Biblia Éve 2008 – Ünnepélyes megnyitó Szentmise

2008. január 1., Szent Család Plébániatemplom, Budapest

 

A Magyar Katolikus Egyház a gondviselő Isten egyik legjelentősebb ajándékát, a Szentírást ünnepli a 2008-as esztentőben, amelyet a Református Egyházzal és az Evangélikus egyházzal közösen Biblia Éve-ként hirdetett meg. Ebben az évben hálát adunk Istennek, hogy gondoskodott a Szentírás megalkotásáról és megőrzéséről, így mi is nap mint nap hallhatjuk Isten Szavának ünnepélyes felovasását és hirdetését, naponta kézbevehetjük a Bibliát saját lelkünk gazdagodására, és családjaink, közösségeink életét is alakíthatja, formálhatja, gazdagíthatja Istennek írásba foglalt üzenetének közös olvasása.

2008. január elsején számos katolikus templomban tartottak ünnepélyes megnyitó szentmisét. Budapesten s Szondi utcai Szent Család Plébániatemplom hívő közössége is az év első napján, az este hat órai szentmise keretében nyitotta meg a Biblia Évét. Az ünnepélyes megnyitó szentmisét a Mária Rádió közvetítette, így a rádióközvetítés révén sokan együtt ünnepelhettek a Szent Család templomban jelenlévő nagyszámú hívősereggel.

Az ünnepi alkalom előkészítésére és a szentmise megtartására Gyulay Oszkár plébános Tarjányi Bélát, a PPKE Hittudományi Karának biblikus professzorát kérte fel. Tarjányi Béla egyben a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vezetője is, és ebben a minőségében a Biblia Évének püspökkari felelősétől, Bábel Balázs kalocsai érsektől megbízást kapott arra, hogy regisztrálja, koordinálja és segítse a Katolikus Egyházban az ünnepi esztendő rendezvényeit, köztük az Esztergomban megtartandó ökumenikus nemzetközi konferenciát.

Zúgó orgonaszó és a hívek lelkes éneke kísérte az asszisztencia bevonulását, amint a diákonus által magasra tartott Aranybibliát kísérve elhaladtak a hívek sorfala között, és elhelyezték a díszes Szentírást az oltár melletti állványon. Rövid bensőséges szertartás keretében a főcelebráns és a vele együtt miséző Gyulay Oszkár plébános megáldotta az aranyba foglalt szent könyvet, majd Siska Lajos előadásában elhangzott Gárdonyi Géza „Írás a Bibliába” c. csodálatosan szép verse (meghallgatás), végül a papság és a hívek imádkoztak azért, hogy ez a Könyv és a benne foglalt Isten Szava legyen a egyházközség és az egyes hívek, családok életének alapja és vezérfonala.

A szentmisében elhangzó szentírási részletek után Tarjányi Béla a Szentírás jelentőségéről beszélt (meghallgatás), felidézve az egyházatyáktól ránk maradt mondást: „Az egyház mindenkor úgy tisztelte a Szentírást, mint magát Jézus Testét.” Kifejtette, hogy az ősegyházban az üldözések idején a keresztények még életük árán is megvédelmezték a Biblia kéziratait, a Biblia volt az éltetője és vigasza sok fogságban sínylődő deportáltnak a lágerekben, és állandó olvasmánya a kommunizmus idején tartott titkos lelkigyakorlatokon résztvevő fiataloknak. Régi katolikus családoknál szokásban volt, hogy nagy ünnepeken, Karácsonykor, Húsvétkor a család elővette a Bibliát, és együtt elolvasták az ünnepi evangéliumot, szent olvasmányokat, és így szentelték meg a családi ünnepeket. Ma az egyház azt kéri minden katolikus hívőtől, hogy rendszeresen olvassa a Szentírást saját lelke épülésére egyénileg, és közösségben, egymást megajándékozva az Isten Szava által elnyert világossággal és felismerésekkel.

Felajánláskor a hívek az oltár elé járultak, és átadták a miséző papnak saját és családi bibliáikat, ezeket a pap az oltárra helyezte, és a szentírásokkal megrakott oltáron folytatta a szentmisét, a szent áldozat bemutatását. Az Úrfelmutatás meghitt pillanatában mindenki, aki a szentségi Jézusra tekintett, ott láthatta az oltáron a megtestesült Ige szavait, tanítását tartalmazó szent könyveket is, amelyek mindegyike egy-egy család, hívő otthonából érkezett, és a szentmise után megszentelve fog oda visszatérni.

Szentáldozás után a pap megáldotta, szenteltvízzel meghintette az oltárra helyezett bibliákat, és imádkozott a szentírások tuladjonosaiért, a hívekért és családokért: „Uram, add nekik kegyelmedet, hogy amint szavadon állandóan elmélkednek, növekedjenek bölcsességben és szentségben...!” Ezután újra mindenki az oltár elé járult, és meghatott szívvel kapta vissza szentírását ezeknek a szavaknak a kíséretében: „Vedd a Bibliát! Legyen ez számodra az élet könyve!” Közben egy ügyes minsztráns mindenkinek átnyújtott egy kis beragasztható címkét, rajta a nevezetes dátum és Szentírást megáldó főcelebráns és plébános neve, egy másik segítő pedig egy Bibliaolvasó Kalauzt, amely abban nyújt segítséget, hogy nap mint nap egy meghatározott részt elolvasva hogyan olvashatjuk el két év alatt a teljes Szentírást.

A szentmise alatt az orgonán játszott és a népénekeket kísérte Kály-Kullay Rita. A csodálatosan szép családi ünnepet egy igazán ide illő ének zárta, amelyet Tóth Gabi és családja adott elő gitáros kísérettel: „Indulj és menj, hirdesd Szavam…” A Szent Család egyházközség hívei számára és az ünnepen résztvevő vendégek számára igazán emlékezetes, maradandó élményt jelentett ez a Biblia Évét megnyitó ünnepi szentmise, aki pedig elhozta a Szentírását, ezentúl még nagyobb becsben fogja azt tartani, és soha nem felejti, hogy ez az Élet Könyve.

 

A Szentírás ünneplésének szentelt szentmise szertartása és külön imái megtalálhatók honlapunkon.