Magyar biblikus irodalom 1900-tól 1989-ig
    Bibliakiadások, könyvek, kiadványok a Szentírásról  
     Benyik György összeállítása

80-as évek

A Biblia kézikönyve (Ford: Rencsényi Tibor). Novi Sad 1989.

Adonyi Nagy Mária: Bábel tornyán. 1983.

Adorján János: Hitből hitbe (I. – Igy nevelem...). Budapest 1988.

Adorján József: Hitből hitbe (II. – Úgy neveltetem...) – Kateketikai kézikönyv. Budapest 1988.

Adorján József: Tízparancsolat, Budapest 1989.

Allerhand, J.: A zsidóság története. (Ford: Lichtmann Tamás). MIOK kiadásában, Budapest 1987.

Almási Tibor: Máté evangéliuma, Budapest 1989

Baka István: Tűzbe vetett evangélium. 1981. (vers)

Baldermann, Igo: A Bibia a tanulás könyve, (A Biblia dialektikai alapjai). Budapest 1989.

Bálint István: Frankenstein evangéliuma, Verses elb. = Jelenlét. Szógettó 1989.

Bánk József: Igére vár a nép ("A–B–C" évre prédikációgyűjtemény).   Budapest 1984.

Bartha Tibor, ifj. ‑ Vladár Gábor: Bibliai Fogalmi Szókönyv. Budapest 1984.

Békés Gellért ‑ Dalos Patrik: Jézus tanításai – Újszövetségi Szentírás. (10. kiadás). Budapest 1985.

Békés Gellért: Krisztusi örömhír, evangéliumi boldogság. Budapest 1983.

Belon Gellért: Bibliai elmélkedések. SZ.I.T., Budapest 1987., 791 o.

Belon Gellért: Ellesett pillanatok. Evangéliumi elmélkedések. 1986.

Belon Gellért: Jézus lelkülete. Budapest 1984

Benyik György: Bevezetés az Ójszövetségi Szentírásba (jegyzet). Szeged, 1988.

Berki Feriz: Az el nem ásott talentum. 1985.

Bíró András (Jász Iván, Lux S. Pál álnevek): Dávid és Góliát. Mária vallomásai. 1988. Vers.

Bogáthi Fazekas Miklós szövegei: Énekek éneke. Budapest 1980.

Bolyki János: Ki a mi Istenünk?, Református Zsinati Iroda. Budapest 1989., 51. o.

Bottyán János: A magyar Biblia évszázadai. Budapest 1982., 206

Bréda Ferenc: Bábel tornya. Bukarest 1983. Antológia (szerk.).

Bright, J.: Izráel története. (4. kiadás) (Ford: Damján János). Budapest 1986.

Budai Gergely‑ Herczeg Pál: Az Ujszövetség története. Budapest 1985.

Carl S. Shoup: Szentírási teszt – Újsszövetség. (Ford: Kalász Vilmos). Budapest 1987.

Carlye B. Haynes: God sent a Man. (Isten küldött egy embert) (Fordította: Bánfiné Roóz Magdolna). Budapest 1987.

Cifra Péter ‑ Friss Gábor ‑ Kertész István ‑ Tótfalusi István: Képek és jelképek. Budapest 1988.

Csanád Béla: Vasárnapi Elmélkedések – Liturgikus elmélkedések a hároméves perikóparend szerint. Budapest 1980.

Cserháti Sándor: A galáciabeliekhez írt levél. Budapest 1982.

Cseri Kálmán: Pál apostol, Budapest 1989.

Cseri Kálmán: Tudom. kinek hittem, Budapest 1989.

Csorba Győző: Simeon tűnődése. 1983. Vers.

Csuri Lajos: Jőjjetek Jézushoz!, (Ref. hittankönyv 5‑7 éves gyerekeknek). Budapest 1989.

David és Pat Alexander (és munkatársaik): A Biblia kézikönyve, Novi Sad 1989.

David Watson ‑ Simon Jenkins: Jézus Krisztus egykor és ma. Újvidék, 1988.

Deutsch Róbert - Landeszman György - Lőwy Tamás - Raj Tamás - Dr. Schőner Alfréd - Dr. Singer Ödön: Halljad Izrael, (A zsidó vallás alapjai) MIOK kiadásában, Budapest 1987

Dufour, X. L.: Biblikus teológiai szótár. (Ford: Szabó Ferenc, Nagy Ferenc). Budapest 1986.

Egger, W.: Bevezetés az Újszövetségbe. (Ford: Liptay György). Bécs 1981 .

Egger, W.: Egy a ti tanítótok. (Munkafüzet Máté evangéliumához) (Ford: Cselényi István). Bécs 1980.

Egger, W.: Krisztus követése hitben. (MT. Márk evangéliumához) (Ford: Cselényi István). Bécs 1981.

Engelbert Kirschbaum: Az apostolfejedelmek sírjai. (Ford: Dr. Tűzkő Lajos). Budapest 1987.

Erdő Péter: Káldi György bibliafordításának kézirata. Vig 1983.

Farkasfalvy Dénes: A Biblia és értelmezése. (Nyolc könyvbírálat): Mérleg 22 (1986/2) 178-184.

Farkasfalvy Dénes: A feltámadás a Máté-evangéliumban. Szolgálat 69 (1986) 14-20.

Farkasfalvy Dénes: A kenyérszaporítás a pusztában, Mk 6,34-44. Szolgálat 52 (1982) 74-76.

Farkasfalvy Dénes: A kivonulás élménye: Ex 14,5-31. Szolgálat 57 (1983) 70-71.

Farkasfalvy Dénes: A Római levél. Bevezetés, fordítás és magyarázat. Eisenstadt (Prugg) 1983, 206 lap.

Farkasfalvy Dénes: A szentírástudomány új útjai. Teológia XXI (1987) 136-142.

Farkasfalvy Dénes: A szűzi fogantatás. Katolikus Szemle 39 (1987) 360-362.

Farkasfalvy Dénes: Az ember mint az Isten képmása a Szentírásban. Szolgálat 72 (1986) 5-11.

Farkasfalvy Dénes: Az Ószövetség istenképe és a keresztény lelkiség. Szolgálat 54 (1982) 5-12.

Farkasfalvy Dénes: Az Ószövetség mint lelkiolvasmány. Szolgálat 64 (1984) 25-34.

Farkasfalvy Dénes: Az öröm teológiája szent János evangéliumában. Vigilia 49 (1984) 896-902.

Farkasfalvy Dénes: Az újszövetségi kánon, mint az ökumenizmus példaképe. Szolgálat 47 (1980) 26-34.

Farkasfalvy Dénes: Hogyan olvassuk a Jelenések könyvét? Szolgálat 60 (1983) 25-34.

Farkasfalvy Dénes: In Search of a 'Post-Critical' Method of Biblical Interpretation for Catholic Theology: Communio (1986) 288-307.

Farkasfalvy Dénes: Keresztény élet - próféta sors. Katolikus Szemle 39 (1987) 71-73.

Farkasfalvy Dénes: Két teremtéstörténet. Katolikus Szemle 37 (1985) 63-65.

Farkasfalvy Dénes: Péter tagadása. Szolgálat 58 (1983) 74-77.

Farkasfalvy Dénes: Prófétai bátorság (Mic 3:5-8). Szolgálat 67 (1985) 77-78.

Farkasfalvy Dénes: Prophets and apostles'. the Conjunction of the Two Terms Before Irenaeus: Texts and Testaments,.. ed. by W. E. March, San Antonio (Trinity University Press) 1980, pp. 109-134.

Farkasfalvy Dénes: St. Bernard's Interpretation of the Psalms... Studies in Medieval Cistercian History, XI. (ed. by John R. Sommerfeldt), Kalamazoo, (Cistercian Publications) 1987, 109-116.

Farkasfalvy Dénes: Széljegyzetek a Zsolozsmáskönyvhöz, Vigilia 53 (1988) 152-154.

Farkasfalvy Dénes: Szentségi bűnbocsánat a János-evangéliumban (Jn 20,22-23). Teológia XIX,3 (1985) 139-144.

Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó (Evangélium Szt. János szerint) III., Eisenstadt 1989.

Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó (Evangélium Szt. János szerint) II. rész. Eisenstadt 1987.

Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó. Evangélium szent János szerint, Első rész (1-6. fejezet), Eisenstadt (Prugg) 1986, 207 lap.

Farkasfalvy Dénes: Testté vált szó. Evangélium szent János szerint, Második rész (7-12. fejezet), Eisenstadt (Prugg) 1987, 183 lap.

Farkasfalvy Dénes: The Case for Spiritual Exegesis. Communio (1983) 332-350.

Farkasfalvy Dénes: The Ecclesial Setting of Pseudepigraphy in Second Peter and its Role in the Fornation of the Canon. The Second Century 5 (1985/86) 3-29.

Farkasfalvy Dénes: The Formation of the New Testament Canon. An Ecumenical Approach (co-authored with W. R. Farmer, preface by A. C. Outler), New York/Toronto/Ramsay (Paulist Press) 1983.

Farkasfalvy Dénes: Zsolozsmáskönyv hívek számára. Második javított kiadás Bécs (Opus Nystici Corporis) 1986, 1024 lap.

Friedmann Benjamin: A zsidó vallás törvényei (3. kiadás). Bné Brak, Israel 1988.

Gál Ferenc: Az apostolok cselekedetének olvasása. Budapest 1982.

Gál Ferenc: Beszélgetések az Evangéliumról. Budapest 1980.

Gál Ferenc: János Evangéliuma. Budapest 1987.

Gál Sándor: Az Éden és a Golgota között. Pozsony-Budapest 1984. Vers.

Gerald Hughes ‑ Stephan Travis: A Biblia világa, (bevezetés) (Ford: Dezső Tamás). Budapest 1989.

György Attila: Találkozás Jézussal, (Színezőkönyv). 1989?

Györkösi ‑ Kerényiné: Görög nyelvkönyv (10. kiadás). Budapest 1987.

Gyürki László: Szent Pál apostol útjai. Budapest 1980.

Gyürki László: Szentföldi utitárs. Novi Sad 1987.

Haag, H.: Bibliai lexikon, (Ford: Dr. Ruzsiczky Éva). Budapest 1989.

Hajnóczy Dániel: Jézus menyasszonya. 1981. Kisregény

Heltai Gáspár ford.: Döbrentei kódex. Budapest 1980.

Hoth Iván: A Biblia képregényben – A teremtés (1. Ószövetség). (Ford: Kovács Éva). Újvidék, 1981.

Jézus ("Fètes et Saisons" c. füzetsorozat) (Ford: Jáky Jolán.) Bécs, 1980.

Jólesz Károly: Zsidó hitéleti kislexikon. MIOK kiadásában. Budapest 1985.

Josef Holzner: Szent Pál (élete és levelei). Frod.: Fekete Antal, Budapest 1982.

Károli Gáspár: Szent Biblia. Budapest 1988.

Kis Ervin: Noé kiszáll a bárkából. 1980.

Kiss Sándor: Újszövetségi Görög‑Magyar szómagyarázat. Budapest 1983.

Koroncz László ‑ Zsédely Gyula: Vasárnapi könyvünk – "A– B – C" évre. Prédikációgyűjtemény a megadott perikóparend szerint. Budapest 1985.

Kroll, G.: Jézus nyomában. (Ford: Dr. Diós István). Budapest 1982.

Kurucz Gyula: Lukács evangéliuma. 1986. Regény.

Leslie Mcfall: A héber igerendszer rejtelmei (megoldási kísérletek Ewaldtól napjainkig, (Ford: Fekete Csaba). A Debreceni Református Theologiai Akadémia (Osz. tanulmányi füzetei sorozatban), Debrecen 1989.

Lloyd C. Douglas: "És köntösömre sorsot vetettek". Budapest 1988.

Martini, C. M.: Minden utamon Te vezettél. Mózes élete és a keresztény életeszmény Szt. János evangéliumában. Budapest 1986.

Molnár Ernő: A Talmud könyvei, (az eredeti Talmud szöveg alapján). Budapest 1989.

Nagy Erzsébet: Képes Biblia I-II, Budapest 1989.

Northcott, C.: Bibliai lexikon gyermekeknek. Budapest 1987.

Oláh Levente: Újszövetségi Fogalmi Szótár, Bp 1989

Opalény Mihály ‑ Balázs Károly: Újszövetségi szövegmutató szótár (Konkordancia). Budapest 1987.

Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás. (Ford: Holl Béla). Budapest 1983.

Perényi Péter: Az Ó- és Újtestamentum párhuzamos helyei. In: Sztárai Mihály: História Perényi Ferenc kiszabadulásáról. Perényi Péter élete és halála. 1985.

Puskely Mária: Bibliai tájakon. Róma 1981.

Rapcsányi László: Jeruzsálem. 1984.

Riebl - Stiglmair: Bevezetés az Ószövetségbe, (Ford: Dr. Liptay György). Bécs 1989.

Rózsa Huba ‑ Gál Ferenc: Jézus kereszthalála és feltámadása. Budapest 1982.

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Budapest 1986.

Sarkadi Nagy Pál: A Miatyánk, Budapest 1989.

Schmatovich János: Ószövetségi Introdukció, I. Hittudományi Főiskola (jegyzet). Győr 1989.

Siegfried Horn: Bibliai vonatkozású régészeti és paleográfiai feltárások, (2. kiadás) 1989.

Steiner, A. ‑ Volker Wegmann: Példabeszédek (Evangéliummagyarázatok). (Ford: Tarjányi Béla). Budapest 1985.

Steiner, A. ‑ Volker Weymann: Csodák (Evangéliumi magyarázatok). (Ford: Tarjányi Béla). Budapest 1985.

Steiner, A. ‑ Volker Weymann: Találkozások (Evangéliummagyarázatok). (Ford: Tarjányi Béla). Budapest 1984.

Szabó András: Károlyi Gáspár. 1984.

Szabó András: Szent Biblia. [...] kísérő tanulmánnyal. 1981.

Szabó Ferenc SJ: Az emmauszi úton. Hitünk megalapozása. Róma 1987.

Szabó Ferenc SJ: Jézus Krisztus tegnap és ma. Szerk. Róma 1985.

Szabó Flóris: Huszita-e a Huszita Biblia?, ItK 1989.

Szabó T. Ádám István: A négy evangélium szövege és szótára. 1985.

Szántó Piroska: Bálám szamara. 1982. Emlékezések.

Szántó Piroska: Golgota. 1987.

Szigeti Jenő: Két próféta (Illés, Jónás), Budapest 1988

Szigeti Miklós ‑ Baternai Ágota: Minden hiábavalóság?, A valódi szerző Jakubinyi György (Qohelet magyarázat). Eisenstadt 1988.

Takács Béla: Bibliai jelképek a magyar református egyházművészetben. Budapest 1986.

Tarjányi Béla: Az örömhír Márk evangélista szerint I. rész (Jegyzet). Budapest 1984.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek I. kötet (Az ősegyház élete), (jegyzet), Budapest 1988.

Tarjányi Béla: Újszövetségi alapismeretek II., kötet (Jézus örömhíre) (jegyzet). Budapest 1989.

Tarnóc Márton: M. Tóthfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliája, Kiad. 1989.

Teleki Béla: Képes evangélium. Zagreb‑Becse 1980.

Tóth Kálmán: A régészet és a Biblia. Budapest 1982.

Tóth-Máté Miklós: Nábot szőlője. 1984. Elbeszélés.

Varga Domonkos: Bábel tornya. 1983.

Vass István (Károli Gáspár fordítása alapján): A názáreti Jézus története. (Helikon). Budapest 1985.

Végel László: Ábrahám kése, Újvidék 1988.

Végh Tamás: Hiszek a Szentlélekben. Budapest 1987.

Vékey Tamás: Az ige testté lett. 1980. Vers.

Víz László: A torinói halotti lepel. (3. kiadás). Budapest 1985.

Vladár Gábor: "Utaid Uram, Mutasd Meg!", (10 ‑ 11 éves gyerekeknek hittankönyv). Budapest 1989

Vladár Gábor: Igy szerette Isten a világot, (összefüggő bibliai kijelentéstörténet). Budapest 1989.

Vladár Gábor: Jézus a mi megváltónk, (9‑10 éveseknek hittankönyv). Budapest 1989.

Vörös László: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. Szeged 1983.

White, G. E.: Krisztus példázatai. (Ford: Bánfiné Roóz Magdolna). California, Mo. 1983.

70-es évek

Ágoston Sándor: Miatyánk. Philadelfia 1970.

Aranyos Zoltán: Mikeás könyvének magyarázata. in: Jub.komm. 831‑839. Budapest 1974.

Bartha Tibor, ifj.: Dániel könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 779‑789. Budapest 1974.

Békési Andor: A Filemonhoz írott levél magyarázata. in: Jub. komm. pp.306-308. Budapest 1974.

Békési Andor: Az Efezusiakhoz írott levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 245‑258. Budapest 1974.

Békési Andor: Habakuk könyvének magyarázata. in: Jub.komm. pp. 844‑849. Budapest 1974.

Békési Andor: Kolosszeiekhez írt levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 268‑272. Budapest 1974.

Békési Andor: Ruth könyvének magyarázata. in: Jub.komm. 314‑321.o. Budapest 1974.

BIBLIA (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága). Budapest 1977.

BIBLIA: Gál Ferenc – Gál József - Gyürki László – Kosztolányi István – Rosta Ferenc –Szénási Sándor – Tarjányi Béla fordítása. Budapest 1979.

BIBLIA: Időbeli áttekintés. Budapest 1973.

BIBLIAI ATLASZ: Palesztína szociális viszonyai. – Izrael közigazgatása– Papság társadalmi rétegződése – Palesztína vallásos irányzatai,–Az izraeli év áttekintése 66‑74.o. Budapest 1972.

Bihari Klára (Barát Endréné): Párbeszéd a Paradicsomban. 1970. Elbeszélés.

Brinke R. Georg: Elmélkedések az apostolok cselekedeteiről. Budapest 1970.

Czakó Gábor: Megváltó. 1974. Regény.

Czanik Péter: Példabeszédek könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 586‑611. Budapest 1974.

Czegle Imre: A zsidókhoz írt levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 308‑330. Budapest 1974.

Czeglédi István: Az újszövetségi kor története. in: Jub. komm. 49‑50.o. Budapest 1974.

Czeglédi Sándor: Kijelentés, üdvtörténet, Szentírás, Szentlélek. Jubileumi kommentár 17‑21.o. Budapest 1974.

Czeglédi Sándor: Thesszalonikiekhez írott levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 276‑283. Budapest 1974.

Csanád Béla: Veronika kendője. 1977. Vers.

Cserháti Sándor: Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele és Filemonhoz írt levele. Budapest 1978.

Csia Lajos: A puszta létnél többet... ?, 1978.

Dán Róbert: Humanizmus és reformáció, Antitrinitarizmus és héber nyelv Magyarországon. Budapest 1973.

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma. Budapest 1977.

Domján János: Abdiás próféta könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 824‑827. Budapest 1974.

Domján János: Joel könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 807‑812. Budapest 1974.

Domján János: Jónás könyvének magyarázata. in: Jub.komm. 827‑831. Budapest 1974.

Domján János: Krónikák I‑II. könyvének magyarázata. in: Jub. komm. 431‑463.o. Budapest 1974.

Domján János: Sofoniás könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 849‑853. Budapest 1974.

Döbrössy Lajos: Jób könyvének magyarázata. in: Jub.komm. pp. 499‑533. Budapest 1974.

Dufour, X. L.: Biblikus teológiai szótár. Róma 1974.

Egger, E.: Közösen olvassuk a Bibliát. Bécs 1977.

Egger, W.: Jézus programja (Lukács evangéliumához). (Ford: Cselényi István). Bécs 1979.

Eössi András: Mózes prófétának [...] bölcsességéről. RMKT 17, 5, 1970.

Fáj Attila: A Jónás-téma a világirodalomban. Róma 1977. Tanulmány.

Farkasfalvy Dénes: A Szentlélek szerepe az Egyházban az Apostolok Cselekedetei szerint. Szolgálat 43 (1979) 13-18.

Farkasfalvy Dénes: A szeretetről szóló tanítás szent János írásaiban. Szolgálat 24 (1974) 32-38.

Farkasfalvy Dénes: An Introduction to the Old Testament. Irving (Cistercian Preparatory School) 1976, 80 pp.

Farkasfalvy Dénes: Az Egyház, mint az Írások szolgája és őre. Szolgálat 34 (1977) 13-19.

Farkasfalvy Dénes: Az öröm témnája a zsoltárokban. Szolgálat 32 (1976) 15-24.

Farkasfalvy Dénes: Az új magyar zsoltárfordítás érdekében. Szolgálat 17 (1973) 32-39.

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés a szentírástudományba. Teológiai kiskönyvtár I/6 Róma, 1976, 109 lap, 2. kiadás: Budapest (Szent István Társulat), 1981.

Farkasfalvy Dénes: Izajás meghívása. Szolgálat 39 (1978) 15-18.

Farkasfalvy Dénes: Jegyzetek az új magyar bibliafordításokról. Szolgálat 39 (1978) 81-88.

Farkasfalvy Dénes: Megtérés és önismeret. Szolgálat 42 (1979) 19-24.

Farkasfalvy Dénes: Új zsoltárfordítás. Vigilia 39 (1974) 32-38.

Farkasfalvy Dénes: Use and Interpretation of St. John's Prologue in the Writings of St. Bernard. Analecta Cisterciensia 35 (1979) 205-226.

Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv. Eisenstadt (Prugg Verlag) 1975. bővített és átdolgozott kiadás: 1976, 270 lap.

Franyó Zoltán: Ősi örökség. Bukarest. 1973.

Gecse Gusztáv: Vallástörténeti lexikon. Budapest 1973.

Görög Tibor: Csendes órák‑ nyitott ablakok. Budapest 1971.

Gyürki László: Üdvözítőnk Szülőföldjén. (Szentföldi útleírás). Budapest 1976.

Hahn István: Ókor története. II.k. /Egyetemi jegyzet. 221‑242.o./. Budapest 1974.

Hajdók János: Zsoltárkönyv. Budapest 1978.

Horváth Tibor: A kinyilatkoztatás teológiája. Függ.: A szent könyvek keletkezési rendje. Róma 1975.

Hubert János: Újszövetségi exegézis. (teológiai jegyzet). Nyíregyháza 1974.

Imre Ernő: Jakab levelének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 330‑340. Budapest 1974.

Imre Ernő: Judás levelének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 366‑368. Budapest 1974.

Imre Ernő: Péter leveleinek magyarázata. in: Jub. komm. pp. 340‑349. Budapest 1974.

Imre Mihály: Szenci M. Albert Naplójának bibliás idézeteiről. It 1978.

Jelenits István: Betű és lélek. Bibliamagyarázatok. 1978.

Kákossy - Varga: Egy évezred a Nílus völgyében. Budapest 1970.

Kákossy László: Gyönyörűség dalainak kezdete. Budapest 1973.

Karasszon Dezső: Ézsaiás könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 635‑692. Budapest 1974.

Kardos Klára: Elmélkedések Jézus Krisztusról. ford. Bécs 1975.

Kardos Klára: Stuttgarti Bibliai Lexikon. ford. Eisenstadt 1973.

Karner Károly: Állam és felsőség az újszövetségben. Pécs é.n.

Karner Károly: Apokalipszis – fordítás és magyarázat. Bécs 1974.

Kis Ervin: Káin és Ábel. 1978. Regény.

Kiss Sándor: János evangélium magyarázata. in Jubileumi kommentár pp. 96‑135. Budapest 1974.

Kiss Sándor: Korintusbeliekhez írott első és második levél magyrázata. in Jubileumi kommentár pp. 200‑234. Budapest 1974.

Kocsis Elemér: Bírák könyvének magyarázata. in: Jub.komm. 293‑314.o. Budapest 1974.

Kocsis Elemér: János jelenéseinek magyarázata. in: Jub. komm. pp. 368‑404. Budapest 1974.

Kocsis Elemér: Összehasonlító időrendi táblázat. Jubileumi kommentár. II.k. 410‑417.o. Budapest 1974.

Kocsis Elemér: Timóteus, Titusz levelek magyarázata. in: Jub. komm. pp. 287‑306. Budapest 1974.

Kodolányi János: Én vagyok.(Regény Jézus és Júdás életéről.) Bp., 1972.

Komoróczi Géza: A sumér irodalom kistükre. Budapest 1970.

Komoróczi Géza: Énekek éneke. Budapest 1972.

Komoróczi Géza: Gyönyörűség dalainak kezdete. Budapest 1973.

Kürti László: Jeremiás könyvének magyarázata. in: Jub. komm.pp. 692‑732.    Budapest 1974.

Láng János: A Lélek és Isten. Budapest 1974.

Lenkey Istvánné Dr. Semsey Klára Dr.: Bibliai Atlasz 93.o. Időrendi tábla az újszövetségi kor történetéhez. Budapest 1972.

Lenkey Istvánné Semsey Klára: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv magyarázata. in: Jub. komm. pp. 135‑173. Budapest 1974.

Leon‑Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár. Róma 1974.

Liptay Gy. ‑ Rózsa H.: Krisztus Jézus született (Lukács és Máté szerint). Budapest 1978

Mádor Ferenc: Bevezető az újszövetségi Szentírásba. Nyíregyháza 1975.

Maywald ‑ Vanyer ‑ Mészáros: Görög nyelvtan. Budapest 1978.

Módis László: Az Ószövetség nyelve, gondolkodása és irodalomtörténeti vonatkozásai. in: Jub.komm. pp. 67‑73. Budapest 1974.

Módis László: Ezékiel könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 737‑779.    Budapest 1974.

Módis László: Haggeus könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 853‑857. Budapest 1974.

Módis László: Malakiás könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 871‑874.            Budapest 1974.

Módis László: Újszövetség nyelve, gondolkozása irodalomtörténeti vonatkozásai. in: Jub.komm. Budapest 1974.

Módis László: Zakariás könyvének magyarázata. in.: Jub. komm. pp. 857‑871. Budapest 1974.

Módis László: Zsoltárok könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 533‑584. Budapest 1974.

Molnár Mihály: Ezdrás könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 463‑475.o. Budapest 1974.

Molnár Miklós: Eszter könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 489‑499. Budapest 1974.

Müller Henrich: A Biblia Isten igéje. Lipcse 1971.

Nádasi Vilmos: Józsue könyvének magyarázata. in: Jub. komm. 277‑293.o. Budapest 1974.

Nagy Antal - Kulcsár Erzsébet: Sámuel I‑II. könyvének magyarázata. in: Jub. komm. 321‑376.o. Budapest 1974.

Óvári Benedek: Az Krisztus Jézusnak [...] országáról való rövid tanúság. RMKT 17,5. 1970.

Ördögh Szilveszter: Koponyák hegye. Bp 1976. Parabolikus regény, a biblikus szenvedéstörténetet aktualizálja.

Pálffy Miklós - Muntag Andor - Solymár Péter: Ótestamentum világa. Palesztína föld‑ és néprajza. 2‑25.o. Budapest 1973.

Pálffy Miklós: Héber nyelv és gyakorló könyv. Budapest 193.

Rapcsányi László: A Biblia világa. Budapest 1971. 1981.

Rapcsányi László: Beszélgetések a Bibliáról. 1978.

Rónay György: Júdás könyve. Júdás. Dráma. 1976.

Rónay György: Zakeus a fügefán. Budapest 1971.

Sarkadi Nagy Pál: Filippiekhez írt levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 258‑268. Budapest 1974.

Sauer Erich: A megfeszített diadala. Budapest 1970.

Scheiber Sándor: A 14. sz.-i spanyol Haggáda hasonmáskiadása. é.n.

Scheiber Sándor: Folklór és tárgytörténet. Budapest 1974.

Slack, K. ‑ Moulton, H. K. ‑ Avery, M. ‑ Thomson, L.: Kiskommentár az Újszövetséghez. Bécs 1973.

Solt J.:  Így értsd az Újszövetséget!, Bécs, 1976

Stöger, A.: Lukács evangéliuma. Eisenstadt. 1975.

Stutgarti Bibliai kislexikon. Eisenstadt 1973.

Sütő András: Káin és Ábel. 1977. Bibliai parafrázisra épülő dráma.

Szabó Andor: Ámosz könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 812‑824. Budapest 1974.

Szabó Andor: Hozeás könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 789‑807. Budapest 1974.

Szabó Ferenc SJ: Ábrahámtól Jézusig. Szerk. Róma 1976. (Puskely Máriával)

Szabó Ferenc SJ: Jézus Krisztus megközelítése. Róma 1978.

Szathmári István: A "Psalterium Ungaricum" világképe és a XXIX. zsoltár = Jelenlévő múlt. 1978.

Szörényi Andor: Kis kommentár az Újszövetséghez. Bécs 1974.

Tóth Kálmán (szerk.): Bibliai atlasz. (mellékletében szövegek). Budapest 1972.

Tóth Kálmán: Földrajzi áttekintés. Jub. komm. 99‑111.o. Budapest 1974.

Tóth Kálmán: Ószövetségi kor története. in. Jub. komm. 21‑49.o. Budapest 1974.

Tóth Kálmán: Siralmak könyvénak magyarázata. in: Jub. komm. pp. 732‑737. Budapest 1974.

Tóth Károly: Bibliai Atlasz. Budapest 1973.

Török István: A Galatákhoz írott levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 234-245. Budapest 1974.

Tussay János: Királyok I‑II. könyvének magyarázata. in: Jub. komm. 376‑404.o. Budapest 1974.

Tussay János: Nehemiás könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 475‑480. Budapest 1974

Vályi Nagy Ervin: János leveleinek magyarázata. in: Jub. komm. pp. 354‑365. Budapest 1974.

Van Deursen, A.: Biblia világa képekben. Budapest 1971.

Varga Zsigmond: A rómaiakhoz írott levél magyarázata. in: Jub. komm. pp. 173‑200. Budapest 1974.

Varga Zsigmond: Márk evangéliumának magyarázata. in: Jub. komm. pp. 43‑62.o. Budapest 1974.

Varga Zsigmond: Újszövetség nyelve, gondolkozása irodalomtörténeti vonatkozásai. in.: Jub. komm. Budapest 1974.

Victor János: Galata levél és Jelenések könyve. (elmélkedések). Budapest 1979.

Zakar András: A Sumér hitvilág és a Biblia. USA? 1973.

Zakar András: Ősi sumér hitvilág. 1973.

Zamorovszky, A.: Eltűnt birodalom nyomában. Bratislava 1972.

Zergi Gábor: A prédikátor könyvének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 611‑624. Budapest 1974.

Zergi Gábor: Énekek énekének magyarázata. in: Jub. komm. pp. 624‑635. Budapest 1974.

60-as évek

Abody Béla: Saulus vagy Paulus? Tanulmány, 1968.

Bartha Tibor: A Szentírás magyarázata Jakab kommentárja. Budapest 1969.

Bihari Klára (Barát Endréné): Mene tekel. 1963. Regény.

Bocsor Lajos: Bibliai ismertetés. Szekszárd. 1965.

Budai Gergely: Az új Testamentum. Budapest 1967.

Burrows, M.: A holttengeri tekercsek. Budapest 1961.

Ceram: Hettiták regénye. Budapest 1964.

Courtois Gaston: A legszebb történet. Wien. 1962.

Czeglédi István: Bibliaismeret. (Jegyzet). Budapest 1965‑66.

Czeglédi István: János evangélium 1‑10 részének magyarázata. Budapest 1966/67.

Dán Róbert: Beczédi Székely István Zsoltárkönyve. Budapest 1967.

Erős várunk nékünk az Isten...: Luther "Ein feste Burg is unser Gott" kezdetű, 46. zsoltárparafrázisának... Először Huszár Gál énekesköny (1960).

Farkasfalvy Dénes: L'inspiration de l'Ecriture sainte dans la théologie de saint Bernard. Studia Anselmiana, vol. 53, Rome (Herder) 1964, 146 pp.

Farkasfalvy Dénes: The role of the Bible in St. Bernard's Spirituality: Analecta Cistersiensia 25 (1969) 3-13.

Farkasfalvy Dénes: Theology of Scripture in saint Irenaeus. Revue bénédictine 78 (1968) 319-333.

Gál Ferenc: Exegézis. (jegyzet). Budapest 1960.

Garai Gábor: Emberi szertartás. benne Jób könyve. (1960).

Görgényi Béla: Ádámtól Krisztusig. pp. 39‑265. Budapest 1965.

Görgényi Béla: Izrael vallásügyi régiségei. Budapest 1960.

Görgényi Béla: Ószövetség története. Hittudományi ... jegyzet. Budapest 1962.

Graves - Patai: Héber mitoszok, – Genezis könyve. Budapest 1969.

Hahn István szerk.: Hadművészet ókori klasszikusai. Budapest 1963.

Hahn István: Az idő sodrában. Ókor története. Budapest 1967

Harmata János: Ókori történeti Chrestomatia. Budapest 1965.

II. VATIKÁNI ZSINAT: Az Isteni kinyilatkoztatásról. Budapest 1968.

Ijjas Antal: Jézus története. Bp SZIT 1967

Jakó Zsigmond: Nyomtatott bibliai színjáték töredéke a XVI. századi Erdélyből. MKsz 1965.

Kálvin János: Zsidókhoz írt levél magyarázata. Budapest 1965.

Kocsis Elemér: Jézus és a Messianizmus. Debrecen. 1963.

Komoróczi Géza: Bábel tornya. Budapest 1964.

Komoróczi Géza: Gilgames, Agyagtáblák üzenete. Budapest 1966.

Komoróczi Géza: Hat héber kézirat a holttengeri tekercsek közül. Budapest 1961.

Kovách Zoltán: Illyés András szentírási szentenciás könyvecskéjének magyar fordítása és latin születésnapi köszöntése. MKsz 1966.

Kriveljov: Ásatások a bibliai országokban. Budapest 1969.

Kriveljov: Könyv a Bibliáról. Budapest 1960.

Kvazimodo Braun István: Lukács evangéliuma. 1965-1966. Dráma.

Lederer Ábrahám: Die Bibel, die Naturwissenschaften und die Geschichte als Leitsterne der Paedagogik. 1963. (czikk a Jüdische Volksschule-ben)

Mészöly Miklós: Saulus. 1968. Dráma.

Nádas Péter: A biblia. 1967. Kisregény. (A biblia és más régi történetek. 1988.)

Pálffy Miklós: A zsoltárok könyve. Válogatás és magyarázat. Budapest 1964.

Pálffy Miklós: Jeremiás próféta könyvénak magyarázata I‑II. Budapest 1965. 1969.

Papp László: A Szentírás. Pannonhalma 1960.

Pollák Miksa: Izrael Isten‑tisztelete. Tel‑Aviv 1966.

Ponori Thewrek A.: Bibliai csodák. Budapest 1965.

Prőhle Károly: Lukács evangéliuma. Budapest 1966.

Radó Polikárp: Két értékes szegedi emlék. Pesti Mihály bibliája és Pécsi Ferenc kódexe. MKsz 1966.

Seidler, Gr. L.: Politikai gondolkodás az ókorban. 64‑73.o. Budapest 1967.

Sík Sándor: Zsoltárok könyve. Budapest 1961.

Szabó Dénes: Az Apor-kódex zsoltártöredékei = Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. 1963.

Szabó Flóris: A huszita biblia és állítólagos patarén elemei. ItK 1966.

Szabó Magda: Mózes, egy, huszonkettő. 1967. Regény.

Szabó Magda: Pilátus. 1963. Dráma.

Szörényi Andor: Biblia világa. 74‑189.o. Budapest 1968.

Szörényi Andor: Biblia világa. Jegyzet 60‑64.o. Budapest 1968.

Szörényi Andor: Biblia világa. Újszövetség kánonja. 14‑19.o. Budapest 1968.

Szörényi Andor: Das Buch Daniel, ein kanonisierter Pescher? Leiden. 1966.

Szörényi Andor: Psalmen und Kult im Alten Testament. Budapest 1961.

Szörényi Andor: Újszövetségi szentírás bevezető. 11‑19.o. Budapest 1967.

Tatay Sándor: Kelj fel és járj? 1961. Elbeszélés.

Tóth Kálmán: Hoseás próféta könyve 1‑6 fejezetének exegézise. Budapest 1965.

Tóth Kálmán: Ószövetségi Bibliai teológia. Budapest 1964/65.

Varga Imre: Adalékok a Tékozló fiú c drámához. ItK, 1960.

Varga Imre: Thordai János zsoltárainak forrásáról és manierizmusáról. ItK 1968.

Varga Zsigmond: Bibliai görög olvasó és gyakorló könyv. Debrecen 1965.

Varjas Béla: Újtestamentum. 1960. (Hasonmás)

Végh József Mihály: A Müncheni Kódex magyar szövegének és a Vulgata latin szövegének összehasonlítása. Néprajz és Nyelvtudomány 1968, 1969.

Virágh Sándor: Bibliai fogalmi szókönyv. Budapest 1963.

Zakar András: Melkizedek. /kézirat/ Budapest 1967.

50-es évek

Aistleitner József : Untersuchungen zur Grammatik des Ungaritischen. Berlin 1954.

Aistleitner József: Die mytologischen und kultischen Texte aus Ras Samra.     Budapest 1959.

Aistleitner József: Götterzeugnung und Ugarit und Dilmun. Budapest 1955.

Aistleitner József: Studien zur Frage der Sprechverwandtschaft des Ugaritischen. Budapest 1958.

Avigyejev, I. V.: Ókor története. Budapest 1951.

Bereczky Lambert: Boldogok – János evangélium – 8 boldogság. Budapest 1958.

Bókai László: Harmincegy zsoltár fordítása és magyarázata. Budapest 1951.

Dezséri László: Útmutató a Biblia rendszeres olvasásához. Budapest 1955.

Farkas ‑ Szikszay: Utitárs‑Bibliai elmélkedések az év minden napjára. Budapest 1950.

Fáy Ferenc: Jeremiás siralmai. Toronto 1956. Vers.

Fenyvessy Jeromos: Szentföld. Útleírás 1956..

Gál László: Noé bárkája. Újvidék 1959. Elbeszélés.

Giovanni Papini: Krisztus története. Budapest é.n.

Gosztonyi János: Az ötödik parancsolat. 1959. Dráma.

Holl Béla: Adalékok a Káldi Biblia történetéhez. MKsz 1956.

Kállay Kálmán: A próféták igehirdetése – Ámosz. Debrecen 1951.

Kállay Kálmán: Héber nyelvtan. 224‑240.o.Debrecen 1952.

Kállay Kálmán: Héber nyelvtan. Debrecen 1957.

Kálvin János: Római levél magyarázata. Ford. Rábold Géza. Budapest 1954.

Kardos Tibor: A Huszita Biblia keletkezése. 1953.

Karner Károly: A testté lett ige. János evangélium fordítása és magyarázata. Budapest 1950.

Károly Sándor: Első bibliafordításunk 'szellet' szava. MNy 1955.

Kiss Sándor: Újszövetségi görög‑magyar szómagyarázat. Budapest 1956.

Kodolányi János: Az égő csipkebokor 1-2. (Regény Mózesről.) Bp, 1957.

Lukács László: Káldi György, a bibliafordító. KatSz 1955.

Lukács László: Újabb adatok Káldi bibliafordításának történetéhez. (Civitas Dei Évk.) Wisconsin 1956.

Maywald József: Görög nyelvtan. Budapest 1952.

Müller Mary: Jézus eljött. London 1952.

Müller Mary: Jézus tanítása. London 1953.

Pákozdi László Márton: Egy cerami mithosz és a bibliai bűnbeesés. Budapest 1954.

Szabados Anzelm: Evangéliumi kronológia Jézus Krisztus az Isten Fia élete a négy evangélium szerint. Budapest 1950.

Varga Zsigmond: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Debrecen 1955.

40-es évek

Ablonczy Dániel: Így szól az Isten – gyakorlati írásmagyarázat Ámosz könyvéhez. Budapest 1943.

Aistleitner József: Ékiratos családi jog főbb vonásai. Budapest 1941.

Aistleitner József: Istenfogalom egy elfelejtett nép hitregéjében. Budapest 1940.

Aistleitner József: Untersuchungen zum Miltautoses stand des Ugaritisch ‑ Semitische. Budapest 1948‑49.

Antal Gábor: Dávid és Góliát. 1942. Vers. (Antal G. Gábor néven)

Bakos Lajos: A Szentírás ihletettsége. Pápa 1943.

Balassa József: A "bosszuálló" Isten. Budapest 1942.

Békési Andor: Az Isten országa és mi. Budapest 1943.

Benoschovszky Imre: Az első író‑próféta típusa. IMIT. 23O‑245.o. Budapest 1942.

Bernáth Lajos: Dávid könyvének végleges megfejtése. Dunaharaszti 1942.

Bernáth Miklós: Túlvilág a Bibliában. Budapest 1944.

Bognár Kapisztrán: Izajás próféta. Budapest 1940.

Boross István: Ady és a biblia. Mezőtúr 1940.

Braun Vilmos: Az apokrif Ezra. Budapest 1941.

Budai Gergely: Újtestamentomi hermeneutika főbb szabályai. Budapest 1941.

Christianus: Az evangélium demokráciája és a szocializmus. Budapest 1946.

Czakó Jenő: Utitárs segédkönyv a biblia tanulmányozásához. Budapest 1941.

Csekey Sándor: Károli Gáspár emlékezete. Budapest 1940.

Csia Lajos: Az utolsó napok a bibliai apokalipszisben – különösen az Apokalipszis magyarázata. Budapest 1940.

Csia Lajos: Utolsó napok. Budapest é.n.

Davidovits Dávid Mihály: A Siralmak könyvének aggadái. Budapest 1940.

Donáth György: A kígyó és babonás jelentősége a Szentírásban. Budapest 1942.

Ecsedy Aladár: Ézsaiás könyvének gyakorlati magyarázata. Tahitótfalu. 1946.

Ecsedy Aladár: Timóteus – magyarázat a levelekhez. Tahitótfalu. 1943.

Egyed Lajos: Szentírás idézettára. Budapest 1940.

Enyedy Andor: Magyarázatok az Apostoli Cselekedetekről írt könyvhöz. Budapest 1940.

Erdős József: Pál apostol Római levél 13. f. értelmezése. Debrecen. 1942.

Erdős Károly: Az újszövetség debreceni kiadásai. Debrecen 1943.

Felkai Ferenc: Pilátus. 1947. Dráma.

Fényi Ottó: Coffin Lénárd oktató és épületes könyve. Budapest 1944.

Fischer Béla: Menedékjog a Bibliában és az ó‑keleti népeknél. Budapest 1941.

Földi Elemér: Sámuel könyv költői részének theológiája. Budapest 1942.

Friedmann Dénes: A zsidó irodalom és történelem kistükre. Ujpest. 1943.

Friedmann Jenő: Ézsau és Jákob története a Szt. Írásban és a zsidó hagyományos irodalomban. Budapest 1944.

Funck Oszkár: Az "Énekek énekének" allegórikus értelmzése a Midrásban. Budapest 1940.

Gábor Éva: Kicsi Jézus. 1943.

Glock György: A "kötni, fonni, szőni" igék jelentésváltozatai a Bibliában. Budapest 1944.

Gróczinger Sándor: A föltámadás hite az ószövetségben. Budapest 1942.

Grossz Ernő: Ámosz könyvének targuma. Budapest 1942.

Grünberger László: Az aranyborjú az agadá tükrében. Budapest 1942.

Grünberger László: Lábán alakja és könyve a zsidó hagyományos irodalom tükrében. Budapest 1943.

Gyarmati Béla: A világesemények kulcsa, Apokalipszis magyarázat. Budapest 1944.

Hamvas Béla (ford): Hénoch Apokalypsise. (1945 hasonmás kiadás). Budapest 1989., 126. o.

Hamvas Béla: Hénoc apokalipszise. Budapest 1945.

Hamvas Béla: Hénoch apokalipszise. Ford., tan. 1944.

Helfgott Herman: Sámuel 2. könyve targumának viszonya a masszórai szöveghez. Budapest 1940.

Heller Bernát: Ámosz a próféta típusa. Budapest 1942.

Herczog Sándor: Királyok I. könyve targumának elemzése. Budapest 1940.

Herskovicz József: Királyok II. könyvének targuma. Budapest 1940.

Herskovits László: Királyok II. könyve targumának elemzése. Budapest 1940.

Hertz, J. H.: Mózes öt könyve és a Haftórah. Budapest 1942.

Hevesi Simon: Az ókori zsidó bölcselet. Budapest 1943.

Jólesz László: Az Ószövetség rejtvényei. Budapest 1943.

Kákonyi Sándor: Utazás a Biblia mélységei felé. Kolozsvár 1944.

Kállay Kálmán: 79‑83. számú zsoltárok exegézise. Debrecen 1949‑50.

Kállay Kálmán: A vizsolyi biblia ótestamentomi részének exegetikai értéke. (Károlyi-emélékkönyv 1940.)

Kállay Kálmán: Jézus és az ószövetség .(Theol. Szemle 1941).

Kállay Kálmán: Tisza István bibliaisága. Debrecen 1941.

Kállay Kálmán: Zsoltárok könyve. Debrecen 1941.

Kálvin János: Magyarázat az apostolok cselekedeteihez. Székelyudvarhely 1943.

Kálvin János: Magyarázat Máté, Márk, Lukács összevont evangéliumához. Budapest 1942.

Kálvin János: Magyarázat Pál apostol Timóteushoz írt leveleihez. Székelyudvarhely. 1946.

Karácsonyi Sándor: Görögkatolikus kis Biblia rövid egyháztörténettel ker. elemi isk. számára. Budapest 1942.

Kardos Albert: Csokonai ószövetségi látomása. Debrecen 1943.

Kardos Pál: Megillot Ruth. Debrecen 1944.

Karner Károly: Evangelium, magyarság, írások, tanulmányok. Győr 1942.

Karner Károly: Mítosz vagy evangélium. Sopron 1944.

Károli Gáspár: A vizsolyi biblia elöljáró beszéde. Budapest 1940.

Kecskeméti Ármin: Izrael története a bibliai korban. Budapest 1942.

Kepes Imre: A levitikusz írásai. Budapest 1942.

Kerékgyártó Elemér: Szenci Molnár Albert zsoltárai magyar verstörténeti szempontból. 1941.

Kiss Jenő: A megigazulás útján... (A galatiai levél fordítása és magyarázata). Sopron 1941.

Kiss Sándor: A hegyi beszéd magyarázata. Pápa. 1942.

Kiss Sándor: Péter apostol 1‑2. levelének magyarázata. Pápa. 1942. 1944.

Klausner J.: Jézus és kora. Budapest 1946.

Klein Miklós: Az Istenség mint az ember rokona az ó‑sémi személynevekben. Budapest 1941.

Kocsis Istvánné: Golgota dicsősége. Pécs. 1943.

Kohn Béla: A bibliai misztika lélektani és filozófiai vonatkozásai. Budapest 1942.

Komlós György: Az imitatio Dei a zsidóságban. Budapest 1942.

Konkoly Iván: Jézus Krisztus gyógyításai a 4 evangéliumban. Kolozsvár. 1942.

Kosztolányi István: Az Úristen üzenete az emberekhez. Budapest 1948.

Kosztolányi István: Így szeretett az Isten. Budapest 1944/46.

Kuklics Ferencné: Zsoltárok és példabeszédek az okkultizmus megvilágításában. Budapest 1944.

László Dezső: Uram, taníts minket imádkozni. Kolozsvár 1940.

Lisser László: A bírák alakja a hagyományos zsidó irodalomban. Budapest 1943.

Lőwinger Sámuel: Nabukadnezár álma Dániel könyvében. Budapest 1946.

Lőwinger Sámuel: Zakarja könyvének egysége. Budapest 1941.

Lukácsy Imre: Mózes első könyvének magyarázata. (Dods után). Budapest 1942.

Lukácsy Imre: Szent Pál apostol élete. (Stalker után ford.). Budapest 1940.

Matthew Henry: Mennyei Jelenésekről való könyv. Léva. 1940.

Mátyás Ernő: A szenvedés értelme Pál apostol igehirdetésében. Theol. Szemle 1941.

Mátyás Ernő: Pál apostol anthropologiája. Budapest 1941.

Mátyás Ernő: Péter és Jakab evangéliuma. Sárospatak. 1947.

Mátyás Ernő: Újszövetségi kijelentés története. 2‑39.o. Budapest 1943.

Mentes Mihály: Jeremiás siralmai. Rákospalota. 1943.

Méray Tibor: Saul. 1943. Dráma.

Mermeistern Endre: Jákob végrendeletének Aggadái. Budapest 1941.

Mihályfi Ákos: Szűzmária az ószövetségben. Budapest 1942.

Miklós István: Az Istenség mint az ember rokona az ósémi személynevekben. Budapest 1941.

Módis László: Haggeus próféta és könyve. Theol. Szemle 1940.

Molnár Ákos: Az égő csipkebokor. 1940. Elbeszélés.

Musnai László: A Vizsolyi Biblia és Komáromi Csipkés György Bibliája. (Károlyi-emlékkönyv 1940.)

Nádor György: Pesszimizmus a Biblia világnézetében. 1943.

Neumann Ernő: A világteremtés aggadái. Budapest 1940.

Neumann György: A pesszimizmus a Biblia világnézetében. Budapest 1943.

Pákozdi László Márton: Az ótestamentom magyarázatának alapkérdéseiről. Debrecen 1942.

Pákozdi László Márton: Deutero jesajasi tanulmányok. Az újabb deuteró Jesajas ismertetése. Debrecen. é.n.

Pákozdi László Márton: Máté evangéliuma 16,16‑19 magyarázata és a pápai primátusi igény. Debrecen. 1941.

Pákozdi László Márton: Péter avagy Krisztus az egyház fundamentoma. Budapest 1943.

Pálffi Miklós: Istenfélelem az ótestamentumban. Budapest 1949.

Pap Károly: Batséba. 1940. Dráma.

Pap Károly: Mózes. 1942. Dráma.

Pap László: A palesztinai ásatások története és eredményei. (Theol. akad. évkönyv, 1940.)

Pap László: Az ószövetségi kánon kialakulása a magyar prot. egyházakban. (Református Theologia, 1943.)

Pap László: Az ószövetségi kánon kialakulása bibliafordításainkban. (Református Theologia, 1944.)

Pap László: Jeremiás próféta. (Belmissziói útmutató, 1945.)

Papp László: Szentírásismeret I. Ószövetség. Budapest 1941.

Papp László: Szentírásismeret I. Ószövetség. Budapest 1949.

Pároka F. Dávid: A mennyei jelenésekről írott könyv. Kispest. 1949.

Pataki Arnold: Állandó küzdelem, végső győzelem. Budapest 1947.

Pataki Arnold: Az Apokalipszis rendszere, jövendölései. Budapest 1942.

Pataki Arnold: Néhány gondolat Izrael prófétái történelem szemléletéből. Budapest 1941.

Péter János: A megbotránkoztató szeretet. Az elveszett ífjú történetének gyülekezeti magyarázata. Budapest 1944.

Péter János: Az Úr pedig... Jónás próféta gyülekezeti magyarázata. Budapest 1943.

Philon, A.: Pentateuch kommentár, kérdés és felelet formájában. in. Antologia Humana Bp 1946

Piegel Aladár: Korách és társainak lázadása a hagyományos irodalomban. Budapest 1944.

Pius, XII.: Divino Aflanto Spiritui kezdetű körlevele. Budapest 1948.

Pongrácz József: A legújabb régészeti leletek és az újszövetség. Pápa 1942.

Pongrácz József: A Vizsolyi Biblia újtestamentomi részének exegetikai értéke. (Károlyi-emlékkönyv, 1940.)

Pongrácz József: Az imádkozó Jézus. Pápa 1943.

Pongrácz József: Az imádkozó Pál apostol. Pápa 1943.

Possonyi László: Játék az apostolokról. 1947. Dráma.

Puskás Béla: A Szt. Írás 1‑2. rész. Általános bevezető. Budapest 1948.

Révay József: Flavius Josephus: A zsidó háború. Ford. 1948.

Révay József: Flavius Josephus: A zsidók története. Ford. 1946.

Rojkovich István: Az emberi történés a próféták szemében. Budapest 1941.

Rosenbaum Manó: Izrael 10 törzsének száműzetési helye. Budapest 1943.

Róth Ernő: A Levirátus története. Budapest 1941.

Saád Béla: Jézus Krisztus élete kicsinyeknek. 1945. (Sinkó Ferenccel)

Schleisinger Lipót: A tízparancsolat aggadái. Budapest 1942.

Scholcz László: Kicsodám vagy az egekben? A 73. zsoltár magyarázata. Budapest 1945.

Schwarczbart József: Zecharja könyvének targuma. Budapest 1942.

Sebestyén András: Ámosz próféta könyve. Budapest 1948.

Sereghy László: Az újszövetségi eucharisztikus helyek és A. Loisy felfogása az Eucharistiáról. Budapest 1942.

Sipos Géza: Bibliai melléklet. Budapest 1942.

Sipos István: A zsoltárok helyes értékelése. Budapest 1941.

Sőtér István: Júdás. Dráma. (Magyarok, 1946-47). Modern újtestamentumi apokrif.

Steiner Rudolf: Előadások a János evangéliumáról. Budapest 1943.

Swarczkopf M.: A Genezis személyneveinek értelmezése a hagyományos irodalomban. Budapest 1943.

Szabó József: Jakab apostol különleges magyarázata. Debrecen 1940.

Szenes Mihály: Izrael hadviselése a Szentírás szövegei alapján. Budapest 1940.

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány kézikönyve. Sugalmazástan. 349‑373.o. Szeged 1942.

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány kézikönyve. Szeged 1942.

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány tankönyve. A szentírás szövegének fordításai. 414‑4446.o. Szeged 1942.

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány tankönyve. Időrendi táblázatok. 776‑783.o. Szeged 1942.

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány tankönyve. Izrael ókori művelődéstörténete. 241‑296.o. Szeged 1942

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány tankönyve. Józsue és Bírák. 500‑509. Szeged 1948.

Szikszai Béla: Hétköznapok dalai. Budapest 1943.

Szikszai Béni: Az Ige testté lett. Budapest 1944.

Szikszai Béni: Jézus a Krisztus: János evangélium 1‑9 f. magyarázata. Budapest 1945.

Szikszai Béni: Maran Atha fordítása. Budapest 1948.

Szimonidesz Lajos: A debreceni biblia sorsa. MKSz 1940.

Szimonidesz Lajos: A debreceni biblia viszontagságai és elnyomása. Et 1945.

Szolcsányi István: A próféta és misztikus tanításai. Budapest 1944.

Szörényi Andor: Bevezetés az Ószövetségbe. 53‑57.o. Szeged 1948.

Szörényi Andor: Bevezetés az ószövetségbe. 72‑74.o. Szeged 1948.

Szörényi Andor: Bevezetés az ószövetségbe. Táblázatok az ószövetség történelméhez. II. k. 76. o. Szeged 1948.

Szörényi Andor: Bevezető az Ószövetségbe I‑II. (sokszorosított jegyzet). Szeged 1948.

Szörényi Andor: Bevezető az Ószövetségbe. Litografált jegyzet. Szeged 1948.

Szörényi Andor: Bevezető az Ószövetségbe. pp. 140‑147. Szeged 1948.

Sztankaynecz György: A Szentírás olvasásáról. Budapest 1943.

Szunyogh X. Ferenc: Hét mennyei üzenet. Budapest 1941.

Szunyogh X. Ferenc: Szent Pál cselekedetei 1‑2. Budapest 1944.

Tamás, Aquinói: János evangéliuma és a Szt. Atyák. Szemelvények a Catena Aurea c. művéből. Rákospalota 1942.

Teichmann J.: Szinek a Bibliában. Budapest 1940.

Tóth Kálmán: A próféta és a történelem. Pápa. 1944.

Tóth Kálmán: Bibliai Atlasz. 25.o. Összehasonlító időrendi táblázat. Budapest 1942.

Traeger Ernő: A zsoltárok könyvével. 1943. Vers.

Trombitás Dezső: Olvashatja‑e keresztény ember az Ószövetséget? Veszprém 1944.

Tunyogi Csapó András: Izrael bölcsességi irodalma. Debrecen 1942.

Tussay János: Eschatalógikus hit az ószövetségben. Miskolc 1943.

Uray Sándor: Pusztalakók a Bibliában. Debrecen 1941.

Varga Zsigmond: A hellenisztikus papirusok, feliratok, osztrakák világa és az újtestamentum. Debrecen 1942.

Varga Zsigmond: Máté evangélium magyarázata. in.: Jub. komm. pp. 3‑43. Budapest 1947.

Vári Albert: Az evangélium ösvényein. Ker. Magvető 1942.

Várkonyi Imre: Az Efezusi levél – Szent Pál dogmatikai magyarázata, különös tekintettel az Egyházra, mint Krisztus titokzatos testére. Budapest 1942.

Városi István: Ezeket írjuk Nektek. Budapest 1944.

Verőczy Imre: Lukács evangéliuma. Budapest 1944.

Victor János: Lukács evangéliuma. (elmélkedések). Budapest é.n.

Victor János: Mindennapi elmélkedések az evangéliumról - Máté evangéliuma. Budapest 1942.

Victor János: Mindennapi elmélkedések az evangéliumról. Budapest 1944.

Victor János: Római levél és Korintusi 1-11. levél. (Elmélkedések).  Budapest é.n.

Walter János: Napsugarak a New Castle‑i kőszéntelepen. Gondolatok az év vasárnapjaira... Szentirási szakaszokhoz. Budapest 1947.

Weisz Árpád: Áron bűne és halála a hagyományos irodalomban. Budapest 1942.

Wimmer Anzelm: Minden kézbe Bibliát. Budapest 1943.

30-as évek

Aistleitner József: Az ószövetségi "Élet" fogalom. Budapest 1934.

Aistleitner József: Die Keret Legende. Budapest 1938.

Aistleitner József: Héber nyelvtan. Budapest 1932.

Aistleitner József: Vázlatos Szír nyelvtan. Budapest 1937.

Aistleitner József: Zum Verstendnis den Ras Samra Texten. Budapest 1937.

Áprily Lajos: A zsoltárfordító. ProtSz. 1934.

Baendenon: Elmélkedések az evangéliumról. Gergely Jolán fordítása. Budapest 1936.

Balázs Ferenc: Közérthető evangélium. Torda 1936.

Bangha Béla: Katolikus lexikon. Budapest 1931.

Bárczy István: Jézus Krisztus evangéliuma. Budapest 1935.

Báta Ernő: Az Úr Jézus beszéde a lelkipásztorokhoz. Budapest 1933.

Báthy Lajos: Szómagyarázat és bevezetés a Psaltériumok... Törökszentmiklós 1939.

Benczédi Pál: Evangéliumi történetek. (Tankönyv). Kolozsvár 1934.

Benkő István, ifj.: Evezz a mélyre. (Bibliai dolgozatok). Budapest 1932.

Benkő István, ifj.: Krisztus. Budapest 1932.

Berczeli Anzelm Károly: Sámson és Delila. Szeged 1935. Dráma.

Bereczky Albert: Az igazi imádság (Nyolc prédikáció a Miatyánkról). Budapest 1934.

Bereczky Albert: Békesség nektek. Budapest 1936.

Bereczky Albert: Boldogok (Nyolc prédikáció Jézus boldogságmondásairól). Budapest 1935.

Bereczky Albert: Simeon karácsonyi üzenete. Budapest 1932.

Bereczky Albert: Új bor - új tömlő (Reformációi beszédek). Budapest 1934.

Bernáth Lajos: Jelenések könyvének végleges megfejtése. Budapest 1937.

Bernáth Lajos: Názáreti Jézus (versben). Dunaharaszti 1938.

Blau Lajos: A Biblia történelem szemlélete. Budapest 1934.

Blau Lajos: Héber Biblia kánon. Budapest 1934.

Blosz Andor: A Szentírás adatai Edomról. Budapest 1938.

Blum Béla: Ó‑sémi feliratok a Sináj félszigeten. Budapest 1934.

Bonro Gibson: Szt. Máté evangéliumának magyarázata. Budapest 1939.

Boroska István: A Jahve Istennév etimológiája, összevetése az ószövetségen kivüli istennevekkel. Budapest 1938.

Boroszlay Mihály: Bibliai történetek. Középisk. 1‑2. o. Szeged. 1939.

Budai Gergely: Az Ótestamentum vallástörténete. Budapest 1939.

Budai Gergely: Az újtestamentom szövege. Budapest 1935.

Budai Gergely: Az újtestamentomi kánon. Budapest 1938.

Budai Gergely: Bevezetés az Ó‑testamentomba. Budapest 1936.

Budai Gergely: Bevezetés az újtestamentomba. Budapest 1936.

Budai Gergely: Ótestamentumi Biblia teológia. Budapest 1938.

Budai Gergely: Újtestamentomi görög nyelvtan. Budapest 1937.

Czeglédi - Harmath: Bibliai lexikon (Sylvester‑féle). Budapest 1933.

Czinke István: A zsoltárok. (Szenczi Molnár Albert nyomdokain). Miskolc 1938.

Császár József: Zsoltárkulcs. Szombathely 1939.

Csávossy Elemér: Énekek éneke elmélkedésekben. Budapest1934.

Csekey Sándor: Ámos próféta könyve. Budapest 1939.

Daxer György - Kiss Jenő: Görög magyar szómagyarázat az Úsz.hez. Sopron 1935.

Deák János: A keresztyénség viszonya az ótestamentumhoz. (A "Hitvallás és tudomány" c. kötetben.) Sopron 1930.

Debreczeni István: A Biblia nőalakjai. Oradea 1937.

Deckner János: Halottsiratás a Szt. Írásban. Budapest 1936.

Deutsch Gábor: A prédikátor könyvének bölcseleti rendszere. Budapest 1934.

Domján János: A Deuteronómium kultuszi törvényei. Budapest 1932.

Ecsedy Aladár: Az igazi szőlőtő‑biblia magyarázat. Tahitótfalu. 1936.

Ecsedy Aladár: Mózes élete – vasárnapi iskolák számára. Budapest 1937.

Eisenberg Béla: A krónikák könyvének targuma. Budapest 1937.

Endreffy János, id.: Keresztelő János. (Vallásos színmű). 1930.

Engel Farkas: A Targum Onkelosz, mint Rasi Tórakommentárjának forrása. Budapest 1939.

Enyedy Andor: És szóla nekik példázatokban. Budapest 1935.

Enyedy Andor: Ezek a boldogok (A hegyi beszéd magyarázata). Budapest 1934.

Enyedy Andor: Jézus Krisztus földi élete. Budapest 1937.

Enyedy Andor: Jézus Krisztus földi életének neves eseményei. Budapest 1938.

Enyedy Sándor: Jézus példabeszédeinek magyarázata. Budapest 1935.

Erdős János: Pál apostol római levél 9‑11. rész magyarázata. Debrecen. 1937.

Erdős József: Pál apostol római levele 8. részének értelmezése. Debrecen 1937.

Erdős Károly: A galatiai probléma. Pécs 1930.

Erdős Károly: Az újszövetség magyar fordításai a reformáció óta. Debrecen 1937.

Erdős Károly: Kálvin "Commentarius in harmoniam evangelicam". ("Kálvin és a kálvinizmus" c. könyvben). Debrecen 1936.

Erdős Károly: Miképpen állhat meg a Máté 24:34. verse? Debrecen 1937.

Erdős Károly: Pál apostol római levél 8. részének elemzése. A megigazult hivő élete. Debrecen. 1937.

Erdős Károly: Újszövetségi bevezetés. Pápa 1934. (Pongrácz Józseffel)

Erdős Károly: Újszövetségi füzetek. Debrecen. 1937.

Felkai Ferenc: Bábel. 1934. Dráma.

Fényes Mór - Kohn Sámuel: Héber magyar szótár. Debrecen 1935.

Fényes Mór: A Biblia könyvei. Pest 1931?

Fényes Mór: A Frenkel-féle családi Bibliának jelentékeny részét fordította.

Fényes Mór: Az izraelita vallástanítás vezérfonala középiskolai és kereskedelmi iskolák zsidó növendékei számára. Budapest 1931.

Fényes Mór: Szentírásunk kialakulása és eszmei hatása. Budapest 1931.

Frenkel Éliás: A jubileumok könyve. Budapest 1930.

Gáspár Pál: Jézus élete a négy evangélium nyomán. Budapest 1937.

Gladwih, G. A.: Szt. Márk evangéliumának magyarázata angliai nyelvből ford. Lukács Imre. Budapest 1937.

Göde Lajos: Ruth könyve. Budapest 1938.

Gönczy Lajos, ifj.: Mi szükségünk van az ótestamentomra. Kolozsvár 1939.

Gyarmati Béla: Dániel próféta és államférfi. Budapest 1938.

Halmy Ferenc: A magyar zsoltárformák francia előzményei. 1939.

Harmati Béla: Olvasod‑e a Bibliát? Ősagárd 1939. Budapest 1944.

Hartenstein Károly: Ámosz próféta. Budapest 1930.

Harza Lajos: Biblia a polgári és leányiskolák számára. (Szt. István társulat). Budapest 1933.

Hegyaljai Kiss Géza: Arany János bibliássága. Nagykőrös, 1936.

Hornyánszky Aladár: 1. Tesszaloniki és Héber levél fordítása és magyarázata. Pozsony 1936.

Hornyánszky Aladár: A római levél VIII. fejezetének fordítása és magyarázata. Pozosny 1936.

Hornyánszky Aladár: Fordítási részletek, 1. Tesszaloniki levél....ford. és magyarázat. Pozsony 1936.

Hornyánszky Aladár: Fordításrészletek az ószövetségből. Pozsony 1936.

Horváth Konstantin: A zsoltárkönyv magyarázata és fordítása. Budapest 1935.

Huber Lipót: Jahwe – Adonáj – Jézus. Bibliai tanulmány. Kalocsa 1930.

Huber Lipót: Újkori és modern zsidóság Jézus Krisztusról és a kereszténységről. Kalocsa 1933.

Jakab Jenő: Jezajás könyvének anonymus perzsa fordítása. Budapest 1932.

Jólesz Károly: A Habiri kérdés. Budapest 1937.

Kákossy A. Elemér: Szent Pál a népek apostola. Budapest 1933.

Kállay Kálmán: Izráel első három királya a koránban és a mohamedán legendákban. Debrecen 1934.

Kálmán Zsuzsa: Bayle és az Ótestamentom. Budapest 1934.

Kapun Endre: A magyar és a világháború az evangéliumban. Az apokaliptikus világnézet – János jelenéseinek megfejtése történeti alapon. Budapest 1930.

Karácsonyi Kiss Mária: Az evangéliumi világrend és a zsidó nép történelmi küldetése. Budapest 1933.

Karner Károly: Az újtestamentum Szt. iratai Máté evangélium. Ford. és magyarázat. Sopron 1935.

Karner Károly: Isten igazsága (A római levél fordítása és magyarázata). Győr 1939.

Karner Károly: Jézus halálának napja. Debrecen 1930.

Karner Károly: Máté evangéliuma. (Fordítás és magyarázat). Sopron 1935.

Kecskeméthy (Csapó) István: Gyakorlati kommentár Márk evangéliumához. Kolozsvár 1933.

Kecskeméthy István: Kommentár a 12 kisprófétához. Budapest 1931.

Kecskeméthy István: Márk és Máté írása szerint való evangélium. Budapest 1936.

Kecskeméthy István: Szt. János írása szerint való evangélium. Budapest 1939.

Kecskeméthy István: Szt. Lukács írása szerint való evangélium. Budapest 1936.

Keller Béla: Mennyei Jelenések könyve. Budapest 1937.

Kerényi Károly: Ókor története I. k. 3‑147.o. Budapest 1935.

Kiss Géza: Arany János bibliássága. (Nagykőrösi Arany János Társaság évkönyve, 1936.)

Kiss Jenő: A szeretet János evangélium irataiban. Pécs 1936.

Kiss Jenő: Az Ágostai Hitvallás és az újszövetség. Ösvény 1930.

Kiss Jenő: Egy figyelemreméltó szempont az újszövetségi iratok hitelességéhez. (A pécsi egyetem kiadványai közt). Pécs 1939.

Kiss Jenő: Jézus feltámadása mint apologetikai probléma. Szentgotthárd 1934.

Kiss Jenő: Péter apostol három arcképe az újszövetségben. Debrecen 1933.

Kiss Jenő: Újszövetségi görög‑magyar szótár. 1935. (Daxer György kéziratának felhasználásával) II. bőv. kiad. Budapest 1951.

Kiss Samu: Én és az Én házam az Úrnak szolgál. Budapest 1936.

Kiss Samu: Palesztína földrajza a bibliai eseményekkel való vonatkozásban. Győr 1936.

Klein Andor: Midras Ámosz ketubim – egymásnak ellentmondó helynevek egyeztetése a Talmud terminológiája szerint. Budapest 1930.

Klein József: Ezra‑Nehemia könyv Szír fordításáról. Budapest 1930.

Kodolányi János: József, az ács. Budapest, 1931.

Kohlbach Bertalan: Hegyek, dombok, szirtek a Szentírásban. Budapest 1937.

Komlós Ottó: A Targum Onkelosz agadikus párhuzamai. Budapest 1939.

Kőnig Pál: Az Esszeusok eredete. Budapest 1935.

Krausz Henrik: A héber és az arab nyelv összefüggése a zsidó összehasonlító nyelvtudomány Hojjudzs‑ig. Budapest 1938.

Krémer Móric: A bibliai álmok aggadája. Budapest 1932.

Kunszery Gyula: Vegyétek és igyátok. 1932. Vers.

Lachman János: Krisztus vagy én? (Útmutató a római levél exegéziséhez). Apostag, 1937.

László Dezső: A biblia használata az ifjúsági ker. munkában. Budapest 1931.

Lőwinger Sámuel: Júda és Izrael királyainak kronológiája a Szentírás és egyéb források alapján. Budapest 1932.

Lőwy Adolf: A vízözön Kelet irodalmában. Budapest 1936.

Lukácsy Imre: Lukács evangéliuma. (Burton után átd.). Budapest 1934.

Lukácsy Imre: Szent Máté evnagéliumának magyarázata. (Chodwick után). Budapest 1939.

Luther Márton: A 32. bűnbánati zsoltár fordítása és magyarázata. Győr 1932.

Machintos: Elmélkedések Mózes 1‑5 könyve felett. Miskolc 1937.

Makkai Sándor: Nem békességet... (Előadások). Budapest 1932.

Maksy Albert: Az exegézis problémái. Cluj‑Kolozsvár 1931.

Marton Lajos: A római császárok cultusa. Budapest 1936.

Marton Lajos: János evangélium, az Apokalipszis és a Galata levél exegézise. Budapest 1933.

Mátyás Ernő: A dialektika theologia és az exegesis. (Kecskeméthy emlékkönyv, 1934.)

Mátyás Ernő: Az újszövetségi exegesis jelentősége az igehirdetésben. 1934. (Értekezés "Az igehirdetés" c. könyvben.).

Mátyás Ernő: Pál apostol megtérése. Sárospatak 1934.

Mátyás Ernő: Pál apostol viszonya a mysterium-vallásokhoz. Sárospatak 1931.

Mayer Endre: Péter apostol elsősége és a pápaság. (Ev. Lap. 1930.).

Méliusz Juhász Péter: Szent Pál apostol a kolosszebéliekhez írt levelének predikáció szerint való magyarázata. Budapest 1937.

Mészáros Lajos: Első Sámuel könyv szövegkritikai és teológiai elemzése. Budapest 1939.

Módis László: Jegyzetek a biblia első fejezetéhez. Theol. Szemle 1936.

Módis László: Rövid bibliai héber nyelvtan. Debrecen 1933.

Módis László: Zakariás próféta és könyve. Debrecen 1932.

Molnár István: Deutero Jesajás. Budapest 1936.

Nagy Miklós: Tudom kineke hittem! Biblia olvasási vezérfonal. Győr 1939.

Náthán Sándor: I. Agrippa király alakja a keresztény és zsidó történelem tükrében. Budapest 1934.

Paar István: A vasárnapi evangéliumi szakaszok. Győr. 1936.

Pap Károly: A nyolcadik stáció. 1933. (Vallásfilozófiai problémákat tárgyaló művészregény az evangélium és Dosztojevszkij szellemében.)

Pap Károly: Megszabadítottál a haláltól. 1932. Regény. (Egy új Krisztusról szóló apokrif történetekben fejezi ki korkritikáját.)

Pap László: Jónás könyve mint missziói irat. (Ref. Külmissziói Szemle, 1936.)

Pataki Arnold: A kereszténység eredetére vonatkozó újabb elméletek. Budapest 1936.

Pataki Arnold: Az apokalipszis történelem bölcselete. Budapest 1937.

Perkátai László: Tékozló fiú. Vers. Szeged 1937.

Pongrácz József: Az apostolok cselekedeteiről írt könyv magyarázata. Pápa 1936.

Pongrácz József: János evangéliuma magyarázata. Pápa 1939.

Pongrácz József: Máté evangéliumának magyarázata. Pápa 1933.

Pongrácz József: Pál apostol Efezusban. Pápa. 1931.

Pongrácz József: Újszövetségi bevezetés. (Erdős Károllyal). Pápa 1934.

Possonyi László: Üldözni fognak titeket... 1938. Regény.

Rácz (Rosenfeld) Jenő: Ób és Jiddóni – A zsidó halottidézés. Budapest 1934.

Rácz Zoltán: Józsue ben Sirach bölcsességének könyve. Budapest 1930.

Radó Polikárp - Rajeczky B.: Az Ószövetségi kinyilatkoztatás története. Középiskola 3. osztálya számára – 2. kiad. Budapest 1936.

Radó Polikárp - Varga Ottó: Bibliai történetek a magyar nép számára. Budapest é.n.

Ravasz László: Krisztus a gyárban. Budapest 1934.

Ravasz László: Utaid, Uram, mutasd meg? Budapest 1934.

Ravasz László: Vallás, egyház, társadalom. Prot. Szemle 1936.

Reich Béla: Sába királynője a keleti irodalomban. Budapest 1932.

Reichert Gyula: Ama fényes hajnalcsillag‑ Jelenések könyvének magyarázata. Budapest 1939.

Rónay György: Katolikus verses zsoltárfordítások a XIX. században. 1934.

Rónay György: Keresztút. Regény. 1937.

Rónay György: Mítoszverseket írt az újszövetségi szenvedéstörténet motívumaira. (Jairus leánya. Betlehem).

Rosenbluth Marton: Moáb népe és története. Budapest 1938.

Sallay István: A Galatabeliekhez írott levél magyarázata. Budapest 1938.

Scheiber Sándor: Keleti hagyományok a nyelvek keletkezéséről. Budapest 1937.

Scher Tibor: Az ártó szellemek a Bibliában és a talmudi irodalomban. Budapest 1936.

Sebestyén József: Efód és Terafim papi jóslás Izraelben. Budapest 19334.

Sipos István: A Deuteronómium mózesi szerzősége. Budapest 1935.

Sipos István: A sémiták őshazája és a bibliai őshagyomány eredete. Budapest 1938.

Sipos István: Czäfanjah próféta könyve. Budapest 1937.

Somogyi Imre: Sion imakör. A Biblia. A vallásszabadság és a baptisták. Budapest 1938.

Szalacsy Rácz Imre: A tékozló fiú. 1939. Regény.

Székely István: Nyelvészeti megjegyzések R. Sámuel ben Meir Pentateuchus kommentárjához. Budapest 1939.

Szentiványi Róbert: A szentleckék magyarázata. Szeged. 1938.

Szentiványi Róbert: Szentírástudomány segédtudományai. 132‑136. 166‑168.o. Szeged 1936.

Szent-Iványi Sándor: Jézsu gyógyításai. Értesítő, 1937.

Takács Ernő: Bosszuálló‑e az ószövetség istene. Budapest 1931.

Takács Pál: Heródes politikája. Budapest 1935.

Takáts Ernő: Szentírástudomány. Budapest 1934/35.

Tersánszky Vilmos: Pál apostol és a megengesztelődés. Budapest 1938.

Timár Kálmán: Legrégibb bibliafordításunk eredete. Kalocsa 1931.

Timár Kálmán: Legrégibb magyar bibiánk naptára és helyesírása. Kalocsa 1931.

Tiszay Andor: Húsvéti passió. 1932.

Tóth Endre: Jákób kútjánál. Pápa 1935.

Tóth Kálmán: Az evangéliumok látszólagos ellentmondásai. Budapest 1934.

Tóth Kálmán: Sámuel próféta az Isten embere. Pápa 1934.

Tóth Lajos: A pascha eredete és történeti fejlődése. Pápa. 1931.

Tóth Lajos: Az Ószövetség vallása. Pápa 1938.

Tóth Lajos: Kálvin János magyarázata Ézsaiás elhivatási látomásáról. (A "Kálvin és a kálvinizmus" c. könyvben). Debrecen 1936.

Tóth Lajos: Ószövetségi bevezetés. Pápa 1933.

Tóth Tibor: A papság eszménye a mózesi törvényben. Kalocsa 1938.

Török Elemér: Jézus beszédei, nyilvános életének hiteles adatai keretében. Budapest 1930.

Török István: A Barth teológia elméleti és gyakorlati szempontból. Pápa 1931.

Török István: Az ószövetség értékelése. Pápa 1936.

Török István: Luther és a Biblia. Pápa 1934.

Újházy György: A tékozló fiú. 1934. Verses moralitás.

Újhelyi Ernő: Jézussal minden napon – Biblia olvasási kalauz. Budapest 1934.

Újszászy Kálmán: A protestáns teológia főbb irányzatainak hatása az újszövetségi tudományok művelésére. Sárospatak 1930.

Vajda István: Dániel könyvének négy világbirodalma a zsidó hagyományos irodalomban. Budapest 1938.

Varga Bálint: Szenci Molnár Albert, a magyar zsoltárszerkesztű élete és írói működése. 1932.

Varga Zsigmond: Bibliai vallástörténet. Debrecen 1938.

Vargha Ilona: Arany János és az evangélium. 1934.

Vargha Tamás: Bibliai kistükör. Kunszentmiklós 1935.

Vargha Tamás: Krisztus Urunk hegyi beszéde. Budapest 1935.

Vargha Tamásné: Zsoltáros Szenci Molnár Albert. 1939.

Vári Albert: A világ és az evangélium. Ker. Magvető 1937.

Vári Albert: Bibliai képek az újszövetségből. Kolozsvár 1932.

Victor János: Boldog rabszolgaság – Pál Filippiekhez írott levele. Budapest 1933.

Vidor János: Rövid bevezetés a Bibliába Vasárnapi iskolák számára. Budapest 1930.

Virágh Sándor: Biblia fogalmi szókönyv. Budapest 1936.

Vogel Mayer: Sámuel első könyve. Targumának viszonya a massorai szöveghez. Budapest 1939.

Weinberger József: Dávid Kimchi Genezis‑kommentárjának grammatikai és nyelvészeti elemei. Budapest 1939.

Weisz Pál: Az agada Jonathan ben Uzziél targumában, Józsue, Bírák. Budapest 1931.

Zeiner Alajos: A csodálatos próféta – János apostol Jelenések könyve. Budapest 1933.

Zeiner Alajos: A megdicsőült Emberfia. Budapest 1935.

Zsiros János: Jahve az atyák Istene. Sárospatak. 1935.

Zsíros József: A dávidi zsoltárok szerzősége a zsoltárok első könyve alapján. Sárospatak 1930.

Zsíros József: Az ószövetségi exegesis jelentősége az igehirdetésben. Sárospatak 1934.

Zsíros József: Dániel könyve. Sárospatak 1937.

Zsoldos Jenő: Jób könyve a XVIII‑XIX. sz. magyar irodalmában. Budapest 1934.

20-as évek

Aistleitner József: Az újabban talált ékiratos teremtési szövegek. Budapest 1924.

Andrássy Kálmán: Bibliamagyarázatai. Tahitótfalu 1926.

Anka János: A fűszál evangéliuma. 1926.

Bartók György: Bibliai ismertetés középiskolák 1‑2 oszt, számára. Kolozsvár. 1922.

Berczeli Anzelm Károly: Ádám bukása. Szeged 1928. Vers.

Bereczky Sándor: Ó‑szövetségi élet és jellemképek és tanításuk középisk. és polg isk. felső leányiskolában. Budapest 1924.

Bernstein Béla: A haftórák. 1928.

Beveridge Vilmos: Mit jelent és mit munkált eddig a Biblia. Budapest 1925.

Blau Lajos: Biblia az ifjúság és a család számára. Budapest 1925.

Bokros-Birman Dezső: Jób c. litografia-sorozata. 1922-ben jelent meg.

Budai Gergely: A gyakorlati teológia alapelve az Újtestamentumban. Debrecen 1925.

Budai Gergely: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Budapest?

Budai Gergely: Miért és hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? Budapest 1925.

Coffine Lénárt: Katolikus oktató és épületes könyve. Budapest 1928.

Conrad, L. F.: Tanulmányok a Jelenések könyvéről, egyházról, világtörténelemről. Budapest 1920.

Czeglédi Sándor: Az Ó‑ és Újtestamentomi kor rövid története. Tahitótfalu 1927.

Czeglédi Sándor: Az Ószövetségi bevezetés kompendiuma. é.n.

Czeglédi Sándor: Az Ószövetségi szentírási irodalom. Tahitótfau 1926.

Czeglédi Sándor: Bibliai régiségtudomány. Tahitótfalu 1928.

Czeglédi Sándor: Ó‑ és újszövetségi kor rövid története. Tahitótfalu 1926.

Czeglédy Sándor: Bibliai földrajz és természetrajz. Tahitótfalu 1927.

Czeglédy Sándor: Bibliai lexikon, 1-2. 1929-1931. (Hamar Istvánnal és Kállay Kálmánnal)

Csizmadia Lajos: Bibliai földrajz és természetrajz. Tahitótfalu 1924.

Csizmadia Lajos: Nehezebb szentírási helyek magyarázata. Tahitótfalu 1928.

Dávid Antal: Bábel és Assur. Budapest 1928.

Dávid Antal: Hammurabbi tövénykönyve. Budapest 1925.

Deák János: A deuteronomium kérdésének mai állása. Debrecen 1926.

Dobos János: Révész Imre: Biblia és hazafiság. ProtSz 1928.

Endreffy János, id.: Bileam. (Vallásos színmű). 1925.

Endreffy János, id.: Jefte fogadalma. (Vallásos színmű). Léva 1922.

Erdős Károly: Pál apostol athéni beszéde. Budapest 1927.

Fischer Gyula: Mózes élete. Budapest 1925.

Friedmann B. József: Széfer Benjamin Olávia. Miskolc 1924.

Friedrich Delitzsch: Babel und Bibel. Leipzig 1921.

Gálos Rezső: Legrégibb bibliafordításunk. 1926.

Gaudy (H.) László: A bibliai történetek tanításának valláspaedagogiai módszertana. Debrecen 1929.

Gergely József: Képes Biblia polgári iskolák részére. Budapest 1927.

Goldziherné Freudenburg Mária: Ó‑egyiptomi mesék. Budapest 1928.

Guttmann Simon: A béke gondolata a bibliában. c. művével az IMIT pályadíját nyerte meg.

Guttmann Simon: A peszach-hagada magyar fordítása. Budapest 1920.

György Lajos: Egy középkori Sybilla vers a régi magyar irodalomban. Pécs 1929.

Halmi János: II. Timóteus‑bevezető tanulmány. Debrecen. 1926.

Hamar István: Bibliaismertetés. (Képezdei tankönyv). Debrecen 1927.

Hamar István: Ószövetségi irodalomtörténet. Budapest 1920.

Harsányi István: A magyar biblia. Budapest 1927.

Harsányi Sándor, ifj.: Bibliai leckék. Pittsburg 1922.

Heller Bernát: A Biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben. 1925.

Heller Bernát: A héber mese keleten és az Iszlám országaiban. Budapest 1921

Heller Bernát: Arany János viszonya a legendához és az agádához. IMITÉ 1929.

Heltai Gáspár: Canticum canticorum. fordítás és magyarázat. Gyoma 1927.

Hevesi Ferenc: A Jelenések könyvéből. 1924.

Hevesi Ferenc: A peszach hagáda fordítása. 1924.

Hevesi Ferenc: Philosophiai elemek Száadja gáon arab bibliafordításaiban és kommentárjaiban. (kézirat).

Hevesi Illés: Szociális törvényhozás a mózesi tanban. Budapest 1928.

Hevesi Simon: Etika a Talmudban. (Blau Lajossal és Weisz Miksával együtt). 1920.

Hornyánszky Aladár: Héber nyelvtan. (szlovákul). Pozsony 1923.

Ikotics (Íjjas) József: Szent Pál hajótörése. (kézirat). Budapest 1926.

Kállay Kálmán: Az Ótestamentum felfogása a halál utáni életről. Debrecen. 1924.

Kállay Kálmán: Jeremiás próféta élete és működése a Biblia történeti és filológiai kritikáj alapján. Budapest 1927.

Kállay Kálmán: Zsidó mesterségek és foglalkozások Jézus korában. Budapest 1926.

Kandel Sámuel: A 12 kis próféta fordítása. Budapest 1925.

Karner Károly: A kísértés történetének értelme és jelentősége Jézus messiási munkájára nézve. 1927.

Karner Károly: Mandäismus és őskeresztyénség. Debrecen 1928.

Karner Károly: Pál apostol világnézete. (I.f.: Pál apostol és a görög filosophia.) Pécs 1927.

Kecskeméthy (Csapó) István: Bibliaismertetés. Kolozsvár 1923. (II. kiad. 1925.)

Kecskeméthy (Csapó) István: Josiája király törvénykönyve. Kolozsvár 1926.

Kecskeméthy (Csapó) István: Márk evangéliumának verses fordítása. Kolozsvár 1927.

Kecskeméthy István: Bibliai ismeretterjesztés középisk. 1‑2. o. számára. Cluj. 1923.

Kecskeméti Ármin: Bölcs Salamon Példabeszédei. Budapest 1927.

Keeble Sándor: A szentírás szociális tanításai. Budapest 1928.

Kiss Arnold: Énekek éneke. ford. 1927.

Kiss Elek: Az isteni törvény útja az Ótestamentumban valláserkölcsi megvilágításban. Cluj. 1924.

Kiss Elek: Az ótestamentom értékeiről. (Unit. Szószék, XX. k. 1926.).

Kiss Jenő: Adalékok Pál apostol leveleinek újabb bevezetéskritikai történetéhez. Debrecen 1926.

Kiss Jenő: Pál apostol teológiájának eredete. Debrecen 1925.

Kiszely János: Bibliai történetek osztott és osztatlan ágozatos Evangélikus iskolák 3‑4 o. számára. Cegléd. 1924.

Kmoskó Mihály: A zsidóság világuralmi törekvései. Budapest 1921.

Kóbor Noémi: Jeruzsálem pusztulása. 1922. Színmű.

Kovács Dezső: Apostolok és csavargók. Kolozsvár 1924. Elbeszélés.

Latzkó Andor: Apostel. Berlin. 1920?

Lencz Géza: A három első evangélium előállása. Budapest 1927.

Lencz Géza: Máté evangéliumának fordítása és magyarázata. Debrecen 1927.

Lenke Manó: Bibliai olvasmányok. Tankönyv. (3. kiad.) 1924.

Lévai I. ‑ Vida Aladár: Görög‑magyar szótár. Budapest 1921.

Lorber Jakab: János magyarázatos evangéliuma. Budapest 1926.

Mael Ferenc: Putifárné. Regény. Marosvásárhely 1924.

Magyary Gyula: Büntetőjog Izraelben a XV. sz‑ban Kr. előtt. Budapest 1929.

Makkai Sándor: "Zörgessetek és megnyittatik nektek". Kolozsvár 1925.

Mátyás Ernő: János evangeliumának főbb problémái. Debrecen 1926.

Mátyás Ernő: Pál apostol mystikája. Kolozsvár 1921.

Muraközy Gyula: A prédikátor könyve. (Tanulmányok, előadások, prédikációk). Kecskemét 1929.

Musnai László: A magyar Biblia története. Torda 1925.

Musnai László: Az "öreg" János. Debrecen 1926.

Musnai László: Az újszövetség. Kolozsvár 1926.

Musnai László: János evangéliumának és leveleinek magyarázata. Torda. 1926.

Musnai László: Jézus Krisztus evangéliumának történeti áttekintése. Cluj/Kolozsvár 1926.

Musnai László: Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Torda 1929.

Nagy András: Jeremiás és kora. Tanulmány az ótestamentumi kijelentés köréből. Cluj. (Kolozsvár) 1929.

Nagy Lajos: Magyar zsoltárok. Budapest 1924.

Nagy Zsigmond: A biblia nőalakjai. (Kuyper után hollandból ford.) Budapest 1923.

Németh Károly: Pál apostol a Filippiekhez. Lebény. 1928.

Nikodémusz Károly: Júdás Iskarioth. Máramarossziget 1925. Dráma.

Pap Károly: Mikáél. 1929. Elbeszéléskötet.

Pataki Arnold: A kereszténység eredetére vonatkozó elméletek. Budapest 1926.

Pfeiffer Izsák: Énekek Éneke. 1922.

Pfeiffer Izsák: Ruth Könyve. 1922.

Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról. Budapest 1928. 1930.

Rácz Lajos: Újszövetség és görög filozófia. Prot. Szemle 1927.

Ravasz László: A socialismus evangeliuma és az evangelium socialismusa. Budapest 1921.

Ravasz László: Pál Athénben. Budapest 1928.

Renan Ernő: A tanítványok élete, – az apostolok cselekedeteiből. Debrecen 1920.

Renan Ernő: Az evangéliumok és a második keresztény nemzedék. Budapest 1928.

Robertson, F. W.: Egyházi beszédei Pál apostolnak a Korintusiakhoz írott két levele felett. Tahitótfalu. 1925.

Sass Béla: Az ószövetség maradandó jelentősége és nélkülözhetetlen volta. Debreceni egyetem Évkönyve és Almanachja, 1922.

Scheil Nándor: A Messiás. Budapest 1927.

Schultz Fülöp: Rabbi Sámuel ben rabbi Simon héber levele. Budapest 1929.

Schwarcz Mór: Énekek énekének targuma. Budapest 1928.

Sík Sándor: Zsoltáros könyve. Budapest 1923.

Somlai Károly: Veronika kendője. 1926. Regény.

Somogyi Imre: A bibliai keresztség. Budapest 1923.

Stomp László: János evangélium világnézete. Budapest 1928.

Szabó Imre: "Íme a magvető kiméne vetni...". (2 k.). Budapest 1928.

Szabó Imre: Miatyánk. (Tíz elmélkedés). Budapest 1927.

Szántó Róbert: Három bibliai egyfelvonásos. Szabadka 1927.

Székely István: Apokaliptika a világirodalomban. Budapest 1923.

Székely István: Jézus Krisztus élete. Budapest 1925.

Székely István: Krisztus születésének éve és a keresztény időszámítás. Budapest 1922.

Szimonidesz Lajos: A biblia. (Lelkészegyesület, 1922.).

Szimonidesz Lajos: Jézus élete. Budapest 1922.

Szőnyi Géza: Palesztina földrajza. Cluj 1926.

Telekes - Kecskeméti: Kohelet. Budapest 1927.

Telekes Béla: Zsoltárok. 1929.

Thomée József: Golgotha járás. 1922. Vers.

Tóth Kálmán: A parabolázó Jézus nyomdokain Jézus példáinak gyakorlati magyarázata. Esztergom 1927.

Tóth Kálmán: Szent Pál apostoli működése. Esztergom. 1922.

Tóth Lajos: A próféták lelki világa. Pápa 1926.

Tóth Lajos: Az Írás kritikai vizsgálata és a ref. theologia összeegyeztethetősége. Pápa 1927.

Újvári Péter: Mózes élete és alkotása. (Kézirat.)

Újvári Péter: Zsidó lexikon. Budapest 1929.

Varga P. Theodorik: A szentírás vasárnapi szakaszai. Székesfehérvár. 1929/30.

Varga Zsigmond: A "diadema" és "stephanos" használata és jelentése az újtestamentumban. Theol. Szemle 1926.

Varga Zsigmond: Mire tanítanak a hegyek. Budapest 1929‑30.

Vári Albert: Keressétek először Istennek országát. Székelyudvarhely 1927.

Varsányi Mátyás: Bibliai történetek. (Tankönyv két füzetben). Budapest 1927.

Vass Vince: A bibliakörökről. Tahitótfalu 1929.

Vass Vince: Útmutató a bibliakörök vezetésére. Pápa 1924.

Victor János: Jézus istensége. Budapest 1923.

Victor János: Márk evangéliuma (elmélkedések). Budapest é.n.

Wallenstein Zoltán: Péchi Simon Psaltériumának forrásai. Budapest 1921.

Weisz Miksa: Etika a Talmudban 1-2. 1920. (Hevesi Simonnal, Blau Lajossal)

Zadravecz István: Szentföld. Budapest 1927.

Zsoldos Jenő: Bibliai vonatkozások Csokonai költészetében. 1929.

Zsoldos Jenő: Magyar nyelvű zsoltárfordításaink. 1926.

10-es évek

Aistleitner József: Lexikalisches zu den ugaritischen Texten. Budapest 1916.

Babits Mihály: Jónás könyve.

Babits Mihály: Miatyánk. 1914. (háborús vers)

Babura László: A logos‑tan Szt. János evangélium kritikai tanulmány. Budapest 1912.

Baltazár Dezső: A háború az evangélium megvilágításában. Debrecen 1918.

Barbura László: A Logosz‑tan Szt.János evangéliumában. Budapest 1912.

Barta Mór: Bibliai kifejezések és közmondások. 1913.

Bartók György, ifj.: Az újszövetség iratainak theológiai gondolata. Budapest 1911.

Bartók György, ifj.: Az újszövetség vallása. ("A mi vallásunk" c. könyvben). Kolozsvár 1918.

Bereczky Sándor: Ószövetség élet‑ és jellemképek. Budapest 1918

Bernáth Miklós: Az etymológia a zsidó hagyományos irodalomban. Budapest 1916.

Bevique: Elmélkedések az evangéliumról. Budapest 1913‑14.

Blau Lajos: A görög papyrusok zsidó szempontból. Budapest 1913.

Blau Lajos: A zsidó házasságfelbontás és a zsidó válólevél története. Budapest 1911‑12.

Blau Lajos: Zsidó katonai telep az Egyiptom‑nubiai határon 2500 év előtt. IMIT. 7‑28. Budapest 1910.

Borbély István: Régi szentírásfordítások. (Visky Károllyal). Budapest 1910.

Bresztovszky Ernő: Miért?. Zsoltárok, emlékezések. 1919.

Budai János: Dávid király élete. Debrecen. 1912.

Budai János: Pál apostol élete. I‑II. kötet. Debrecen. 1912.

Czeglédi Sándor: Pál apostol eszkatológiája. Pápa 1911.

Csánki Benjamin: Felfogásom zsoltáriank átdolgozásáról. (Lelkészegyeseület 1912.)

Csizmadia Lajos: Bibliai szókönyv. Debrecen 1910.

Csomasz Dániel: Pál apostol antropológiája. Pápa 1910.

Dávid Antal: A Hammurabi kódex rendszere és az ítéletek könyve. Budapest 1916.

Daxer György: A hegyi beszéd és a háború. Prot. Szemle 1916.

Daxer György: A római levél első szakasza. Theol. Szaklap 1915.

Daxer György: Az újszövetségi bibliai tudományok problémái és legújabb irodalma. Prot. Szemle 1914.

Deák János: A háború és az ótestamentum. Theol. Szaklap 1915.

Deák János: Az ótestamentumi írásmagyarázat, Izrael története és az ótestamentumi bibliai theológia újabb irodalma és problémái. Theol. Értesítő 1916.

Dohányos József: Hol van megírva? Segédkönyv az ismertebb helyek megtalálására. Budapest 1916

Eisler Mátyás: A tenger a biblia költészetében. Budapest 1914.

Erdős József: A Jelenésekről való könyv. Theol. Szaklap 1912.

Erdős József: A synoptikus kérdés. Debrecen 1910.

Erdős József: Az újszövetségi görög nyelv jellege és irodalma. Theol. Értesítő 1916.

Erdős József: Jakab apostol theológiája és ethikája. Theol. Szaklap 1915.

Erdős József: Pál apostol államtani alapelvei. Debrecen 1916.

Erdős József: Újszövetségi bevezetés. Pápa 1911.

Erdős Károly: A Didache kora. Debrecen 1916.

Erdőssy Gyula: Az I‑II. sz. eretnekségek tanúskodása az evangéliumok hitelesége mellett. Budapest 1914.

Feldmann Artur: A Mózes II. könyvéhez való Mechilták összehasonlítása, mint adalék a tannaitikus midrás történetéhez. Budapest 1910.

Flesch Ármin: Az élet meghosszabbítása bibliai és talmudi alapon. Mohács 1910.

Flesch Ármin: Peszachi Hagada. Galánta 1914.

Freudiger Mózes: Mojse jedabér címen biblikus munkát írt, melyet halála után fiai Ábrahám s Lipót adtak ki. 1913?

Gálfi Lőrinc: A lemondás a Jézus tanításában. (Ker. Magvető 1911.)

Gálfi Lőrinc: A történelem Jézusa. (Ker. Magvető 1913.)

Gálfi Lőrinc: Jézus az Isten fia. (Ker. Magvető 1912.)

Gálfi Lőrinc: Jézus és a törvény. (Ker. Magvető 1913.)

Gálfi Lőrinc: Korunk és a biblia. (Ker. Magvető 1910.)

Goldschmied Lipót: Der Kampf um Bibel und Babel im Lichte des Judentums. Frankfurt a. M. 1913.

György János: Ismeretlen evangélium. Arad 1914.

Hadzsega Gyula: Szent Máté evangéliumának magyarázata különös tekintettel a keleti egyházakra. Ungvár 1915.

Hadzsega Gyula: Szentírási kánon és szövegtörténet tekintettel a keletiekre. Ungvár 1917.

Hadzsega Gyula: Szt. Márk evangéliumának magyarázata. Budapest 1915.

Hajdu Miklós: Gileád. 1914.

Hamar István: Az ótestamentomi véres áldozatok és azokban a vér jelentősége. Theol. Szaklap 1914.

Hamar István: Ézsajás könyve I-XII. fejezetének eredeti részei ritmikus magyar sorokban. Prot Szemle 1917.

Hamar István: Murányi Jánossal belekezdett egy "Bibliai kézi lexikon"-ba. Debrecen 1910. és Czeglédyvel s Kállayval együtt szerkesztője volt a "Bibliai lexikon"-nak (1929-31).

Hangay: A sátán evangéliuma. v. 1911.

Hangay: A zengő Golgotha. 1914.

Harsányi István: Malakiás próféta könyve. Sárospatak 1918.

Harsányi Sándor, ifj.: A naini özvegyasszony fia. Homestead 1913.

Harsányi Sándor, ifj.: Legyetek józanok és a "bor" szó a bibliában. Budapest 1915.

Hatvany Lili: Noé bárkája. 1918. Szatíra három felvonásban.

Hegedűs István: Apponyi Balázs latin zsoltároskönyve. EPhK 1918.

Hornyánszky Aladár: A prófétai ekstasis és a zene. Budapest 1910.

Hornyánszky Aladár: Bábel és a biblia. (Prot. Esték III.) Budapest 1916.

Hornyánszky Aladár: Dämonűzés szerekkel és cselekményekkel az ótestamentomban. ("Keleti tanulmányok" közt). Budapest 1910.

Hornyánszky Aladár: Deutero-Jesajás. (Héberből ford., Ev. Lap, 1916.)

Hornyánszky Aladár: Jesajás. (Héberből ford., Ev. Lap, 1916.)

Jánosi Zoltán: Absolon (Színmű). Debrecen 1917.

Juhász László: Apokalyptika (Lelkészegyesület 1915.)

Juhász László: Az Emberfia az aram nyelv szempontjából. Pozosny 1916.

Juhász László: Der Menschensohn in allgemeiner, sprachlicher, biblisch-teologischer und religiongeschichtlicher Hinsicht. Hely n. 1917.

Juhász László: Jézus történeti létezésének legújabb tagadása. (Db, Prot. Lap, 1916.)

Juhász László: Pál és Jakab megigazulástana. (Lelkészegyesület 1916.)

Juhász László: Zsidó apokalyptika. Budapest 1918.

Kálmán Ödön: Jób könyve a középkor magyarázatában. Budapest 1910.

Kecskeméthy (Csapó) István: A háború a prófétizmus tükörében. ("Háború és élet" c. kiadványban). Kolozsvár 1915.

Kecskeméthy (Csapó) István: A zsoltárok első könyve. (Héberből ford.) Zilah 1910.

Kecskeméthy (Csapó) István: Az ótestamentumi vallás. ("A mi vallásunk" c. kötetben). Kolozsvár 1918.

Kecskeméthy (Csapó) István: Hósea. Kolozsvár 1914. (Fordítás [csonka] és kommentár).

Kecskeméthy (Csapó) István: Kommentár Hóséa próféta könyvéhez. Kolozsvár 1913.

Kecskeméthy (Csapó) István: Kommentár Mikah és Cefanjáh próféták könyveihez. Kolozsvár 1914.

Kecskeméthy (Csapó) István: Kommentár Nahum, Haggai és Zakarjah próféták könyveihez. Kolozsvár 1915.

Kecskeméthy (Csapó) István: Márk evangéliuma. (Magyarázatokkal). Debrecen 1916. (Csonka.)

Kecskeméthy (Csapó) István: Márk. Debrecen 1916. (Fordítás [csonka] és kommentár).

Kecskeméthy (Csapó) István: Náhum, Haggaj, Zakarjah. Kolozsvár 1915. (Fordítás [csonka] és kommentár).

Kecskeméthy (Csapó) István: Zsoltárok. Zilah 1910. (Fordítás [csonka] és kommentár).

Kecskeméthy István: Az apostolok cselekedetei. Budapest 1910.

Kecskeméthy István: Kommentár Ámosz próféta könyvéhez. Kolozsvár. 1912.

Kecskeméti Lipót: Ámosz próféta. IMIT. pp. 12O‑252. é.n.

Kecskeméti Lipót: Deuteró Ézsaiás próféta egysége. IMIT pp. 59‑99. Budapest 1911.

Kecskeméti Lipót: Egy zsidó vallás van‑e, vagy több? Nagyvárad 1913.

Kmoskó Mihály: A Sémi népek ősvallásának problémái. Budapest 1915.

Kmoskó Mihály: Az emberiség első írott szabadságlevele Urukagina Lagasi király reformjai. Budapest 1913.

Kmoskó Mihály: Hammurabi törvénykönyve. Kolozsvár 1911.

Kohn (Bisztricz) Dávid: Beth David. Vác 1911. Halachikus munka.

Koren Pál: Jegyzetek a vasárnapi epistolai szövegek szószéki magyarázatához. (I. k.) Békéscsaba 1917.

Koren Pál: Jézus élete. Békéscsaba 1913.

Kováts János István: Az evangélium és a socialismus. (Thomas után franciából). Budapest 1918.

László Zoltán: A Jehova földjén. 1914. Útirajzok.

Lovik Károly: A keresztúton. 1914. Elbeszélés.

Löwinger Adolf: Der Schatten in Bibel und Folklore der Juden. Wien 1910.

Löwinger Adolf: Rechts und Links in Bibel und Tradition der Juden. Wien 1916.

Makkai Sándor: A Biblia. Útmutató a Szentírás tanulmányozásához. Kolozsvár 1918.

Makkai Sándor: Jézus. (Bousset után németből ford.). Kolozsvár 1911.

Martin Aurél: A római kormányzás Judeában Kr.u.6‑66‑ig. Budapest 1916.

Martin Aurél: Szent Pál. Budapest 1913.

Marton Lajos: Rákóczi György bibliája. (Budapesti ref. theol. akadémia értesítője 1914.)

Masznyik Endre: Lefordította az eredetiből az evangéliumokat. (1917), majd a teljes Újszövetséget (1925).

Mátyás Ernő: Pál apostol misztikája. Kolozsvár 1911.

Mayer Endre: Ki volt Jézus? Ösvény 1912.

Melich János: A két legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány. 1912. (Hasonmás)

Metzl Bolomér: Hammurabbi törvénykönyve jogi szempontból. Kolozsvár 1911.

Miklós Ödön: A hanaui és oppenheimi biblia. Közlöny 1914.

Miskolczy J.: A Szentháromság nyomai az Ószövetségben. Budapest 1917.

Musnai László: János apokalypsisének magyarázata. (2 f.). Gyulafehérvár 1913. és Torda 1924.

Nagy Béla: Hogyan tanított Pál apostol a feltámadásról és az örök életről? Sárospataki Ref. Lapok, 1912.

Nagy Lajos: Bábel vizeinél. Budapest 1917.

Nagy Lajos: Jelek és próféciák. Budapest 1917.

Nagy Sándor: Az ókori Egyiptom papsága. Budapest 1917.

Nánásy Dániel: A Lukács szerint való evangéliumhoz. Lugos 1917.

Neidermann Mór: A Vulgata viszonya az Aggadához és a Targumhoz. Budapest 1915.

Pataki Arnold: A bibliai Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. Budapest 1918.

Pataki Arnold: Bibliai szokások a mai Palesztínában. Várad 1911.

Pataki Arnold: Ószövetségi idézetek Szt. Pál leveleiben. Budapest 1911.

Pataki Arnold: Szent Tamás apostol cselekedetei. Budapest 1911.

Péchi Simon: A szent atyáktól kiszedegetett tanúságok. Kolozsvár, Unit. Kollégium Kézirattára)

Péchi Simon: Lefordította a zsoltárkönyvet, a középkori hagyományból merítő rabbinikus magyarázatokkal.

Péchi Simon: Ószövetség-fordítása, kísérőszöveggel. (Országos Levéltár)

Péchi Simon: Péchi Simon Psaltériuma. Kiad. Szilády Áron. 1913.

Pfeiffer Izsák: Az áldozatok jelentőségének történetéről a héber irodalomban. Pápa 1911.

Pollák Miksa: Tompa Mihály és a Biblia. 1912.

Pongrácz József: Az efezusi levél magyarázata. Pápa 1914.

Pongrácz József: János evangéliumának magyarázata. Pápa 1914.

Pongrácz József: Jézus kijelentése Istenről. Pápa 1914.

Pongrácz József: Pál apostolnak a galatákhoz írt levele. Pápa 1913.

Rábeius Géza: A varázserő fogalmának eredete. Budapest 1914.

Rabinseifer Alfréd: Miatyánk. Budapest 1919, 1938, 1942.

Rácz Kálmán: Jézus a János evangéliuma fényében. Debrecen 1914.

Raffay Sándor: Az ál Máté. (Theol. Szaklap, 1911.)

Raffay Sándor: Az üdvözítő gyermekségének arab evangéliuma. (Theol. Szaklap, 1912.)

Raffay Sándor: Magyarázatos Újtestamentom. Budapest 1910.

Raffay Sándor: Nikodémus evangéliuma. (Theol. Szaklap, 1912.)

Raffay Sándor: Péter. (Theol. Szaklap, 1914.)

Ravasz László: Ez ama Jézus. (Prédikációk, elmélkedések.) Kolozsvár 1910.

Ravasz László: Látások könyve. (Beszédek, elmélkedések.) Kolozsvár 1917.

Scher László: Ruth könyve az agadában. Budapest 1919.

Stráner Vilmos: A biblia az élet könyve. sopron 1911.

Stráner Vilmos: A szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati theologia minden ágában. Wopron 1910.

Stromp László: Keresztelő János. (A "Prot. Esték" III. kötetében). Budapest 1916.

Szabó József: Károlyi Gáspár a bibliafordító. Debrecen 1913.

Székely István: A kizázsiai János apostol művei. Budapest 1912.

Székely István: Szent János apokalipszise. Budapest 1917.

Szele Miklós: A szentség fogalma az ószövetségben. Pozsony 1912.

Szentiványi Róbert: A Szentírástudomány tankönyve 1-3. Gyulafehérvár 1914. Budapest, 1946.

Szentiványi Róbert: Szt. Lukács evangéliuma a IX. századból. Brassó 1913.

Sziklai Gy. Szilárd: A zengirlii föliratok. 1914.

Szilárdy Áron: Péchi Simon psaltériuma. Budapest 1913.

Szilasi Klára: Stöckel Zsuzsanna-drámája és a bártfai német iskolai színjáték a XVI. században. 1918.

Szimonidesz Lajos: A világ vége. (A Jelenések könyvének fordítása 1.) Budapest 1917.

Szimonidesz Lajos: Apokaliptikus hangulatok. Pozsony 1917.

Szimonidesz Lajos: Élt-e Jézus? Pozsony 1912.

Szimonidesz Lajos: Ismeretlen evangélium. Ev. Lap. 1914.

Takács Menyhért: Az evangélium bölcselete. Budapest 1914.

Tihanyi Béla: A prófécia karizmája Jeremiásnál. Budapest 1916.

Tóth Kálmán: Az Isten országa Jézus példabeszédeiben. Budapest 1917.

Tüdős István: Jézus tanítói útjának földrajzi adatai. Theol. Szaklap 1911.

Uray Sándor: Bibliai elmélkedések. Nagybánya 1915.

Uray Sándor: Bibliai képcsarnok. Debrecen 1912.

Varga Lajos (F.): Imádságok bibliaolvasással egybekötött hétköznapi reggeli istentiszteletekre. (2 k.) Debrecen 1918.

Varga Zsigmond: A bibliai őstörténetek újabb kritikai megvilágítása. Debrecen 1917.

Varga Zsigmond: Az ókori keleti népek művelődéstörténete különös tekintettel a bibliára. (2 k). Pápa 1915‑18.

Varga Zsigmond: Az ótestamentomi zsoltárköltészet összehasonlító assyr-babyloni megvilágításban. Kolozsvár 1911.

Varga Zsigmond: Az ótestamentum a legújabb kutatások világában. Prot. Szemle 1914.

Varga Zsigmond: Az ótestamentumi nyelvészeti kutatások legújabb iránya: jellemzése és irodalmi szemléje. Theol. Értesítő 1916.

Varga Zsigmond: Az őskereszténység prófétai jelleme. Budapest 1910.

Vargha Tamás: Az evangélium középpontja (Három elmélkedés). Budaepst 1915.

Vargha Tamás: Kalauz a Biblia olvasásához. (ford.). Budapest 1916.

Vásárhelyi József: Pál apostol. Kolozsvár 1916.

Venetiáner Lajos: Semiták‑e a zsidók. IMIT 169. o. Budapest 1912.

Victor János: Jézus önarcképei (Elmélkedések). Budaepst 1915.

Weiss Jakab: Kodex Hammurabbi és a bibliai törvényhozás. Budapest 1915.

Yolland Arthur: Shakespeare és a Biblia. 1910.

Századelő

Bacher Vilmos: Az ózsidó iskola. - IMIT 234‑281.o. Budapest 1903.

Balogh Ferenc: A bibliatársulat s a biblia. Budapest 1904.

Balogh Ferenc: A brit és külföldi bibliatársulat. Budapest 1903.

Barla Szabó Jenő: Skarica Máté élete és zsoltárköltészete. Budapest 1902.

Bartók György, ifj.: Az újszövetségi görögség nyelvtana. Kolozsvár 1909.

Bartók György, ifj.: Elmélkedések az üdv evangéliumáról. (Menegoz után ford.). Kolozsvár 1902.

Bartók György, ifj.: Jakab levele. Kolozsvár 1908.

Bartók György: Biblia ismertetése. Budapest 1908.

Bartók Jenő: Csendes órák. (Ker. tanítások a szentírásról). Nyíregyháza 1900.

Bernáth Lajos: Kabala és Dávid király kulcsa. Budapest 1906.

Bernstein Béla: A Tóra. (tankönyv, bibliafordítás, 6. kiadás. 1902-1922.)

Bloch Mózes: A gyámság a mózesi talmudi jog szerint. Budapest 1904.

Bocsor Lajos: Jellemképek a bibliából. Csurgó 1902.

Bodor János: Ószövetségi szent történetek. Nagyenyed 1900.

Bokor Imre: Biblia. Arad 1903. Dráma.

Boros Alán: Zsoltárfordítás a kódexek korában. Budapest 1903.

Boros György: A modern bibliamagyarázat követelései a lelkésztől. Székelykeresztúr 1906.

Boros György: Az ótestamentom új világításban. (Értesítő, 1903.)

Boros György: Józan felfogás a bibliáról. (Angolból ford.) Értesítő, 1904.

Borsodi József: Commentarius Maimum in Mischnam ad tractatum Shekalim. (Cap. I-IV.) Budapest 1904.

Budai János: Jézus az evangéliumok szerint. Budapest 1909.

Büchler Adolf: Das grosse Synedrion in Jerusalem und das Beth-Din in der Quaderkammer des Jerusalemischen Tempels. 1902.

Carpenter Estlin: Jézus az evangéliumban és a történelemben. Kolozsvár. 1904.

Czeglédi Sándor: Hoseás. Pápa 1907.

Császárszky István: Kánaán és Izrael. Budapest 1904.

Csengey (Csenge) Gusztáv: Izrael története. Budapest 1906. (Eperjes 1909.)

Cserna Andor (Grünfeld Ármin): Salome. 1907.

Csifó Salamon: Bibliai történetek. (Tankönyv 2 r.) Kolozsvár 1902.

Daxer György: A páli és jánosi theologia központi eszméjének összehasonlítása. Békéscsaba 1909.

Deák János: Valláserkölcsi individualizmus kifejlődése az Ótestamentumban. Eperjes. 1909.

Delitzs Frigyes: Babylon és a Biblia. 1903.

Dods Márk: Szt. János evangéliumának magyarázata I‑II.k. Budapest 1903.

Edelstein Bertalan: Az Eszter Midrások. Budapest 1900.

Edelstein Bertalan: Az Eszter‑legenda. IMIT pp. 20‑40. Budapest 1900.

Edelstein Bertalan: Zsidóság és kereszténység szétválása. IMIT. Budapest 1906.

Ehrenfeld Jesája: Hátrahagyott tóramagyarázatait halála után veje, Blum Juda hanusfalui rabbi adta ki: Sévet Szófer. Munkács 1903.

Erdős József: Az újszövetségi kánon az őskeresztény irodalomban Nagy Konstantinig. Pozsony 1908.

Erdős József: Az újszövetségi kánon fordításairól. Budapest 1906.

Erdős József: Jézus éelte és tanítása. Budapest 1903.

Erdős József: Kálvin mint exegeta. ("Emlékezés Kálvinról" c. kötetben)

Erdős József: Pál apostol római levele. Prot. Szemle 1906.

Erdős József: Újszövetségi görög nyelv. Budapest 1904.

Erőss Lajos: Mózes és Krisztus. (Beköszöntő prédikáció Debrecenben.) Debrecen 1909.

Farkas Gizella: Ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. 1909.

Fényes (Feuerlicht) Mór: A grammatikai genus a héberben. Budapest 1902.

Fényes Samu: Messiás. Budapest 1903. Színmű.

Fodor Ármin: Mózes magánjogi törvényei. IMIT 20‑41.o. Budapest 1902.

Friedländer Móric: Griechische Philosophie im Alten Testament. 1904.

Frisch Ármin: Szemelvények a próféták könyveiből. Budapest 1905.

Geduly Henrik: Luther és Zwingli. A szentírás ismerete. Az ev. hit foglalata (Konfirmációra). Nyíregyháza 1900. V. kiad. 1919.

Gergely József: Kis képes Biblia. Az elemi iskola III.‑IV. o. számára írta és az 1907.‑iki püspöki tanterv szerint átdolgozta.... 37. változatlan kiadás.

Gergely József: Miatyánk. Budapest 1902.

Giesswein Sándor: Szt. Jakab Jeruzsálem első püspöke. Budapest 1906

Goldberger Izidor: Midras Jiszróel. Midrásszemelvények a Tanchumából Szinérváralja 1907.

Grätz: Zsidók története. I‑VI.k. Eperjes 1909.

György János: Az újszövetség hittana. Kolozsvár 1909.

György János: Jézus és az újszövetség. Kolozsvár 1908.

Hajdu Péter: A bibliáról és vallásról hogy kell napjainkban gondolkoznunk. Debrecen 1908.

Hám Antal: Jónás próféta könyve. Budapest 1901.

Hám Antal: Ozeás. Budapest 1905.

Hamar István: Az isteni kijelentés az ó- és újtestamentumban. Budapest 1902.

Harsányi István: A sárospataki lengyel biblia s újonnan fölfedezett 3. töredéke. 1909.

Harsányi István: A vizsolyi biblia ismeretlen kiadásának töredékei. Sárospataki Református Lapok 1909.

Harsányi István: Az apostolok cselekedeteiről írott könyv. Budapest 1904.

Harsányi Pál: Az újszövetség bibliai szótára. Gyoma 1909.

Harsányi Pál: Evangeliumi elmélkedések. Gyoma 1908.

Herczog Sándor: Királyok I.könyve targumának elemzése. Budapest 1900.

Hetvényi Lajos: Egyik szerkesztője volt a "Bibliai olvasókönyv"-nek (1904.)

Hevesi Simon: Jób könyvének problémája. 1905.

Hornyánszky Aladár: A Bábel-Bibel vita. Theol. Szaklap 1904.

Hornyánszky Aladár: Genesis 1. és a babyloniai teremtésmythus. Pozsony 1903.

Hornyánszky Aladár: Héber nyelvtan. Budapest 1908.

Hornyánszky Aladár: Ninive. Theol. Szaklap 1906.

Horváth Cyrill (József): A bártfai biblia. MKSz., 1904.

Huber Lipót: A legrégibb profán tanúbizonyság Krisztusról és a kereszténységről. Budapest 1903.

Huber Lipót: A napkeleti bölcsek. Kalocsa. 1908.

Huber Lipót: Drámai történet és színház a zsidóknál. Kalocsa. 1900

Huber Lipót: Jézus Krisztus születésének esztendeje. Budapest 1904.

Huber Lipót: Messiás megjelenésének ideje Dániel szerint. Budapest 1903.

Jámbor Lajos: Bibliai képek az ó- és újszövetségből. Budapest 1901.

Jámbor Lajos: Elizeus próféta csodatettei. Hely n. 1902.

Jánosi Zoltán: Effata. Debrecen 1904.

Jausz Vilmos: A biblia és legújabb ásatások. (Magyar Prot. Irodalmi Társaság 1904. évi Emlékkönyve)

Josephus, Flavius: Zsidó háború. Budapest 1903.

Jungreisz Mózes Nátán: Menuchasz Móse. Munkács 1904.

Kanyaró Ferenc: A régi és legújabb magyar biblia. Ker. Magvető 1904.

Kanyaró Ferenc: Bogáthi zsoltára a jezsuiták ellen. Ker. Magvető 1903.

Kanyaró Ferenc: Bogáthi zsoltárai az árulók és üldözők ellen. Ker. Magvető 1902.

Kapy Béla: A biblia és a társadalom. Budapest 1904.

Katz Márton: Commentarius Maimonidae in misnam ad tract. Sabbat cap. VIII-XII. Budapest 1903.

Kecskeméthy (Csapó) István: Kezdetben. Karcag 1905.

Kecskeméti Lipót: A prófétai erkölcs‑vallásnak legelső közössége. IMIT. Budapest 1904.

Kecskeméti Lipót: Az Exilium első éveinek hatása Izrael vallására. IMIT. Budapest 1909.

Kecskeméti Lipót: Kánaáni bűvész alakok. IMIT Budapest 1900.

Kiss Arnold: Jób. 1904. Vers.

Kiss Károly: Bibliai képek. (6 k.). Komárom, Budapest, Debrecen 1901-1910.

Kmoskó Mihály: Uno‑amon papirusza. Budapest 1909.

Koren Pál: Jézus szenvedése. Békéscsaba 1905.

Kossaczky Arnold: Az evangyéliomok. Renan után ford. (sajtó alá rendezve) 1900

Krausz Sámuel: Das Leben Jesu nach jüdischen Quellen. Berlin 1902.

Krausz Sámuel: Jezsájás-kommentár. 1904.

Lövi Ferenc: Bibliai Történet. 1904.

Madarász Flóris: A tékozló fiú. 1905. Dráma.

Mahler Ede: Babilon és a Biblia. Budapest 1903. 1906.

Mahler Ede: Biblia és babiloni művelődési elemek. IMIT. Budapest 1904.

Mahler Ede: Biblische Chronologie. I-II. Akademie der Wissenschaften 1905

Mahler Ede: Egyiptomi kultúrelemek a Bibliában. IMIT. Budapest 1905.

Mahler Ede: II. Ramses, az exodus fáraója. Budapest 1900.

Marton Lajos: Magnus Aurelius Cassiodorus Senator isagogikai gyűjteménye. Pozsony 1907.

Masznyik Endre: Jézus élete evangéliumi képekben. Budapest 1906-1907.

Masznyik Endre: Tessalonikiekhez írt első levél magyarázata. Budapest 1905.

Masznyik Endre: Voltak-e Jézusnak testvérei? Budapest 1906.

Mayer Endre: A rómaiakhoz írt levél. (Theol. Szaklap, 1908-1909).

Mayer Endre: Jézus és a socializmus. Budapest 1908.

Mayer Endre: Krisztus és a nők. Prot. Szemle 1902.

Mayer Endre: Pál apostol élete. Budapest 1902.

Mészáros József: Jézus élete egyházi beszédekben. Nyitra 1902.

Molnár Gyuláné: Nébó hegyén cz. verses drámáját a Nemzeti színház 1902-ben fogadta el előadásra.

Natonek Dezső: Bibliai történet. A váczi statusquo izr. hitközségi népiskola I. és II. oszt. tananyaga. Vácz 1900.

Nogáll László: Elmélkedések az evangélium egész tartama fölött. Schlör Alajos műve, kiadta... Budapest 1900. Három kötet.

Pap József: Dante és a biblia. 1900. (Czikk az Erdélyi Prot. Lapban)

Pataki Arnold: A Heródes dinasztia története. Budapest 1908.

Pataki Arnold: Az újszövetségi kánon története 325‑ig. Nagyvárad 1906.

Perles Joseph: Zur Erklärung der Psalmen Salomos. 1902.

Péter Károly, ifj.: A teremtés és az első emberek. Négy felolvasás Zittel nyomán. Kolozsvár 1904.

Pethő Gyula: A holt-tenger és környéke, Sodoma és Gomora pusztulása. Budapest 1900.

Pokorny Emánuel: Bibliai történetek polgári és felső leányiskolák használatára. 69 illusztr. és 1 térk. Budapest 1903.

Pokorny Emánuel: Ó-szövetségi bibliai történetek középiskolák használatára. 42 illusztráczióval és térképpel. Budapest 1901.

Pokorny Emánuel: Uj-szövetségi bibliai történetek középiskolák használatára. 41 illusztr. és egy térképpel. Budapest 1902.

Pollák Miksa: A talmud. Válasz Volafka Nándor cz. püspöknek. 1903. (Czikk a Pesti Naplóban.)

Pollák Miksa: Arany János és a Biblia. A m. tudom. akadémia irodalomtörténeti bizottságának kiadványa. Sopron 1904.

Prohászka Ottokár: A mózesi teremtés-történetnek értelme. 1901. (Czikk az Új M. Sion-ban)

Rácz Kálmán: A hegyi prédikáció szövege. Pápa 1900.

Radó Antal: Sámson és Delila. Saint-Saens operája, ford. Budapest 1904.

Raffay Sándor: A revidiált biblia. (Theol. Szaklap, 1909-1910.)

Raffay Sándor: A synoptikus kérdés mai állása. Pozsony 1900.

Raffay Sándor: Apostolok cselekedetei. in Prot. Szemle 1905.

Raffay Sándor: Az oberammergaui passió-játék. in Prot. Szemle 1901.

Raffay Sándor: Jakab és Pál. in Prot. Szemle 1901.

Raffay Sándor: Jakab levele zsidó vagy keresztyén irat?- (Theol. Szaklap, 1904.)

Raffay Sándor: Jézus és a kánaáni asszony. (Theol. Szaklap, 1903.)

Raffay Sándor: Jézus hasonlatai. Budapest 1907.

Raffay Sándor: Jézus példázatai. Budapest 1905.

Raffay Sándor: Jézus születése. (Theol. Szaklap, 1906.)

Raffay Sándor: Péter Apostol. Budapest 1905.

Raffay Sándor: Péter második levele. in Prot. Szemle 1906.

Raffay Sándor: Új szövetségi apokrifusok. Pozsony 1905.

Récsei Viktor Alfonz: "Babel és Biblia" uti vázlatkönyvemben. Budapest 1904.

Rédey Károly: A magvetőről szóló példázat. Egyházi szent beszéd. Szekszárd 1905.

Rédey Károly: Bibliai történetek (Tankönyv). Orosháza 1907.

Rédey Károly: Pál apostolnak Filemonhoz írott levele. (Harms után ford.). Orosháza 1905.

Rédey Károly: Szent János evangelista élete. Orosháza 1905.

Révai Sándor: Káldi György bibliafordítása. Pécs 1903.

Révai Sándor: Káldi György életrajza, bibliafordítása és Oktató intése. Pécs 1900. (Bölcseletdoktori értekezés.)

Rogács Ferencz: Wellhausen Hexateuch elmélete. (Értekezés a Szentírástudomány köréből.) Budapest 1903.

Rohoska József: A zsidókhoz írt levél főbb problémáiról. Sárospatak 1903.

Rosenberg Sándor: A Biblia és a görög világteremtési monda. IMIT Budapest 1901.

Rosenberg Sándor: A bibliai és görög világteremtésmonda. Izraelita Magyar Irodalmi Társaság Évkönyve 1901.

Rosenfeld Henrik: Rendszeres héber nyelvtan. Paks 1900.

Rosenzweig Adolf: Kleidung und Schmuk im biblischen und talmudischem Schrifttum. Berlin 1905.

Rubinstein Mátyás: Miért ítélték el a zsidók Jézust? 1905. decz. 25. (Czikk az Egyetértésben)

Sarudy Ottó: Zsoltárok és dicséretek. Ev. ref. egyházi énekkarok, tanítóképzőintézetek és a középiskolák felső osztályai számára. 1. füzet. Budapest 1902.

Sass Béla: Közvetett mondatos mondatok a bibliában. Írásmagyarázati tanulmány. Orosháza 1900.

Scheiner András Gottlieb: Paulus. Hermannstadt 1900.

Schmidt Károly Jenő: Bilder aus dem Leben Jesu. Pressburg 1904.

Schön Bernát: Bibliai történetek. Győr 1900. Négy kötet. (2. kiadás)

Schön Dávid: A zsidók története a babiloni fogságtól a talmud befejezéséig. A pesti izraelita hitközség megbizásából. Budapest 1901.

Schönfeld Áron: A zsidó vallásbölcsészek szentírásmagyarázata Maimuni után. I. rész. Lévi B. Gerson. Pozsony 1904.

Schullerus Adolf János András: Jerusalem und Korinth. Zwei Vorträge über das apostolische Zeitalter. Hermannstadt 1902.

Schwarz Adolf: Die Erzählungskunst der Bibel. Zwei Vorträge. 1904.

Schwarz Adolf: Die Frauen der Bibel. Drei Vorträge. 1903.

Schwarz Adolf: Die hermeneutische Analogie in den talmudischen Litteratur. 1901.

Schwarz Adolf: Die hermeneutische Induktion in der talmudischen Litteratur. 1909.

Schwarz Adolf: Die Mischneh Tora. 1905.

Sík Bernát: Commentárius Maimonidi in Mischnam ad tractatum Taanith. Budapest 1902.

Singer S. Leo: Bibliai történet és a zsidók története. Két részben. A világ teremtésétől fogva a jelenkorig chronologiai számításokkal. Középiskolák számára. Rimaszombat 1901.

Spira Salamon: Mózes. Bonyhád 1900.

Spitz J. Gyula: A Talmud ethikai tartalma a traktatusok sorrendje szerint. Összegyűjtötte és ford. I. kötet. Budapest 1905.

Stern Ábrahám: Izrael története. (két kötet). 1901.

Stern Ábrahám: Szemelvények a zsoltárokból. 1902?

Stromp László: Péter apostol római püspöksége. Prot. Szemle 1903.

Szabó Aladár, id.: Az apokryphák Jézusképe. Prot. Szemle 1902.

Szabó Aladár, id.: Jézus élete. Budapest 1907.

Szabolcsi Miksa: Graetz: A zsidók egyetemes története 1-6. Szerk., átd. 1906-1908.

Szabolcsi Miksa: Gyöngyszemek a Talmudból és a Midrasból. 1906. 1922.

Szász Póla, ifj.: Mária és Mártha. (Berde után franciából ford.). Budapest 1901.

Székely István: Biblia kritika. Budapest 1908.

Széki Ákos: A szeretet evangéliuma. Eperjes 1909.

Széki Ákos: Jézus és a Szentlélek csodatételei. Debrecen 1903.

Szrách János: Dávid 15 soltárjai... világosító megjegyzésekkel. Veszprém 1908.

Tárkányi György: Átdolgozta Bartóknak "Bibliaismertetés" c. tankönyvét. 1908.

Tóth Lajos: Szent Pál levele a Galatákhoz. Budapest 1905.

Tüdős István: Keresztelő János. Theol. Szaklap 1907.

Tüdős István: Zwingli nézete az evangéliumi tanácsokról. Theol. Szaklap 1904.

Vágvölgyi Lajos: R. Mosis Maimuni Commentarius in Mischnam ad tract. Sabbath. Budapest 1903.

Vajda Béla: Agrippa zsidó király halla. IMIT 304‑312.o. Budapest 1901.

Varga Zsigmond: Az "Úri imádság" a történeti kutatások világában. Theol. Szaklap 1909.

Várossy Mihály: Bibliai nők. Antológia. Arad 1908.

Végh Kálmán: A Genezis kultúrája. Budapest 1907.

Weisz Miksa: Izrael története... 1902.

Wellesz Gyula: Rási élete és működése. 1906.

Wessel Sámuel: Das Targum zum Buche Ruth. 190?

Wotzel F. Xavér: Miatyánk. Budapest 1901.

Ziegler Ignác: Die Königsleichnisse im Midrasch. 1903.

Letöltés     Vissza    

Vissza:   Magyar biblikus irodalom 1990-től 2006-ig         

Folytatás:   Magyar biblikus irodalom 1900 előtt