Bibliai staféta Pozsonyban

 

Pozsonyban ma mintegy 20-25 ezren tudnak még magyarul. A magyar katolikus hívek lelkipásztora Halko József, aki egyébként Mons. Stanislav Zvolenský  pozsonyi érsek-metropolita szóvivője. Halko atya kezdeményezésére a pozsonyi magyar katolikus közösség is magáévá tette a Biblia Éve gondolatát, és mindjárt a meghirdetéssel egyidőben igen érdekes lelki programot kezdett el hívei körében: a Bibliai Stafétát. Fogott egy Újszövetségi Szentírást, a szöveget 40 egyenlő részre osztotta, így egy egységre kb. 15 oldalnyi szentírási szöveg jutott. Családok, egyedülálló hívek jelentkezhettek, hogy résztvesznek ebben a programban. A jelentkezők közül minden héten egy család megkapja ezt az Újszövetséget, hazaviszik, és egy héten át közösen olvassák a rájuk eső részt nap, mint nap. Az olvasást kísérő imába befoglalják a hívő közösséget, a hívő közösség pedig értük imádkozik ezen a héten. A következő vasárnap az ünnepi szentmisén átadják ezt a Szentírást a következő családnak vagy egyedül élő hívőnek, a lelkipásztornak pedig egy kiválasztott szentírási szöveget, amely leginkább a szívükhöz szólt. A staféta befejeztével az atya a beérkező szentírási idézeteket ismerteti, és szentbeszédben összefoglalja a hívek által különösen kedvelt gondolatokat.

Ez az érdekes kezdeményezés nem az első és egyetlen a pozsonyi magyar hívek körében, akik vasárnaponként a pozsonyi Ferences Templomban ill. a Virágvölgyi Templomban gyűlnek össze magyar szentmisére. Nagy csoport ment el közülük a csíksomlyói búcsúra is, és meghívták Társulatunk munkatársait is egy bibliaapostolképző szeminárium megtartására. Erre május 10-11.-én került sor ugyancsak a pozsonyi ferencesek kolostorában, ahol a magyar hívek bármikor összejöhetnek rendezvényekre, bibliaórára stb. A szervezést ezúttal is a Szent Kinga Egyesület vállalta magára. Ezt az egyesületet néhány lelkes magyar hívő alapította 2001-ben, köztük Duka-Zólyomi Emese (jelenleg alelnök), azzal a céllal, hogy a pozsonyi magyar katolikusok közösségi életét szervezze, rendezvényekkel gazdagítsa.

A szemináriumon 26-an vettek részt, hitoktatók, tanárok, magyar kispapok és érdeklődők. Első nap Vágvölgyi Éva, a Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportjának vezetője irányította a foglalkozásokat, melyek során a résztvevők megismerkedhettek a közösségi bibliaolvasás különböző formáival (házi bibliakörök módszere, hétlépéses módszer, svéd módszer, láss, hallgass, szeress módszer), és a gyakorlatban is kipróbálhatták azokat. Másnap, vasárnap a magyar közösség szentmiséjén vettünk részt, amelyen ezúttal is a Corda Fratrum énekkar énekelt (éppen 15 éve alakult). Erre az ünnepélyes, közösségi szentmisére hozták el a résztvevők szentírásaikat, amelyeket aztán az oltárra helyezve megáldottunk, és a szentmise végén megszentelve visszaadtunk. Igazi, bensőséges pillant volt mindegyikük számára, amikor a magyar hívő közösség színe előtt megáldva visszakapta kedvelt Bibliáját, és elhangzottak az emlékezetes szavak: "N., vedd a Bibliát! Legyen ez számodra az élet könyve, te pedig légy a Szentírás apostola!" Még Anatol testvér, a ferences sekrestyés is odalopta Bibliáját a többi közé, és a mise végén meghatottan vette vissza azt a miséző pap kezéből...

Még egy módszer (a szinoptikus összehasonlító módszer) megismerése után meghatottan és hálás szívvel búcsúztak a résztvevők Tarjányi Bélától, a második nap vezetőjétől. Mindannyian együtt örültek lelkipásztorukkal, aki ezt a szemináriumot megálmodta, és a magyar hívek összefogásáért, szerető szolgálatáért elismerésül egy Aranybibliát kapott a Bibliatársulattól ajándékba.

Úgy tűnik, hogy ezek a kezdemények nem hiábavalóak. A pozsonyi hívek közül jó néhányan, akik hétfő esténként rendszeresen bibliaórára gyűlnek össze a szerény, de lelkes Eti (Kischhoffer Bernadett) vezetésével, azóta a szemináriumon megismert bibliaolvasási módszerek szerint foglalkoznak a Szentírással. A staféta pedig most éppen Budapestre szökött egy hétre Bercz Amáliához (aki Budapestről segíti a pozsonyi magyar közösség életét). Ő még vívódik, hogy melyik szöveget válassza az első Korintusi levélből: "Az asszonyok hallgassanak a közösségben!" vagy "Megjelent nekem az Úr." Valószínűleg az utóbbi mellett fog dönteni.

Tarjányi Béla


Úgy éreztem, haza érkeztem az ősi magyar koronázó városba ahhoz a lelkes, 30 fős, kis magyar közösséghez, akik a Biblia évében két napos bibliaapostolképző szemináriumon akarták elmélyíteni a Szentírással való kapcsolatukat a közösségi szentírásolvasás módszereinek segítségével. Szemináriumi kispap és egyszerű nagymama, az egyházhoz nemrég visszatért meglett férfi, hitoktató és plébános hajoltak össze a Szentírás fölött, hogy együtt fedezzék fel az adott szövegben a kinyilatkoztatás igéit, a mai embernek szóló üzenetét. Együtt éltük meg a csodát, amikor a Szentlélek világosságában a résztvevők lelkében egyénenként felragyogtak az isteni üzenet szavai, mellyel a megosztás során megajándékozták egymást. Isten szava egy családdá formált bennünket, nehéz szívvel váltunk el egymástól.   Vágvölgyi Éva