli művészek készséggel [ellenszolgáltatás nélkül] vál­lalták a sze­replést, így igen színvonalas műsort sikerült összeállítani. A Televízió egyik ismert munkatársa – ugyancsak ellenszolgáltatás nélkül - vállalta (és kivá­lóan betöltötte) a műsorvezető szerepét. A virágdíszítést egy neves vi­rág­kötő önköltségi áron készítette el. Így a költségek lényegesen csökkentek, összesen mint­egy 420.000 Ft-ot tettek ki (terembér, szórólapok, posta- és reklám­költ­ség).

Az „Ajándékozz egy Bibliát a határon túli magyaroknak!” mottóval meghirdetett jótékonysági hangverseny fővédnöki tisztét dr. Franz König bí­bo­ros úr, Bécs nyugalmazott érseke, a Katolikus Bibliaszövetség egykori elnöke töltötte be. Hazai ki­emelkedő személyiségek is készséggel vállalták a védnökséget: dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Csoóri Sándor író, a Magya­rok Világszövetségének elnöke, valamint dr. Entz Géza államtitkár, a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke. A közönségszervezésben elsősorban a Bibliatársulat tagsága és ter­jesz­tőhálózata működött közre, de felhívásaink és a szórólapjaink (százezer db!) szerze­tes­rendeken, pártközpontokon, plébániákon, újságokon keresztül is eljutottak az érdeklődőkhöz. Az est programját a következő újságok közölték: Új Em­ber, Igen, Zászlónk, Érted vagyok, Szív [SJ], Hír-Lap [MDF], Magyar Vetés [KALOT], Hírlevél [KDNP], 4x4 oldalas [SzDSz], Katolikus Magyarok Vasár­napja [California, USA]. A szórólapokat terjesztette számos újság [a Zászlónk, a Hitélet és az Új Kalász ingyen], egyházmegyei köz­pont, plé­bánia, több intézmény, pártszervezet, köny­vesbolt [pl. Ecclesia, Szent Ist­ván Tár­sulat, Bencés Könyvesbolt, stb.] és igen sok magánszemély. Az ingyenes jegyek terjesztését juttatás nélkül vállalta a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmónia. A jegyek három héttel a rendezvény előtt elfogytak, de jegy nélkül is minden érdeklődő részt vehetett a hang­ver­senyen, mivel a Zeneakadémia – a nagy érdeklődésre való tekintettel – kivételesen a résztvevők rendelkezésére bocsátotta az egyébként igénybe nem vehető fé­rő­helyeket is. (Felhívás és Műsor > > >)

Mivel az önköltség igen tetemes volt (majdnem félmillió forint!), a Társulat támo­ga­tásért fordult 25 hazai pénzintézményhez, 95 külföldi magyar plébániához ill. lelkészséghez, és néhány külföldi segély­szervhez is. A pénzintézmények közül kettő nyújtott támogatást [OTP Bank/Fáy András Alapítvány: 1000 db Újszövetség ára; egy másik bank: 500 db Újszövetség ára]. Kilenc külföldi (főleg tengerentúli) egyházközség küldött adományt, összesen mintegy 800 db Újszövetség ellenér­tékét. Egy külföldi segélyszerv [Europäischer Hilfs­fonds] 2000 Újszövetség árával járult hozzá a kezdeményezéshez. Néhány külföldi magánszemély pénzküldeménye mellett a legtöbb adomány hazai jótevőktől érkezett, mintegy 4000 befizetés, többnyire 50-100-200-400-600-800 Ft értékben. Számos plébános templomi gyűjtést rendezett, más­hol iskolások, szociális otthonok lakói adakoztak és küldték be gyűjtésük ered­ményét. Esetenként több ezer forintos befizetések is érkeztek magánsze­mé­lyektől, plébániáktól, szerzetes­ren­dektől, cserkészcsapatoktól, in­téz­ményektől, pár­toktól.

A jótevők hozzájárulásai nyomán a hangverseny költségei megtérültek, és a megmaradt összegből november-december folyamán 8000 db Újszövetségi szentírást és 1000 db teljes Bibliát szállíthatott ki a Társulat a határainkon túli magyaroknak Felvidékre, Erdélybe, Moldvába, Kárpátaljára, Kazahsztánba, a Vajdaságba és a Muraközbe. Az elosztásnál a Társulat figyelembe vette az adakozók kéréseit és az egyes területeken élő magyarok lélekszámát.

A szentírások kiszállítását a Magyar Karitász vállalta magára, és a Transsylvania Alapítvány munkatársainak segítségével teljesítette. – Meglepően sok adakozó kérte, hogy a csángó magyaroknak is jusson a magyar szentírásokból. Ennek megfelelően az Erdélybe szállított 4000 db Újszövetségből és 630 teljes Bibliából jelentős mennyiséget Moldovába küldtünk. – Paskai bíboros úr javaslatára a Kárpátaljai Fe­rences Misszió révén Kazahsztánba is eljutott 300 Újszö­vet­ség, ahol fél évszázada több ezer [kárpátaljáról kitelepített] magyar él száműzetésben, min­den magyar kapcsolat nél­kül.

A jótékonysági hangverseny igen eredményes kezdeményezés volt, sok pozitív tanulsággal. A hangverseny iránti kiemelkedő ér­deklődés (telt ház, mintegy 1200 résztvevő), és a háromszor-négyszer annyi be­fizetés megmutatta, hogy a tulajdon gondok, a nehéz anyagi körülmények sem akadályozzák a hazai magyarságot abban, hogy a határainkon túl élő magyarság segítségére siessen. Sokan tudják, hogy milyen fontos a ma­gyar szó, a magyar Szentírás olyan körülmények között, ahol a nemzeti iden­titás a tét. Ezért az ügyért ezrek voltak készek áldozatot hozni – kisiskolások és nyug­díjasok éppúgy, mint egyedülállók és nagycsaládosok, szűkösen élők vagy te­hetősebbek. A kezdeményezés sajátos értéke mindenekelőtt abban állt, hogy nem csupán nyugati segélyekre vártunk, hanem a ha­zai ma­gyar­ság nyújtott támogatást idegenben élő magyar testvéreinek. És azt adta nekik, ami a kenyérnél, ruhánál talán még fontosabb: Isten Igéjét a Bibliában.

A Szent Jeromos Bibliatársulat Biblia-akciói a határainkon túl élő magyarok javára a Társulat fennállásának első másfél éve során (ekkor még nem jelent meg a mi teljes Káldi-Neovulgáta Bibliánk, ezért főként a saját kiadású Békés-Dalos Újszövetséget tudtuk kivinni):

1991. aug. 19. Alkalom: A Szentatya találkozása a magyar fiatalokkal. Adományozó:  Magyar Püspöki Kar, Szent Jeromos Bibliatársulat, társulati tagok, jótevők. A külföldi magyar fiataloknak szétosztva: Újszövetség 2800 db.

1991. augusztus. Kezdeményező: Bibliatársulat. Adományozó: Innsbrucki Egyházmegye, Ausztria. Szatmári Egyházmegyének kiszállítva: Újszövetség 6000 db.

1992. május. Kezdeményező: Trans-Caritas Alapítvány. Adományozó: Bibliatársulat. Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének átadva: Újszövetség 200 db.

1992. szeptember-november. Alkalom: Jótékonysági hangverseny a külföldi magyarok javára. Kezdeményező: Bibliatársulat. Adományozó:  társulati tagok, jótevők, külföldi magyarok, közreműködő művészek, Europäischer Hilfsfonds. Átadva:

– Erdélyi egyházmegyék, csángók számára: teljes Biblia 630 db, Újszövetség 4000 db

– Magyar Hitokt. Központ, Felvidék: teljes Biblia 110 db, Újszövetség 1000 db

– Vajdasági magyaroknak: teljes Biblia, 110 db, Újszövetség 1000 db

– Kárpátalja [+ Kazahsztán]    Teljes Biblia 100 db, Újszövetség  800 db

– Külföldön élő magyar görögkatolikusok: teljes Biblia 50 db, Újszövetség 400 db

– Muraköz, Szlovénia: Újszövetség 400 db.

– Jugoszláviai menekültek Magyarországon: Újszövetség 400 db.

1991-92-ben összesen: Teljes Biblia 1000 db., Újszövetség 17.000 db