Minden képzőművészeti korszaknak van bibliai vonatkozása

 

A művészettörténet minden korszakában dolgoztak fel bibliai tárgyú történeteket, és nincs olyan jelentős művészegyéniség, aki ne foglalkozott volna a Szentírás valamely jelenetével - mondta a Biblia évéhez kötődő képzőművészeti kiállítások kapcsán az MTI-nek Dávid Katalin művészettörténész, akinek a kutatási területe a keresztény ikonográfia és tipológia. Gyakori téma a Jézus születésénél megjelenő három betlehemi király, csakúgy, mint az angyali üdvözlet jelenete, vagy a Noé bárkája.

Az őskeresztények az üldöztetéseik időszakának temetkezési helyeként használt katakombáikat a Biblia jeleneteit ábrázoló freskókkal is díszítették. Így előfordult ott Noé bárkája, Mózes sziklából való vízfakasztása, vagy a jó pásztor motívuma. Utóbbi az Ószövetségben is megjelent az Atya szinonimájaként, az Újtestamentumban pedig Jézust jelképezi, aki feltámadása után Péter apostolra bízta a keresztény közösség vezetését - magyarázta a 85 éves Széchenyi-díjas, Magyar Örökség-díjas művészettörténész, aki közel 25 éven át vezette annak idején az Egyházi Gyűjtemények Szakfelügyeletét.

A katakombák festészeti díszítése egyúttal jelzi, hogy a keresztény hitre tért emberek a Bibliából merítettek reményt az üldöztetéseikkel szemben történetük első három évszázadában. A motívumok éppen azt szimbolizálják, hogy az Úr megbékélt az emberiséggel hitük szerint. Erre utal Noé története is, aki a vízözön után a bűnös emberiségből egyedül megmaradtként Istennel újra szövetséget köthetett, amit a szivárvány jelképezett a képeken.

A sziklából történő vízfakasztás az isteni gondviselés szimbólumaként szerepelt a katakombákban, de a Jézus születésénél megjelenő három betlehemi király is gyakori téma volt itt, csakúgy, mint az angyali üdvözlet jelenete, melynek során Gábriel arkangyal közölte Máriával, hogy ő lesz az édesanyja a Megváltónak.

I. Nagy Konstantin római császár (306-337) 313-ban hozott milánói rendeletével megadta a vallásszabadságot a keresztényeknek, amivel megindult a nagy keresztény építkezések kora. Ennek első jelentős építménye a lateráni bazilika volt, amelynek apszisában, szemben a belépővel áll az a kereszt, ami az édenkertben álló élet fáját jelképezi, arra utalva, hogy az emberiség visszatérhet a paradicsomba.

Dávid Katalin elmondta, hogy a kereszténység létrehozott a középkorban egy új műfajt, a tipológiát, ami a Szentírás magyarázata könyvbe gyűjtött metszeteken keresztül. Ennek segítségével a korabeli érdeklődők elmélkedhettek a megváltásról. Itt a lapokon középen található egy mozzanat Jézus életéből, ettől jobbra és balra pedig az Ószövetségből vett jeleneteket ábrázoltak, amelyek a középen lévő metszethez kapcsolódtak.

Példaként hozta fel az utolsó vacsora képét, amellyel Jézus a katolikus felfogás szerint az oltáriszentséget alapította meg. Ennek a jelenetnek az egyik oldalán látható az ószövetségi Melkizedek, Szálem főpapja, aki Ábrahámnak, a zsidók ősapjának kenyeret és bort visz. Az utolsó vacsora ábrázolásának másik oldalán a választott nép számára az égből hullatott manna szerepel, amit az ígéret földjére vezető úton kaptak Istentől. A tipológia szabályai szerint az ószövetségi jelenetek egyike mindig a törvény előtti, a másik pedig a törvény korából való.

A tipológiában lefektetett szabályok szerint ábrázolták a bazilikákban is ezeket a jeleneteket a freskókon. Kimagasló példa a XII. századi ausztriai Klosterneuburgban lévő zománcból készült oltárképen, amelyen szintén ezeknek az elveknek a mentén hívták fel a figyelmét a szemlélődőknek a megváltásra.

A művészettörténész kiemelte a liturgiához kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat is, így a ceremóniákhoz szükséges kelyheket, amelyeken lévő ábrázolásokon újszövetségi, Krisztusra utaló szimbólumok találhatók. Ezek közül megemlíthető a bárány- és az oroszlán-motívum. Utóbbi úgy utal Krisztusra, hogy Jákob halála előtt megáldotta tizenkét fiát, köztük Júdát fiatal oroszlánnak nevezte. Júda törzséből származik Dávid, és az ő családjából Jézus, ezért az egyházatyák Júda oroszlánjának szimbólumát adták Jézusnak. Ennek megfelelően a Megváltót glóriás, jogart tartó oroszlán képében ábrázolták több ötvösművészeti munkán.

A kelyheken ezenkívül megtalálhatók Krisztus szenvedéstörténetének más jelenetei, mint például az utolsó vacsora vagy a sírba tétel, de életének más mozzanatai is, mint a feltámadás vagy a 12 éves Jézus megtalálása. Ugyanígy ószövetségi történetek is helyet kaptak dombormű formájában a kelyheken, így Ábel áldozata vagy az a jelenet, amikor Izsák éppen feláldozni készül fiát Istennek.

Különösen érdekes szakasza a bibliai alakok ábrázolásának a képrombolás VIII-IX. századi története, amikor III. Isauri Leó (717-741) bizánci császár és fia, Konstantinosz megtiltották a szentképek készítését, és a római pápákat megfenyegették, hogy elpusztítják az egyházi képeket. Bizáncból akkor megfigyelhető volt a művészek menekülése és Rómába áramlása. A római zsinat végül határozatban fektette le, hogy a képek nem az imádat tárgyai, hanem a hitterjesztés eszközei, így megmaradtak a szentképek a templomokban.

A reneszánsz korszak felfedezte az ember és a természet valósághű ábrázolásának módját, a Biblia jelenetei ebben a stílusban jelentek meg. A padovai Aréna kápolnában Giotto freskósorozata például több szintben ábrázolja körbe-körbe az épületen belül a Szentírás különböző történeteit.

Ugyanígy a Sixtusi-kápolna mennyezetfreskója maga a Biblia illusztrációja a teremtés egyes napjainak bemutatásától a bűnbeesésen keresztül a vízözönig bezárólag. Michelangelo ezenkívül különösen pietáiról ismert, Rómában kettőt is alkotott, de látható Jézus keresztről való levételének szoborábrázolása Milánóban és Firenzében is.

Hírextra  2008. 08. 12  Forrás: MTI

 

 

 
A Szentírás barátai

2008. augusztus 28.

A Szentíráshoz fűződő kapcsolatáról beszél – mások mellett – Erdő Péter bíboros és Márfi Gyula érsek is azon a lemezen, amely a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Biblia évi DVD-sorozatának második kiadványaként jelent meg. Főpásztorok, papok és világi hívők vallomásait és Székely János püspök, biblikusprofesszor három előadását tartalmazza a DVD.
Erdő Péter kisgyermekként csak a Békés-Dalos-féle Újszövetséget olvashatta, az ótestamentummal csak a középiskolában ismerkedett meg – derül ki a bíboros Szentírással kapcsolatos visszaemlékezéséből. A Bibliához kapcsolódó személyes élmények mellett a szentírás-olvasás és -értelmezés módszereiről is beszél az esztergom-budapesti érsek. Márfi Gyula veszprémi érsek elsősorban arról beszél, hogy milyen bibliai idézetek állnak hozzá közel, hogyan veszi kézbe a Szentírást, Zserdin Antal Gellért ferences missziós püspök pedig azt mutatja be, hogy hitünk átadásában milyen szerepe van a Bibliának.
Gyürki László, aki a négy evangélium mellett az „ötödiknek”, a Szentföldnek is nagy szerelmese, már gyermekként elolvasta a teljes Új- és Ószövetséget, sőt a Máté-evangéliumot elejétől a végéig meg is tanulta. Nem véletlenül tartotta tehát kezdettől fogva a legfontosabb teológiai tárgynak a biblikumot. Takács Gyula professzor viszont csak a hittudományi akadémián ismerkedett meg komolyan a Szentírással, ám akkor betűről betűre ette, élete szenvedélyévé vált.
Gelley Anna hitoktató nem vallásos családból származik, így csak gimnazistaként találkozott először a könyvek könyvével. Később azonban a teológiát is elvégezte, hogy gyermekei kérdéseire válaszolni tudjon, a négygyerekes családban aztán hosszú évekig rendszeresen közösen olvasták a Bibliát. A történelmet tanító Riskó Mariann a rendszerváltáskor került olyan helyzetbe, hogy hittant kellett oktatnia, bár saját maga gyermekként szinte nem is tanult. Mivel nem akarta a gyerekektől a hitoktatás lehetőségét megtagadni, a teológiai ismereteket amennyire csak tudta, mihamarabb elsajátította.
A Találkozásom a Szentírással című vallomássorozat eredetileg a Mária Rádióban hangzott el Vágvölgyi Éva műsoraként. A tartalmas megnyilatkozásokat Székely János három előadása egészíti ki: az esztergom-budapesti segédpüspök a papság és a Szentírás, a fiatalok és a Biblia kapcsolatáról beszél, valamint arról, hogy a Szentírás ismeretét nagymértékben elősegíti, ha azt a környezetet is ismerjük, amelyben lejegyezték.

    Forrás:  MKPK Sajtóiroda > > >
A bibliafordítások száma

Linzi Bibliatársulat

A világon számontartott 6.900 nyelv közül eddig 2.454 nyelvre fordították le a Bibliának legalább egy könyvét. Ez derül ki a „Scripture Language Report” című kiadványból, amely minden évben tavasszal jelenik meg.
A Biblia messze a legtöbb nyelvre lefordított könyv a világban. A teljes Bibliát eddig 438 nyelvre fordították le, az Újszövetséget további 1.168 nyelvre. A protestáns Bibliatársaságok jelenleg 564 új bibliafordításon dolgoznak szerte a világban.

Bibelwerks-Newsletter Nr. 66, 2008. ápr. 9.

Bibelwerk der Diözese Linz

A Szentatya a Biblia Évéről

A magyar püspökök ad limina látogatása, 2008. máj. 10.

„...Minden pasztorális kezdeményezésteket szívesen támogatom; kiváltképpen gondolok itt a „Biblia évére”, amelyet a 2008. esztendőre Igen alkalmasan meghirdettetek, egyetértésben a Püspöki Szinódus következő rendes ülésével. Ez számotokra is rendkívül jó alkalom arra, hogy elmélyítsétek a keresztény testvérekkel és más felekezetekkel való jó kapcsolataitokat. Amikor hálát adunk Istennek szüntelen megtapasztalható segítségéért, rátok és szolgálatotokra a Szűzanya Mária anyai gondosságát hívom. Imáimról biztosítalak Titeket, és szívesen adom az Apostoli Áldást, amelyet kiterjesztek egyházmegyéitekre és az egész magyar nemzetre.”


A teljes szöveg (Magyar Kurír)

Súlyos bűnök a XXI. században

L'Osservatore Romano, 2008. március 11.

A L’Osservatore Romano című lapnak adott vasárnapi interjújában Gianfranco Girotti püspök, az Apostoli Penitenciária régense hét társadalmi vonatkozású, modern kori bűnre hívta fel a figyelmet. A püspök által megfogalmazott – a kábítószerezést, a környezetszennyezést és az emberi embriók kísérleti felhasználását is tartalmazó – bűnlajstromot efféle hangzatos címekkel harangozta be a világi sajtó: „Újrahasznosítás vagy örök kárhozat"; „Újabb hét bűn a Vatikán jóvoltából". „Korábban leginkább a bűnök egyéni vonatkozásaira figyeltünk, napjainkban viszont – a globalizáció következtében – azok társadalmi következményeire irányul a figyelem" – idézi Girotti püspököt a CNA. A püspök hangsúlyozta: „Istent nemcsak az bántja meg, aki lop, káromkodik vagy megkívánja felebarátja feleségét, hanem az is, aki tönkreteszi a környezetet, vagy erkölcsileg vitatható, például génállományt módosító vagy embriókat károsító kísérleteket végez." Girotti szerint a társadalmi vonatkozású bűnök a következők:

1. „Bioetikai” vonatkozású bűnök, pl. fogamzásgátlás
2. „Erkölcsileg vitatható" kísérletek, pl. őssejtkutatás
3. Kábítószerezés
4. Környezetszennyezés
5. A gazdagok és a szegények közti szakadék mélyítése
6. Túl nagy vagyon felhalmozása
7. Nyomor előidézése

Magyar Kurír


A bibliaolvasás gyakorisága

Az amerikaiak forgatják a legbuzgóbban a Biblia lapjait, míg a franciák és az olaszok azok között szerepelnek, akik a legkevesebbet tudják a Szentírás tartalmáról - tűnik ki egy felmérésből, amelyet a Vatikánban tettek közzé.

MTI, 2008. április 30.

A Katolikus Bibliaszövetség kilenc országban - az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Oroszországban, Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban - keresztények és nem keresztények körében készíttetett vizsgálatot a római katolikus püspökök októberben, a Vatikánban sorra kerülő szinódusa előtt, amely a Bibliáról fog tanácskozni. A válaszolók többsége a keresztények közül került ki, és az Egyesült Államok, Oroszország és Nagy-Britannia kivételével katolikus volt.

A Vatikánban hétfőn közzétett eredményekből az is kitűnik, hogy az amerikaiak készek a leginkább arra, hogy pénzzel is támogassák a Biblia üzenetének terjesztését.

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt 12 hónapban olvastak-e legalább egy mondatot a Bibliából, az amerikaiak 75 százaléka felelt igennel, a másik nyolc országban ez az arány 20 és 38 százalék között mozgott. A sereghajtók a spanyolok voltak 20 százalékkal, őket egy százalékkal előzték meg a franciák.

Az ima terén is az amerikaiak a legaktívabbak 87 százalékkal, e téren a franciák 49 százalékkal zárták a sort. Az amerikaiak, britek, hollandok, németek, spanyolok, lengyelek és az oroszok azt válaszolták, hogy "saját szavaikkal" imádkoznak, az olaszok és a franciák inkább az ima megtanult szövegét mondják.

Németországban és Hollandiában volt a legnagyobb azoknak a száma, akik szerint a Biblia nem isteni ihletésű könyv, hanem "egy régi, legendákat, történelmi tényeket és tanításokat tartalmazó, emberek által írt mű". A válaszolók többsége azonban minden országban úgy gondolta, hogy a Szentírás Isten közvetlen szavait tartalmazza vagy Isten ihlette.

A Biblia iskolai oktatását a franciák ellenzik a leginkább, az amerikaiak nagyjából egyenlően oszlanak meg ennek hívei és ellenzői között.

A templomba járás terén a lengyelek vezetnek: a megkérdezettek 91 százaléka mondta azt, hogy rendszeresen jár az egyházi szertartásokra, az amerikaiaknál az arány 77 százalék, az oroszoknál 75 százalék.

A vatikáni híradások  >>> (olaszul)   Stop.hu  >>>   123.hu  >>>   Népszava  >>>               ---------------------------------------------------------------------
             Híradások munkánkról a Bibliaszövetség tájékoztató lapjában
Balavány György: Szentírás nélkül a világ…

MNO 2008. március 21.

     Balavány György: Világnézet, magyarázó történet, etikai-metafizikai alapok nélkül nem létezik társadalom és ember; senki nem tud kibújni e tény makacs szorításából. A Szentírás nélküli világban valamelyik történelmi ideológia emelkedik vallássá. A liberálisok dühödt vádja, hogy a keresztények hitvallásukat akarják politikai cselekvés alapjává tenni, s ez a tolerancia és pluralizmus ellen hat. Ám képtelenek választ adni arra: miért csak a százszor becsődölt liberális eszmét lehetne politikai cselekvés alapjává tenni? Mennyivel áll biztosabban az európai civilizáció a felvilágosodás vércsuszamos talaján, mint a progresszív keresztény hagyományén, amelynek foglalata a Biblia? A szekuliberalisták mire alapozzák feltevésüket, hogy nézetrendszerük a lehető legjobb? S vajon saját véleményükbe vetett töretlen hitük nem hat-e a tolerancia és a pluralizmus ellen? Milyen alapon követelik, hogy egy keresztény ember közéleti személyiségként tagadja meg a hitét? A liberalizmus miért nem magánügy? Voltaire azt jósolta: halála után ötven évvel a Biblia múzeumok és könyvtárak porlepte emléke lesz. Ám ötven évvel a nagy gúnyolódó halála után épp az ő házában telepedett meg egy vállalat, amely több mint tucatnyi nyelven, százezres példányszámban hozta forgalomba a Bibliát. E könyv legyőzhetetlen, mert a reményt táplálja. Azt állítja: volt és lesz feltámadás. Ha ez igaz, akkor nemzetünkre, gyarló egyházainkra, de személyes életünkre nézve is elmondhatjuk: nem a pusztulásé az utolsó szó. Hanem az életé.

    
Magyar Nemzet,  2008. március 21.

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat felhívása

Magyar Kurír, április 11.

Bábel Balázs kalocsai–kecskeméti érsek, a Biblia éve püspök felelőse a Szent Jeromos Bibliatársulatot bízta meg, hogy összegyűjtse, közvetítse és ismertesse a Biblia évének programjait.

A megbízásnak megfelelően a Bibliatársulat várja minden olyan rendezvény programját, amely a Biblia éve alkalmából kerül megrendezésre. A társulat a programokat, valamint a lezajlott programokról készült beszámolókat honlapján is közzéteszi.

A rendezvények programjait az alábbi elérhetőségekre lehet küldeni:
Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
1066 Budapest, Teréz krt. 28. I/6. 
Tel.: (1) 332-2260; Fax: (1) 312-2478
A Bibliaközpont hétfőtől-csütörtökig 9 és 17 óra között van nyitva
Elektrocím: jeromos[csiga]biblia-tarsulat.hu
Honlap: www.biblia-tarsulat.hu

Magyar Kurír   Hírporta  >>>   Párbeszéd  >>>


Megkérdeztük Nagy Józsefet
a Szatmári Egyházmegyében megtartott biblikus év tapasztalatairól

Öt püspök is ellátogatott az egri Lelkipásztori Napokra

Magyar Kurír, február 2.

Nagy József erdélyi plébánost, teológiai tanárt, a Katolikus Magyar Bibliatársulat vezetőjét a Szatmári Egyházmegyében korábban megrendezett biblikus év programszervezési és módszertani tapasztalatairól kérdeztük.

– Hogyan kezdődött a Bibliával való intenzívebb kapcsolata, a biblikus lelkipásztorkodás „kidolgozása” az életében?
– 1991-ben Jakubinyi György, akkor segédpüspök, kért fel annak megszervezésére, hogy Erdélyben a hívek hozzájussanak a Szentíráshoz, felfedezzék azt és kezdjék gyümölcsöző módon használni. Ennek a vállalkozásnak lassan-lassan intézményes kerete is lett: 1994-ben megalakult a Katolikus Magyar Bibliatársulat, amely a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat erdélyi „leányvállalata”. Profilunk sokkal szűkebb, nem foglalkozunk kiadványokkal, hanem főleg lelkipásztori jellegű programokat, óravázlatokat, egyszerű szakanyagokat dolgozunk ki és juttatunk el azok számára, akik ezt kérik.

– A Szatmári Egyházmegyében a Bibliának szánt két esztendő mekkora lendületet adott a biblikus lelkipásztorkodásnak? Gyulafehérvári egyházmegyésként mi volt az Ön feladata ebben?
– Ez már egy konkrét valóság, amely – hála Istennek – belendült a Szatmári Egyházmegyében, ahol a lelkipásztori munkatársakból egy nagyon jó csapat állt össze. Megvolt tehát az infrastruktúra, amely továbbvitte ezt a kezdeményezést, a mi feladatunk a szakmai segítség felkínálása volt, és örvendetes módon sikerrel járt ez a „bábáskodás”. Az előre kitűzött cél az volt, hogy minden plébánián alakuljon egy bibliakör, ami a 80-ból mintegy 50–60 plébánián megvalósult. Örvendetes volt látni, hogy a püspök végig ott állt mellettük: amikor körbejártam az egyházmegyét, hogy előadást tartsak a papok körében, az egyik helyen éppen ott volt, és minden paptól megkérdezte, hogy mit tett már ez ügyben. Lehetett érezni, hogy a pásztor akarja, és a bojtárok mennek vele egy irányba. Az akkor elindult kezdeményezések azóta is folytatódnak, a koordinátorokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Idén imaévet tartanak az egyházmegyében, de most is számítanak a segítségünkre, mert a Szentírás ezúttal is komoly hangsúlyt kap az esztendő során.

– A bibliakörön kívül milyen más eszközöket említene a plébániai szintű biblikus lelkipásztorkodásban?
– Rengeteg lehetősége van a lelkipásztorkodásnak, ahol a Szentírást fel lehet használni. Amikor például a liturgiában használjuk, arra lehet törekedni, hogy a felolvasást, a homíliákat kicsit élővé tegyük, ugyanígy a zsolozsmázás megszervezésénél is, hiszen az egyház hivatalos imádsága is úgymond színtiszta szentírási imádság. Aztán nézzünk egy érdekes párhuzamot: ahogy a szentségimádást értelmezhetjük az eucharisztikus liturgia folytatásaként, ugyanígy szervezhetünk közös szentírásolvasást az igeliturgia folytatásaként. Emellett sok más különféle kezdeményezést láttunk, mint például a nyári bibliás táborok, hétvégék, alapkurzusok. Rengeteg találkozási lehetőség van, ahol Isten igéjének fényében vagyunk együtt, arra figyelünk, hogy mit akar az Úr, befogadjuk az Ő akaratát és próbáljuk utána megélni. Ezt az életet a közösbe téve alakulhat krisztusibbá a közösség.

– Milyen koncepciója, módszertana lehet egy bibliakörnek?
– Mi úgy kezdtük el a bibliakört Vásárhelyen, hogy először mindig meghallgattuk, átbeszélgettük az Igével kapcsolatos tapasztalatokat, és utána maguk a hívek kívánták a folytatást. Akkor elkezdtük azt, hogy közösen végigvettük a következő vasárnapi szentírási részeket, átbeszélgettük, elmondtuk, mi érthető, mi nem érthető, mi ragadott meg bennünket, milyen Istentől jövő személyes üzenetet érzek a szövegen keresztül, és hogyan kellene az ő akaratát megvalósítani. Ezzel indulunk neki a hétnek, majd egy hét múlva elmondjuk, mit hogyan sikerült megvalósítani. Az egyik kulcsfogalom tehát a személyesség. A fiataloknál tipikusan ott vált valóságossá a dolog, akkor kezdték magukénak érezni, amikor felfedezték, hogy ez tulajdonképpen róluk szól: „Valójában én vagyok az az Ábrahám, akinek ki kell vonulnia régi földjéről, én vagyok az, akinek szeretnie kell az ellenségeit.” Lehet, hogy már sokat beszélt róla a pap a prédikációban, de igazán ez a személyesség érinti meg őket.

– A Fokoláre Mozgalomhoz kötődik, előadásában az Életigét is említette példaként. A mozgalom tapasztalatát hogyan tudja beépíteni a biblikus lelkipásztorkodásba?
– Már az elején tisztáztuk a papokkal, hogy itt most nem egy másik fokolár közösség lesz, amikor a püspök megbízásából elvállaltam ezt a megbízatást. Amit a fokolár lelkiségen keresztül megtapasztaltam, természetesen óriási segítséget jelent számomra, de nem azt jelenti, hogy mindenkit a mozgalom tagjává akarok tenni, sőt, vigyázok is erre. Az Életigéről: ez úgymond sine qua non feltétel, tehát ha nem váltjuk életre az igét, nem tapasztaljuk meg az ige hatását. Mert az ige nemcsak arra való, hogy elmélkedjük és megértsük az üzenetét, hanem arra is, hogy megéljük és megvalósítsuk. Ahogy az orvos hiába ír elő nekem egy diétát, hiába értem meg az gyógyszerre vonatkozó utasításait: ha nem tartom be a diétát, ha nem veszem be a gyógyszert, nem fogok meggyógyulni. Ezzel a tapasztalatommal azt hiszem, sokat tudtam és tudok segíteni bárhol, ahol a szolgálatunkat kérik, hiszen az ige arra való, hogy éljük. Ahol erre sikerül rávilágítani, ott valóban megnyílnak az emberek.

– Melyik a legkedvesebb szentírási része?
– „Nem akarok másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 2,2) Értelmezhetjük ennek magyarázataként a filippiekhez írt levél 2. fejezetében olvasható „Krisztus-himnuszt”, ahol Szent Pál Krisztus példázatával magyarázza a filippieknek, hogyan kell szeretniük egymást, hogyan kell építeniük a közösséget Filippiben. Engem is arra ösztönöz ez az üzenet, hogy a közösség iránti szeretetből vállaljam az áldozatot, és tegyem bele a magam részét, hogy épüljön a közösség, épüljön az egység a közösségben.

Horánszky Anna / Magyar Kurír
Hívom a családokat – előretekintés a 2008-as évre
Bíró László püspök üzenete

Öt püspök is ellátogatott az egri Lelkipásztori Napokra

Magyar Kurír, 2007. december 31.10:15

Lezárult a Szent Erzsébet-év, melyben Szent Erzsébetet ünnepeltük, az ő nyomába eredtünk, próbáltuk felfedezni életszentsége titkát. Megtapasztaltuk, hogy – amint kortársai is mondták – világító fáklya ő számunkra.

2008-ban hívom a családokat Isten megtestesült szavának ünneplésére! A jövő évet a magyar történelmi Egyházak a Biblia évének hirdették meg. Jó alkalom ez arra, hogy családi közösségeink kapcsolata megújuljon a Bibliával. Ünnepeljük a Bibliát, éljük meg, örüljünk neki, hiszen ez Isten hozzánk írott szerelmes levele. Legyen a Biblia tápláló erőforrásunk, mindennapi kenyerünk, és törjük meg ezt a kenyeret, osszuk szét a családban, közösségeinkben, barátainkkal, mert üzenetét csak az tudja magáévá tenni, aki megosztja, aki nem akarja magának kisajátítani. Isten szava testesült meg a Bibliában, vált mindnyájunk számára elérhetővé. A szó azonban csak hordozza az üzenetet, a szívünkbe kell fogadnunk ahhoz, hogy életté váljon bennünk.

A Biblia Isten szava, és ahogy a szó által találkozunk egymással, úgy találkozhatunk Isten szava által magával Istennel. „A hit szemével megláthatjuk Jézus titokzatos jelenlétét a ránk hagyott különböző jelekben. Jelen van ő elsősorban a Szentírásban, melynek minden része róla beszél (vö. Lk 24,27.44–47)”. (EE 22.)

„Krisztus arcának szemlélése arra irányít bennünket, amit a Szentírás mond nekünk róla. Ezen a könyvön kezdettől fogva végigvonul az ő misztériuma, mely az Ószövetségben még elfátyolozva van csak jelen, az Újszövetségben azonban már teljesen föltárul, olyannyira, hogy Szent Jeromos határozottan állíthatja: ,,A Szentírás nem ismerése magának Krisztusnak a nem ismerése''. Lehorgonyozva a Szentírásban, megnyílunk a Lélek tevékenysége előtt (vö. Jn 15,26), aki maga ez írások forrása, valamint az apostolok tanúságtétele előtt (vö. uo., 27), akik elevenen megtapasztalták Krisztust: szemükkel látták, fülükkel hallották, kezükkel érintették (vö. 1 Jn 1,1) az élet Igéjét.” (NMI 17)

A Biblia erőforrás számunkra „mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet, termékennyé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én igém is, mely számból kijön: nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi, amiért küldtem. „(Iz 55, 10)

II. János Pál pápa így fogalmazott: „A Szentírás változatlanul kincsesház az Egyház és minden keresztény számára: az Ige figyelmes tanulmányozásában táplálékot és erőt találunk minden nap küldetésünk teljesítéséhez. Vegyük kézbe ezt a könyvet! Az Úrtól fogadjuk el, aki állandóan kínálja nekünk Egyháza által (vö. Jel 10,8). Nyeljük le és emésszük meg (vö. 10,9), hogy életünk élete legyen. Aprólékosan ízleljük: fáradságos lesz, de örömet fog okozni, mert édes, mint a méz (vö. 10,9–10). Be fog tölteni minket a remény, és képesek leszünk minden férfinak és nőnek átadni, akikkel csak találkozunk.” (EE 65)

A Biblia közösséget teremtő erő, megújítja családjaink és közösségeink egységét. A családot összetarthatják a közös emlékek, élmények, de összetarthatja Isten élő szava is. Ahogy egy országot egyesít az alkotmány, úgy képes eggyé tenni Isten igéje családjainkat, családközösségeinket. „Különösen az fontos, hogy az Ige hallgatása eleven találkozásra adjon alkalmat, a lectio divina ókori, de ma is aktuális hagyományának megfelelően, amelynek segítségével megtalálhatjuk a bibliai szövegben azt az eleven igét, mely cselekvésre szólít, irányt jelöl ki és életet alakít.” (NMI 39)

Mócsy Imre jezsuita atya mondta: a Bibliát egységben az Isteni szerzővel, egységben az emberi szerzővel, egységben azzal, akié a könyv, azaz az Egyházzal kell olvasni. A szentírás mélységéhez akkor juthatok el, ha egységben vagyok azzal, aki a szentírást sugallta, a Szentlélekkel, ha egységben vagyok az emberi szerzővel, vagyis ha tárgyi ismereteim vannak az adott könyv szerzőjéről, műfajáról, keletkezési hátteréről, és ha egységben vagyok az Egyházzal. Könnyen zsákutcába juthat bibliaolvasásunk, ha hiteles kommentárokban nem nézünk utána, mi is a helyes értelme az adott szónak, mondatnak, vagy műfajnak. Sok biblikus könyv, Biblia-kalauz van, amelyek hozzásegíthetnek bennünket, hogy változatosan olvassunk Bibliát. Vigyázzunk azonban a bibliamagyarázatokkal, ma se szeri se száma az áltudományos, szenzációhajhász műveknek, melyek általában az Egyház tanításával ellentétes tartalmakat fejtenek ki.

Álljon itt néhány ötletet: mit tehetünk azért, hogy a Biblia évében a Szentírás méltó helyet kapjon életünkben. Szép az, ha minden családtagnak van saját Bibliája, de helyezzünk otthonainkban ünnepélyes helyre egy családi Bibliát is! Születésnapon, névnapon, házassági évfordulón üres közhelyek ismételgetése helyett köszönthetjük egymást rövid szentírási szakasszal. Szép szokás volt régen, különösen protestáns családokban, hogy a családi Bibliába, „az Élet Könyvébe” bejegyezték a születési, halálozási és házasságkötési dátumokat és más jeles eseményeket, így mintegy Isten oltalma alá helyezték szeretteiket. Családcsoportok megkérhetik lelkipásztorukat: adja át ünnepélyesen a csoport tagjainak, a családoknak az összegyűjtött, megáldott Bibliákat. Házas csoportjainkban minden foglalkozáson kapjon helyet és időt a Biblia. Szentírási ismereteinket a csoporton belüli megosztva gazdagodunk magunk is, társaink is. A Biblia éve jó alkalom arra is, hogy protestáns testvéreink házas csoportjaival közösen olvassunk Bibliát. Szentírást minden évben ajándékozhatunk barátainknak, családtagjainknak, ez az egyetlen könyv a világon, amely sohasem lesz túlhaladott, sohasem évül el.

A Biblia évében ismerjük meg jobban a Szentírást, mit tanít a házasság titkáról, az életről és a családról, az emberi méltóságról, arról, hogy miként lehet boldog az ember. Az egyes hónapok programja röviden:
Január: A közéletben, jogi fórumokon, még a parlamentben is újra meg újra felvetődik a kérdés, hogyan is lehet a házasságot meghatározni, mely kapcsolatokat tekinthetjük a házassággal egyenértékűnek. A Teremtő Atya eldöntötte a kérdést: A házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. Az egészséges házasságban a férfi férfiként, a nő nőként van jelen. Izgalmas feladat azonban megtalálni a helyes arányokat a szerepek vállalása és az egymás kölcsönös segítése között mind a családban, mind a társadalomban.
„Azon a napon, amelyen Isten az embert teremtette, az Isten hasonlatosságára alkotta. Férfinak és nőnek teremtette, megáldotta, és embernek nevezte el őket, azon a napon, amelyen teremtette.” (Ter 5, 1-2)
Február: A házasság Teremtő alkotta intézményét Jézus olyan szentséggé emelte, amelyben állandón a szeretne jelen lenni a vizet borrá változtató erejével.
„…menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a menyegzőre tanítványaival együtt. … Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2,1-2 és 11)
Március: A házasság szentségi egységét ugyanaz a Lélek hozza létre, aki az egység Lelke a Szentháromságban, az Egyházban. Ha a házasság, ill. a családtagok a Lélek vezetése alatt élnek, a szentség adta egység mélyül. A keresztény házasságot nem a tető és a falak, a „mások is így teszik” elvtelensége egyesíti, hanem a Lélek tartja össze.
„Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.” (Csel 2,4)
„A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, … Ezt mind egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek.” (1Kor 12, 4-11)

Április: Az igazi boldogság forrása, ha megtapasztalhatom: társam a létemnek örül, nem csupán annak, amit nyújtani tudok, és ezt ki is tudja fejezni.
„Tégy engem, mint pecsétgyűrűt a szívedre, mint pecsétnyomót a karodra, mert erős a szerelem, mint a halál, és könyörtelen a féltés, mint az alvilág, a szikrája izzó, tüzes szikra!” (ÉÉ 8,6)
„Ne hagyd el az okos és jó asszonyt, akit elnyertél Isten félelmében” (Sir 6,21)

Május: Az élet ajándék, az új élet érkezése öröm. Az „anyának érzem magam” madáchi sorok örömet és reményt kifejező szavait ma mégis sokszor fenyegetettségként éljük meg.
„Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; amikor azonban megszülte a gyermeket, már nem emlékszik a szorongatásra az öröm miatt, hogy ember született a világra.”(Jn 16, 21)
„Ez végre csont az én csontomból, és hús az én húsomból! Legyen a neve feleség.”(Ter 2,23)
Június: A szülők joga és kötelessége gyermekeiket önálló, a jó és az igazság mellett dönteni tudó emberré nevelni. A felnövekedett gyermeket azonban el is kell tudni engedni, a szülői támasz egy idő után akadállyá válhat. Az igazi szülő azonban sohasem hagyja magára gyermekét.
„»Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem?« De ők nem értették meg, amit nekik mondott. Akkor hazatért velük. Elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik.” (Lk 2, 49-51)
„Amikor aztán odavitték a kardot a király elé, ő így szólt: »Vágjátok kétfelé az élő gyermeket, s adjátok felét az egyiknek s felét a másiknak.« Azt mondta erre az az asszony, akié az élő fiú volt (megindult ugyanis szíve a fián): »Kérlek, uram, adjátok inkább neki az élő gyermeket, de ne öljétek meg.«” (1 Kir 24-26)

Július: Amint a megfogant élet, úgy az elaggott élet is teherként jelenik meg sokak tudatában. Keresztény gondolkodásunkban méltósága van az embernek, amely a létéből, Isten képmásságából fakad, függetlenül életkorától, egészségi állapotából. Egyházunk a három nemzedék együttmunkálkodására hívja a családot. Nem megengedhető, hogy az idősödő ember kirekesztődjék a családból. A Biblia tanúsága szerint az Úr sokszor idős emberek által tett a jövőért.
„Ha eggyel el is lehet bánni, ketten azonban ellenállnak neki; a hármas kötél pedig el nem szakad egyhamar.” (Préd 4,12)
„… ahova te mész, oda megyek én is, s ahol te laksz, ott lakom én is.” (Rút 1,16)
Augusztus: A keresztény házasság és család lelki tápláléka Isten igéje és a szentségek. Vajjon mennyire élünk az Isten adta ajándékok lehetőségével? Vajon arányban áll-e az anyagi szükségletekre irányuló erőfeszítésünk a szellemi töltekezésre fordított energiánkkal?
„Mert Isten szava eleven és hatékony, áthatóbb minden kétélű kardnál, behatol és szétválasztja a lelket és a szellemet, az ízeket és a velőket, s megítéli a szív gondolatait és szándékait.”(Zsid 4,12)
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem fog éhezni, és aki bennem hisz, sohasem szomjazik meg.” (Jn 6,34)
„Legyetek tehát éberek, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.” (Mt 25, 13)

Szeptember: A világosság fénylik, a só ízesít, a megélt hit túlcsordul. Az Isten igéjével és a szentségekkel töltekező házasság és család hivatott gazdagságának megosztására a Jézusi missziós parancs lelkületével.
„Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van.” (Mt 5, 16)
„Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. … és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!” (Mt 28, 19-20)

Október: A társadalomnak szüksége van a család nyújtotta értékekre, de fontos, hogy a társadalom is értékelje a család szolgálatait. Családbarát társadalomra van szükség, mert ha elfogy a levegő a család körül, képtelen betölteni hivatását, ennek pedig az egész társadalom látja kárát.
„»Uram, a mínád tíz mínát hozott.« Erre azt mondta neki: »Jól van, jó szolgám, mivel a kevésben hű voltál, hatalmad lesz tíz város felett. «”(Lk 19, 16)
November: Mindenkinek – egyénnek és családnak egyaránt – szüksége van ételre, italra, lakásra, ruházatra, az élet minősége azonban nem az anyagi javak bőségétől függ. A boldog család egyszerűségre törekszik és figyel arra, hogy a többi családnak is jusson a mindennapi kenyérből. A családok szolidáris közössége hozzájárul az életminőség növekedéséhez.
„Ezt parancsolja az Úr: »Szedjen belőle mindenki annyit, amennyi élelemre szüksége van: … a sátratokban lakó személyek számához mérten!« ... és sem azé nem lett több, aki többet szedett, sem azé nem lett kevesebb, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit gyűjtött, mint amennyit megehetett.” (Kiv 16, 16-18)
„Gazdagok nyomorba juthatnak s éhezhetnek, de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.” (Zsolt, 34/33/ 11)

December: A házasság szentsége a Vőlegény-Krisztus szeretetét hivatott megjeleníteni a Menyasszony-Egyház felé. A hitvesi szeretet kölcsönösségén nyugvó házasság beteljesedése: a menyasszony egyház tagjaként részesedni a vőlegénnyel való találkozás örömében, asztalhoz telepedni, részesedni mennyek országának lakomájában.
„Örvendezzünk és vigadjunk, és adjuk meg neki a dicsőséget, mert eljött a Bárány menyegzője és a jegyese felkészült! Megadatott neki, hogy ragyogó és fehér gyolcsba öltözzék; a gyolcs ugyanis a szentek igaz cselekedetei.” (Jel 19 7-8)

* * *

Hívom a családokat nagy szentírásolvasásra és az Új Ember Kiadó, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a MAKACS közös szentírásolvasó pontszerző játékára. Minden hónapban leveleimhez fűzünk majd egy kérdést, amelyre az olvasók (családok, vagy családközösségek) elküldhetik válaszaikat. A kérdések nyomán a Szentírásnak egy olyan oldalát szeretnénk közelebb hozni, amellyel aránylag keveset foglalkozunk: Mit mond a Szentírás az asszonyokról? Milyen szerepet kaptak az Ó- és Újszövetségben? Az értékelés pontozással történik. Egy-egy kérdésre a válasz maximálisan 20 pontot ér, ehhez a neveket és a pontos szentírási helyeket kell megadni. A részleges válasz, pl. két névből csak az egyik – felezi a pontszámot, a szentírási helyek hiánya öt pont levonását vonja maga után. A válaszokat a Bibliatársulat értékeli, és az esztendő végén a legjobb válaszadók az összesített pontszámok alapján jutalomban részesülnek. A legmagasabb pontszámot elérő válaszadók jutalma egy Veretes Biblia (nagyméretű, díszes, aranyozott verettel), a második helyezett egy Családi Bibliát (nagyméretű, díszes), a harmadik helyezett pedig egy Konkordanciát kap.

A válaszokat „Szentírás Éve" jeligével az Új Ember kiadó címére küldjék:
1053-Budapest, Kossuth Lajos utca 1.
vagy e-mailben a biblia[kukac]ujember.hu címre.


Bíró László
a MKPK családreferens Püspöke
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

Magyar Kurír
Képek: www.sk-szeged.hu, librakonyv.shp.hu, www.fcoh.net, harlowhiteministries.org

Lelkipásztorkodás a Biblia évében
Öt püspök is ellátogatott az egri Lelkipásztori Napokra

Magyar Kurír, február 1. 10:15
Az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napok témaválasztása minden évben a világegyház vagy a magyar egyház aktuálisan középpontba állított értékeit, szentjeit, szándékait helyezi lelkipásztori megvilágításba. Idén, a történelmi egyházak által közösen meghirdetett Biblia évében a Szentírás és a lelkipásztorkodás kapcsolatát járta körül a négynapos egri rendezvény, amelyen mintegy 250 ember, köztük öt püspök is részt vett.

A hétfő délutántól csütörtök délig (január 28–31.) tartó konferenciának ezúttal is az egri szeminárium, illetve a vele szomszédos A négy nap során előadást tartott Thorday Attila teológiai professzor Szent Pál tevékenységéről, az egyháztörténelem legnagyobb missszionáriusának az akkori pogány világgal kapcsolatos küzdelmeiről. Forrai Tamás jezsuita a globalizáció világában aktuálissá vált keresztény feladatokról, kihívásokról beszélt. Spányi Antal püspök személyes tapasztalatait mondta el a főpásztornak és papjainak közösségéről, a munkatársi kommunióról és egy egyházmegye lelkipásztori életének megszervezéséről, Jávorka Lajos kecskeméti plébános pedig a Bibliából meríthető reménységről beszélt, többször is idézve Benedek pápa napokban megjelent enciklikáját.

Kedden és szerdán délután Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára adott bevezetőt a kiscsoportos munkához, megismertetve a résztvevőket a biblikus csoportmunka néhány módszerével is, amelyet a kiscsoportok rögtön ki is próbálhattak. Érdekes volt hallani Nagy József erdélyi plébánosnak és teológiai tanárnak, az erdélyi magyar Bibliatársulat vezetőjének előadását a Szatmári Egyházmegyében korábban megrendezett biblikus év programszervezési és módszertani tapasztalatairól. (A vele készült interjú Megkérdeztük… rovatunkban olvasható.)

A Lelkipásztori Napok „munkamódszerének” lényeges része az előadás utáni csoportbeszélgetés, amelynek során a résztvevők elmélyítik a hallottakat, és megosztják egymással tapasztalataikat, amelyek igen változatosak, már csak azért is, mert általában mindegyik csoportba vegyesen jutnak férfiak és nők, papok, szerzetesek és világiak, valamint anyaországi és határon túli magyarok.

Ternyák Csaba egri érsek nemcsak a nyitó szentmisét mutatta be, hanem a négy nap során többször is megtisztelte jelenlétével a konferenciát. Szintén többször megjelent Katona István egri segédpüspök, Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspök és Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök, a harmadik napon pedig Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök tartott előadást. Az utóbbi három püspök szerdán közös fórum keretében válaszolt a lelkipásztorok kérdéseire, amely több résztvevő beszámolója szerint mély benyomást keltő egyházélmény volt számukra.

A szűk négynapos együttlét csütörtökön délben hálaadó liturgiával fejeződött be, amelynek keretében Katona István egri segédpüspök megáldotta a résztvevők bibliáit.

A Lelkipásztori Napok kapcsán több résztvevővel is készítettünk beszélgetést is, ezek Megkérdeztük… rovatunkban olvashatók. A rendezvényről készült képriportunk a Galériában megtekinthető.

Horánszky Anna / Magyar Kurír

 


A Szent Jeromos Bibliatársulat
Beszélgetés Tarjányi Béla teológus professzorral

2007. május 2. 16:18

A hazánkban 1989–90-ben lezajlott politikai változások lehetővé tették, hogy maroknyi lelkes hívő, szerzetes és lelkipásztor kezdeményezésére megalakuljon a Szent Jeromos Bibliatársulat. A Társulat működését 1990-ben országos hatáskörrel működő egyházi egyesület formájában engedélyezte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

A polgárjogi bejegyzés még ugyanebben az évben megtörtént. Közgyűlési határozat alapján 2001-től a Társulat neve Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat. Központjuk a Teréz körút 28. szám alatt van, ahol megvásárolhatók kiadványaik is. A Magyar Kurírnak Tarjányi Béla teológus professzor, a Társulat vezetője nyilatkozott.

– Miben látja a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat küldetését?
– Legfőbb küldetésünk a Szentírás ismeretének, szeretetének, egyéni és közösségi olvasásának, a Biblia által képviselt értékek életre váltásának az előmozdítása, ezáltal a magyar katolikus hívek vallási életének megújítása és elmélyítése határon innen és túl. Ennek érdekében a Társulat folyamatosan igyekszik gondoskodni hordozható, lehetőség szerint olcsó bibliakiadásokról; erejéhez mérten törekszik magyar nyelvű Szentírással ellátni a határainkon túl élő magyar katolikus híveket; továbbképzések, bibliaapostol-képző szemináriumok tartásával szorgalmazza és segíti az egyéni és közösségi szentírásolvasás elterjedését a katolikus közösségek és hívek körében. Szeretnénk elérni, hogy a Biblia a hívek életében mindennapi lelki táplálék legyen. Negyedévente jelentetjük meg folyóiratunkat, a Jeromos Füzeteket, amelynek már a 68. számát szerkesztjük. Ebben részben biblikus szakcikkeket, biblikus professzorok tanulmányait közöljük, részben pedig ismeretterjesztő írásokat. (A folyóirat előfizethető a Teréz körúti könyvesboltban, a számonkénti előfizetési díj 200, míg az éves, postaköltséggel, 1300 forint – a szerk.) Bibliaközpontunkban havonta egyszer bibliaiskolát tartunk, a résztvevők csoportosan foglalkoznak valamely szentírási szöveggel, a továbbképzési csoportvezető irányításával. Ezek az előadások megjelennek a Jeromos Füzetekben, eddig 57 szöveget közöltünk. A Társulat imacsoportja minden második héten imaórát tart a bibliaközpontban. Évente kétszer pedig, tavasszal, a nagyhéten és ősszel, október 23-a körül a magyar katolikus biblikus professzorok tartják itt konferenciájukat.

– A társulat egyik legismertebb kiadványa az 1620-ban megjelent, Káldi György nevével fémjelzett első magyar katolikus fordítás Neovulgáta alapján történt újrafordítása. Milyen időközönként van szükség a Szentírás újrafordítására?
– Az új bibliafordítások megszületésének elsődleges oka, hogy minden népnek, nemzetnek a nyelvén olvasható legyen a Szentírás. Ennek szellemében most készül például a cigány nyelvű Biblia. A másodlagos ok, ha egy személy vagy tudóscsoport lefordította valamely nemzet nyelvére a Szentírást, akkor természetes, hogy a nyelv fejlődése miatt időnként szükséges revideálni. Például mind a Károli-, mind a Káldi-féle bibliafordítás több revíziót élt át. Időnként pedig előfordul, hogy teljesen újrafordítják a Bibliát.

– Mi a kettő között a különbség?
– A revideálást indokolja, hogy a nyelv és a helyesírás is folyamatosan változik. Ha valaki most az eredeti Káldi György-fordítást elolvasná, akkor magával az olvasással is gondja lenne, nem csupán a szavakkal. A Káldi-féle fordítást minket megelőzően a húszas, harmincas években revideálták. Akkor még benne maradtak például az olyan régies alakok, mint a menvén, mondván, írá szavak. Ezeket akkor már használták, de még nem volt feltétlenül szükséges az elhagyásuk. Ma azonban már az ilyen szavak nagyon idegennek tűnnének a katolikus hívő közösség számára. A revíziókra tehát egyrészt a nyelv változása miatt van szükség, másrészt azért is, mert a bibliatudomány és bibliai nyelvészet is fejlődik. Folyamatosan történik például az eredeti szövegek kutatása. A bibliakutatók kéziratokat keresnek és találnak, összevetik egymással ezeket, s mérlegelik, milyen lehetett a pontos szöveg, mert az ősi kéziratok, másolatok gyakran eltérnek egymástól. A rendkívül alapos, aprólékos vizsgálatok után adják ki a kutatók az eredetinek tekinthető eredeti (görög, héber) szöveget. Ennek az úgynevezett kritikai kiadásnak is mindig újabb kiadásai vannak. Ezek nyomán pedig változik maga a szöveg is, amit le akarunk fordítani. A kritikai kiadás az Újszövetség esetében tizenöt-húsz évente megújulva jelenik meg, s ennek következtében is szükség van időközönként revízióra.

Vannak aztán az új fordítások, amikor összeáll egy alkotói csoport, kifejezetten azzal a céllal, hogy a revideálás helyett új fordítást készítsen. S ha megvan a kellő anyagi és szakmai háttér, akkor megszületik az újonnan fordított Biblia. Protestáns testvéreink 1975-ben jelentettek meg egy ilyen Bibliát. Húsz év múlva pedig ezt is revideálták. Mi katolikusok a Zsinat után néhány esztendővel, a hetvenes években adhattunk ki nagynehezen újra Szentírást. Azok, akik döntési helyzetben voltak, úgy döntöttek, hogy nem a Káldit revideálják, hanem készítenek egy teljesen új fordítást. A probléma az volt ezzel, hogy ilyen esetben illenék az egész szöveget az eredeti szövegből (héber, arám, görög) átültetni magyarra. A fordítók között azonban olyanok is voltak, akik erre nem voltak képesek, s így a mérce az ún. Jeruzsálemi Biblia volt, s egyes fordítók annak a német vagy francia változatából fordítottak. A Biblia lefordítására egyébként egyetlen ember képtelen, sőt, még olyan fordítótábot is nagyon nehéz összehozni, akik képesek teljesíteni ezt az óriási feladatot. Ezért időnként a munkában résztvevők rákényszerülnek kompromisszumok megkötésére. Így az említett cigány nyelvű Biblia fordítása gyakorlatilag már elkészült, de úgy, hogy a cigány fordító, aki nem tud se görögül, se héberül, csak magyarul, lefordítja, s ezt követően ezt a szöveget ellenőrzi valaki, aki egyaránt érti a cigány nyelvet és az eredeti szövegeket is. Ez egyébként minden első fordításnál így szokott történni.

– Feltételezem, hogy a Szentírás első példányai elvesztek, csak későbbi másolatai maradtak fenn. Melyek a Szentírás legrégebbi kéziratai?
– Az Ószövetség legrégebbi szövegtanúja az ún. Leningrádi Kódex, 1008-ból. A Szentírás görög nyelvű szövegének (az Ószövetség ún. Hetvenes fordításának és az Újszövetségnek) a legrégebbi, legteljesebb tanúi a Kr.u. IV. századból valók, a Vatikáni és a Sínai Kódex. Ez a két legfontosabb, mondhatni mérvadó szövegtanú. Ezeket követi az Alexandriai Kódex a Kr. u. V. századból. A kódexeket megelőző századokból is maradtak fenn papiruszra írt töredékek. Ezek rendkívül értékesek, de nem tartalmazzák az egész Szentírást. A fordítók és a kutatók összehasonlítják ezeket a szövegeket, és ennek alapján állapítják meg az eredeti szöveget, ez megjelenik az eredeti szövegek kritikai kiadásában, és ebből készülnek a mai fordítások. A keresztények az első három században nem a héber szöveget használták, hanem a Hetvenes fordítást. Ez utóbbi a Krisztus előtti III. században elkészült, görög nyelvű Ószövetség-fordítás, görög nevén a Szeptugainta. A katolikus egyház a Zsinat után – abból kiindulva, hogy mi ősidők óta a Vulgátát, a Szent Jeromos-féle latin nyelvű fordítást használtuk – készített a Vulgátából a kritikai szövegkiadások alapján egy javított Vulgátát, a Neovulgátát. A katolikus egyház számára ez a mérvadó. Amikor mi a Bibliatársulat bibliakiadását készítettük, a Káldi-féle fordítást vettük alapul, amely a Vulgáta alapján készült, de átdolgoztuk a közben megjelent Neovulgáta alapján. Ez az eljárás teljesen megfelel a mai egyházi előírásoknak. Ami az Ószövetséget illeti, problémásnak látom, hogy a mai előírások szerint egyedül a héber eredetit vesszük figyelembe, a Hetvenes fordítás szövegét viszont nem. Az a héber szöveg, amelyet ma alapul veszünk (textus massoreticus), későbbi revízió. A qumráni barlangban talált kéziratok sokban eltérnek ettől, csakúgy, mint a Hetvenes fordítás szövege. A korai egyház alapvető Szentírása a görög Hetvenes fordítás volt, nem a masszoréta héber szöveg. Ezért szerintem a Hetvenes fordítást nekünk katolikusoknak jobban szem előtt kellene tartanunk, amikor bibliafordításainkat készítjük.

– Professzor úr, lát-e arra esélyt, hogy egy közös, ökumenikus bibliafordítás készüljön a jövőben, katolikusok és protestánsok közreműködésével?
– Ha magyarul nem is, de több európai nyelven született már ökumenikus Biblia, elsőként franciául, először az Újszövetség, majd a teljes Szentírás, később pedig németül, angolul és ha jól tudom, hollandul is. Ez nagy öröm volt, jóllehet bizonyos szövegek fordításakor a szerkesztők kénytelenek a kiadványban jelezni, hogy a katolikusok ezt így értelmezik, a protestánsok pedig úgy. Ennek ellenére az elmúlt ötven esztendőt az ökumenikus Bibliák korszakának tekinthetjük. Mára azonban már jócskán lecsappant ezen a téren a lelkesedés. Ennek többféle oka van. A hívők minden egyházban az ízlésüknek megfelelő fordítást szeretik használni. A másik probléma az az általános tapasztalat, hogy amikor megszületnek az ökumenikus bibliafordítások, ettől kezdve a katolikusok ezt használják, a protestánsok viszont a sajátjukat. A harmadik gond a revíziók kérdése. Tavaly például már időszerű lett volna a német ökumenikus bibliafordítás revíziója, de a protestáns fél a közös revíziót nem vállalta, mert nem tudott egyetérteni a katolikus egyház által támasztott alapelvekkel.

– Vannak-e adatok arra vonatkozóan, hogy mennyien olvassák a Bibliát világszerte, illetve Magyarországon, s hogy növekszik avagy csökken-e a Szentírás iránti érdeklődés?
– Egy ilyen felmérésről tudok: a Zsinat után húsz évvel, a nyolcvanas évek közepén egy franciaországi vizsgálatból kiderült, hogy a templomjáró katolikus hívek kb. húsz százaléka olvasott egyáltalán Bibliát, és csak öt százalék olvassa rendszeresen a Szentírást. A magyarországi adatok nem sokban térhetnek el ettől. Vannak azonban bíztató jelek is. Ma már legalább a katolikus iskolákban minden diáknak van Szentírása. Az más kérdés, hogy a Szentírás olvasására nevelés terén még sok a teendő. A protestáns testvéreknél más a helyzet, hiszen náluk a bibliaolvasás áll a középpontban, s így mindenütt a világon osztogatják a Szentírást. Mi azonban ezt a módszert nem tekintjük célravezetőnek. Szerintünk a személyes példa, kapcsolat és hatás a fontosabb. Az egyik ember vezeti el a hitre a másik embert. Az evangélium terjesztésében az élő, személyes kapcsolat volt mindig a döntő és az elsődleges. Nem a Biblia reklámozása, osztogatása a legfontosabb. Igaz, erről sem mondhatunk le, főleg most, amikor Magyarországon 2008-ban Biblia éve lesz. Természetesen mi is fogjuk reklámozni a Bibliát, fogunk az utcán bibliai bábszínházat csinálni, bibliai játékokkal CD-t forgalmazni stb. Mindezzel az a célunk, hogy felkeltsük az érdeklődést az emberekben a Biblia, a bibliai értékek iránt. Van, aki Szentírás vasárnapján kiteszi a Bibliát, prédikál róla, és az ügy be van fejezve. De érdemes lenne tovább is lépni, például Szentírás-vasárnap megkérdezni a híveket, kinek nincs még saját Szentírása, és bátorítani őket, hogy szerezzék be, és olvassák. Kedves hívek, akkor most tessék elkezdeni, hogy minden héten legalább egyszer olvassa közösen a család, forgassa a baráti kör, olvassa és gondolkodjon el rajta, aki egyedül van. Bátorítani, ösztönözni kell tehát az embereket. Tőlünk függ, hogy mire neveljük a híveket. Higgyük el: a jószándékúakat lehet nevelni, befolyásolni.

– Az elmúlt években melyek voltak a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat legsikeresebb kiadványai?
– Nem volt a hagyományos értelemben vett sikerünk, de ezen nem is bánkódunk. Céljaink voltak, és ezeket nagyjából sikerült is elérnünk. 1997-ig csak nagyalakú Szentírás volt forgalomban, kivéve a Békés–Dalos-féle újszövetségi fordítást. Első nagy örömünk volt a Békés–Dalos-fordítás első itthoni kiadása, ebből 1991-ben hetvenezer példányt adtunk el, hetven forintjával. Ugyancsak óriási jelentősége volt a teljes bibliakiadásunknak, az első katolikus zsebbibliának. Ezt öt éven keresztül féláron tudtuk forgalmazni, az akkor még csurranó-cseppenő külföldi támogatásból. Az a legfőbb sikerünk, hogy ez a kiadás létrejöhetett, és azóta ebből 150 000 példány a magyar hívek kezébe került. Elmondhatjuk, hogy a hordozható szentíráskiadást mi honosítottuk meg a Magyar Katolikus Egyházban. S azt is nagy eredménynek tekintjük, hogy ezt az értékes bibliafordítást, a Káldi-féle bibliaszöveget megmentettük az utókornak. Mindenképpen meg kell említenem a Jeromos Bibliakommentár három kötetének a megjelentetését. Ennek a 2500 oldalas fordítói munkának a szakmai irányítója Thorday Attila professzor volt. Nagyon értékes, hiánypótló kiadvány került ezzel a bibliaszerető emberek kezébe. Büszke vagyok Biblikus Írások sorozatunkra is, ahol magyar biblikusok írásait adjuk közre. Így pl. megjelentettük Mócsy Imre Mi a Biblia? című tanulmányát, vagy Kocsis Imre „Isten elküldte fiának lelkét” című kötetét. Ha bármelyik kollégánk ránk bízza kisebb terjedelmű tanulmányát, mi a Társulat keretében meg tudjuk oldani a kiadást. Szolgáljuk tehát a biblikus professzorokat a folyóiratunkkal, konferenciánkkal, kiadványainkkal, szolgáljuk a híveket az olcsó bibliánkkal. A szomorú az, hogy ma már nem tudjuk féláron árusítani a teljes Bibliát, mert nem kapunk sehonnan támogatást, sem itthonról, sem külföldről. Ezért mi is kénytelenek vagyunk piaci áron adni a bibliákat, bár a közeljövőben a 2008-as Biblia-évre való tekintettel – egy életünk, egy halálunk – azért igyekszünk majd kedvezményeket is biztosítani.

– Milyen kiadványok megjelentetését tervezik a Szent István Társulat könyvhetére?
– Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a könyveink kiadásakor akciókban gondolkodjunk. Az igényeknek megfelelően jelentetjük meg a köteteinket. Gondot jelentene számunkra a könyvhéten még a bérleti díj megfizetése is. A Biblia éve természetesen kivétel lesz, erre több kiadvánnyal is készülünk. Tervezzük kiadni Márk és János evangéliumát, több tízezer példányban. Ezenkívül a már említett Cigány Bibliát, továbbá a Káldi-féle Szentíráshoz egy teljes konkordanciát szándékozunk megjelentetni. (A konkordancia olyan szövegmutató szótár, amely minden Szentírásban előforduló szóhoz felsorolja az előfordulási helyeit a Bibliában, röviden idézve a kérdéses szentírási szöveget is. Így egy szó alapján bárki, bármikor visszakereshet olyan szövegeket, amelyeknek nem emlékszik az előfordulási helyére, vagy áttekintheti, hogy egy szó, fogalom hányszor és hol szerepel a Bibliában.)

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat címe: 1066 Budapest, Teréz krt. 28. I. 6. Tel.: 1/332-2260; E-mail: jeromos[kukac]biblia-tarsulat.hu Honlap: www.biblia-tarsulat.hu

Bodnár Dániel / Magyar Kurír

 


Sajtótájékoztató a Biblia Évének kezdetéről

Budapest, január 15.

Január 14-én, hétfőn a Magyarországi Református Egyház székházában sajtótájékoztató keretében ismertették a legfontosabb tudnivalókat az előttünk álló esztendőről, a három keresztény történelmi egyház által közösen meghirdetett Biblia évéről.

A sajtótájékoztatón katolikus részről jelen volt Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, református részről Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke, evangélikus részről pedig Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és D. Szebik Imre nyugalmazott püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke. Szintén részt vett a sajtótájékoztatón Rudi Zoltán, a Magyar Televízió – a rendezvénysorozat fő médiatámogatója – elnöke.

Bölcskei Gusztáv püspök kiemelte: a Biblia évéhez azért választották ezt a jelmondatot (Boldog, aki olvassa – Jel 1,3), mert ezzel azt akarták kifejezésre juttatni, hogy „a Biblia az emberi együttélés fontos, meghatározó iránytűje. Aki ismeri ennek az üzenetét, eljut arra a boldogságra, amely a teljes emberi életet jelképezi”. A kezdeményezés célkitűzése, hogy azok, akik már ismerik a Bibliát, elmélyedjenek benne, akik pedig még nem vették kezükbe ezt a könyvet, azok rácsodálkozhassanak és megismerhessék. A központi és a területi rendezvények mind ezt a fajta nyitottságot igyekeznek hordozni, és mindenkit szeretnének megszólítani.

Erdő Péter bíboros kijelentette: a Katolikus Egyház örömmel vesz részt a Biblia éve közös rendezvényein, emellett pedig saját programokat is szervez, köztük egy katolikus biblikus kongresszust. Ezután bemutatta a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat által erre az évre kiadott különleges Bibliát (ld.
korábbi hírünket). A Biblia új és új kihívásokat jelent, személyesen provokál bennünket. Ma nem az a probléma – szögezte le a bíboros –, hogy nincsenek elérhető bibliakiadások, mint néhány évtizeddel ezelőtt, hanem az, hogy az emberek nem olvasnak. Komolyan olvasni egy ilyen régi és alapvető dolgokról szóló könyvet olyan szintű emberi hozzáállást kíván, amelyért mindannyiunknak nap mint nap meg kell harcolni. Szükség van rá, mert a Bibliából olyan értékeket kapunk, amelyek eligazítanak bennünket az életben. Megéri a csendet, az odafigyelést, mert aki valóban komolyan olvassa, az utat talál a boldogsághoz. Ezért olyan nagy öröm, hogy a Biblia évében mindenkinek felkínálhatjuk ezt a lehetőséget – zárta gondolatait Erdő Péter.

Ittzés János evangélikus püspök (képünkön balra) elmondta: az Evangélikus Hittudományi Egyetemen több konferencia is lesz az év során, a Luther Kiadó pedig két-három biblikus témájú könyv kiadását tervezi, köztük Fabiny Tamás püspök Júdásról írt habilitációs dolgozatának szerkesztett változatát. Elhangzott még, hogy az Evangélikus Országos Múzeumban – kihasználva az épület központi, jól elérhető helyzetét – egy kiállítással szeretnék felhívni a figyelmet a Biblia évének központi üzenetére. Ezenkívül az októberben megrendezendő, a reformációra emlékező hónap tematikájában is jelentős hangsúlyt kap a Biblia.

D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök (képünkön jobbra), az 1949 óta működő – és a Biblia évének megrendezését kezdeményező – Magyar Bibliatársulat elnöke elmondta: a társadalomban a Bibliának van „egyfajta külső szekuláris holdudvara”, amely azt jelenti, hogy számos költőt, festőt, művészt ihletett nagyszerű alkotások létrehozására. Ezért amikor a Bibliatársulat ezt a kezdeményezést elindította a többi egyházzal együtt, az volt a szándéka, hogy a társadalom egészét szellemi, spirituális és morális értelemben gazdagítsa, hiszen mind a magyar, mind az európai társadalom a zsidó–keresztény kultúrában gyökerezve a Bibliára épül. A Biblia évét a Magyar Bibliatársulat is egy új kiadvánnyal köszönti, amely az Újszövetséget és a Zsoltárok könyvét tartalmazza.

Rudi Zoltán, a Magyar Televízió elnöke úgy fogalmazott: a televízió 18 éve foglalkozik a hitélet kérdéseivel, a felekezetek működésével, és közvetít vallásos és nem vallásos embereket egyaránt érdeklő információkat. Ez idő alatt több ezer órányi vallási műsort készítettek. Idén a közszolgálati televízió speciális műsorokban és integráltan, a tájékoztató és hírműsorokban, valamint a vallási műsorokban rendszeresen és nagyobb terjedelemben is foglalkozik majd a Biblia évével. Az ősz folyamán vetélkedősorozat indul, ezenkívül meghirdetnek egy művészeti, illetve filmes pályázatot is, amelynek célja megmutatni, hogy egy filmes, egy rendező vagy egy operatőr hogyan tud audiovizuális eszközökkel beszélni a bibliában megfogalmazott értékekről. Magyarországon ma több mint 70 elektronikus médium, tévécsatorna létezik, Európából pedig a különböző műholdak segítségével több mint 4000 műsorszolgáltató adását lehet fogni, nem említve a rádiót, a nyomtatott sajtót és az internetet. Óriási tehát a „médiazaj”, az információtömeg – mondta Rudi Zoltán, majd úgy folytatta: a Magyar Televízió a válogatásban, az orientációban szeretne segítséget nyújtani a nézőknek, minden elérhető eszközzel: műholdon, földi terjesztésű formátumban, a honlapot használva és hamarosan mobiltelefonon letölthető formában is szeretnék megosztani ezeket az információkat, ismereteket a nézőkkel.

(Ahogy arról már előzetesen beszámoltunk, a Biblia évének megnyitására január 20-án, az Ökumenikus Imahét nyitó alkalmán kerül sor a Pozsonyi úti református templomban. A Biblia évének kiemelt rendezvényeit külön hírben hamarosan összefoglaljuk.)

Horánszky Anna / Magyar Kurír

További híradások:     LÁNCHÍDRÁDIÓA Biblia Évének megnyitása az ökumenikus imahéten

Pozsonyi úti református templom, január 21.

A Krisztus-hívők egységéért tartott imahét megnyitójára a XIII. kerületi Pozsonyi úti református templomban került sor vasárnap este 6-kor. Az ökumenikus istentisztelet egyúttal a „Biblia éve” hivatalos megnyitó eseménye is volt.

A templomot zsúfolásig megtöltő gyülekezetet Berkesi Gábor református lelkész köszöntötte, majd a Szentlélek hívása és a gyülekezeti ének elhangzása után Fabiny Tamás evangélikus püspök olvasott fel Izajás (55,6-9) könyvéből. További énekek (Kodály 121. genfi zsoltár és egy népdalduett) után Gáncs Péter evangélikus püspök olvasta fel a Szent Pál levelét (Thessz 5,13-18).

Az első szentbeszédet János evangéliumának a keresztény egységről szóló részéről (Jn 17,6-21) Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek tartotta. Homíliájában az imahét mottója („Szüntelenül imádkozzatok!”) kapcsán utalt rá, hogy az ember az egyetlen a teremtmények között, aki imádkozni tud. Áttekintve az imádság különböző fajtáit, a hálaadó imáról szólva megállapította, hogy „a beteljesült hála Isten országában valósul majd meg.” Engesztelő imának számít a bűneinkért mondott ima mellett az is, ha keresztünket ajánljuk fel másokért. A dicsőítő ima kapcsán Szent Pált idézte, aki a pogányokat ostorozta, hogy bár felismerték Istent, de evilági dolgokat imádnak. Közös feladatainkról – mint a kérés, hálaadás, engesztelés és dicsőítés – szólva Kálvin Jánost idézte: „Soli Deo gloria, csak Istené a dicsőség!”

Ezt követő beszédében Bölcskei Gusztáv református püspök pedig XVI. Benedek szavaival élt, mikor a „szüntelenül imádkozzatok” Szent Pál-i parancsát elemezte (1Thessz 5,17). A Názáreti Jézus c. könyvében azt írta a pápa, hogy a szüntelen való imádság egy állandósult Istenre figyelés, Isten szeretete. Az ökumenikus imahetet az egykori falusi hagyományhoz hasonlította a püspök, mikor a téli munkaszünet idején az emberek egymáshoz jártak át szomszédolni. Ez a mostani „szomszédolás” jó alkalom arra, hogy az egymásért és együtt mondott imádságban az Istennel naponként megújuló együttjárás csodáját megtapasztaljuk.

A református püspök beszéde után Mészáros Kálmán baptista egyházelnök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke vezette a hálaadó részt, amelyet egy újabb gyülekezeti ének után Varga László református püspökhelyettes bűnbánati imája követett. A jelenlevők a béke jeleként fogtak kezet egymással, majd a lelkészek gyertyáikkal meggyújtották a padsorokban ülő hívek mécseseit.

Ezután D. Szebik Imre, nyugalmazott evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke hivatalosan is megnyitotta a magyarországi keresztény felekezetek által a 2008. évre meghirdetett „Biblia éve” eseménysorozatát. Az istentisztelet végén a hálaadás, az Apostoli Hitvallás és a Miatyánk közös elimádkozása következett, melyet Ittzés János evangélikus elnök-püspök vezetett.

Az Ökumenikus Imahét első istentiszteletének záró aktusaként Magyar István ortodox esperes, Denis Moss anglikán kanonok, Pajtic Lázár ortodox esperes, Magyar Márius ortodox esperes és Kalota József ortodox érseki vikárius áldották meg a gyülekezetet és a most kezdődő imahetet. Az istentisztelet a Himnusz hangjaival ért véget a Pozsonyi úti református templomban.

Matykó Károly / Magyar KurírAranybiblia vezeti be a Biblia Évét

Sajtótájékoztató a Bibliaközpontban, 2007. december 14.


Sajtótájékoztató keretében mutatták be december 14-én a Szent Jeromos Bibliatársulat úgynevezett Aranybiblia kiadását, illetve a Vatikáni Kódex hasonmás kiadását.

Hivatalosan ugyan 2008. január 20-án kezdődik a magyarországi történelmi egyházak által meghirdetett Biblia éve, a Szent Jeromos Társulat ennek mintegy elővezetéseképpen máris közérdeklődésre számot tartó kiadvánnyal jelentkezett. A teljes Szentírás reprezentatív kiadását Juhász Judit a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese mutatta be, míg a Vatikáni Kódex ismertetését Tarjányi Béla, a PPKE Hittudományi Karának professzora, a Társulat ügyvezető elnöke vállalta. Juhász Judit utalt rá, hogy a kiadó ezzel a remekművel egyúttal az adventet is szeretné ünnepélyesebbé tenni.

Az Aranybiblia bőrkötésű, a borítóján aranynyomású díszekkel, a borító négy sarkán pedig aranyozott veretekkel. Szövege azonos a Káldi-Neovulgáta, tehát a ma használatos katolikus bibliakiadás szövegével. Képeket nem tartalmaz, mivel a Szentírás szövegére akarja irányítani a figyelmet. Díszes borítóját és 36 aranyszöggel rögzített aranyveretét Gelley Kristóf ezüstműves tervezte, a Corvinus Kiadó által megjelentetett kötetet a Szekszárdi Nyomda állította elő.


Az aranyveretes Biblia mellett bemutatták a Vatikáni Kódexnek a Társulatnál kapható hasonmás kiadását is. A kötetet Tarjányi Béla professzor ismertette.  

Előadásában elmondta: az első évszázadok keresztényei a szent iratokat még többnyire az olcsóbb, de időnek kevésbé ellenálló papiruszra másolták, így az első egy-két évszázad Biblia-kiadásai többségükben megsemmisültek. A drága, időtálló pergamenre írott Szentírás ránk maradt legteljesebb változata a Kr. u. IV. századból való úgynevezett Vatikáni Kódex. Az idők folyamán azonban a lapokon lévő tinta halványodni kezdett, így egy ismeretlen kéz valamikor az egész szöveget átírta, megtartva a betűk eredeti vonalvezetését. A kódex érdekessége, hogy a szöveget az ókori hagyományoknak megfelelően egymás után, több hasábba írták, majd később borítólapok közé helyezték. A Vatikáni Kódex szövege korántsem teljes, mivel a Szentírás első 40 és utolsó 25-26 oldala hiányzik belőle, ezeket utólag, eltérő betűtípussal szedett bibliai szöveggel pótolták.

2000-ben, a jubileumi szentévben készült el az eredeti kódexszel mindenben megegyező hasonmás 500 példányban, igazi pergamenre, s ezekből a 150. számú példányt mutatta be Tarjányi Béla az újságíróknak. Megemlítette, hogy az 1236 oldalas könyv ára nagyon magas, mégis akadt már magánszemély, aki vásárolt belőle. Példáját remélhetőleg a nagyobb magyarországi egyházi és világi könyvtárak, illetve papnevelő intézetek, egyetemek is követik majd.

Matykó Károly /
Magyar Kurír

További híradások:    STOP.HU    HIREXTRA


„…a homok még a harckocsit is megállítja”

Magyar Kurír, 2008. február 14. 17:28


A Biblia éve alkalmából megjelent magyarul Chiara Lubich Éljük az Igét című könyve, amelynek bemutatójára február 14-én délelőtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogi Karának dísztermében került sor. A könyv Chiara Lubich életige-magyarázataiból és a hozzájuk kapcsolódó tanúságtételekből tartalmaz válogatást.

A rendezvény méltó módon mutatta be a Biblia évét megihlető gondolat és a Fokoláre Mozgalom Szentíráshoz kötődésének összecsengését, hiszen a Chiara Lubich és az általa alapított mozgalom életéhez immár 65 éve szervesen hozzátartozik Isten Igéjének megélése.

A bemutatón jelen volt többek között Csepregi András evangélikus lelkész, az Oktatási és Kulturális Minisztérium egyházi kapcsolatokért felelős titkárságának vezetője, Bíró László kalocsa-kecskeméti segédpüspök, D. Szebik Imre evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke, valamint Vale Ronchetti és Giuseppe di Giacomo, Chiara Lubich közvetlen munkatársai, a Fokoláre Mozgalom közép-kelet-európai régiójának felelős tanácsadói. Jelen volt továbbá számos szerzetesrend és lelkiségi mozgalom képviselője is.

Bíró László hozzászólásában Isten Igéjének erejét és a Szentírás szemlélődő olvasásának fontosságát helyezte előtérbe. „Úgy vegyük kezünkbe a Szentírást, mint Isten Igéjét, azzal a vággyal, hogy meghalljuk, mit üzen ma az Úr, majd formálódjunk benne” – fogalmazott a püspök, majd hozzátette: akkor leszünk valódi szemlélői az Igének, ha az cselekvésünkben is megnyilvánul. Azt kívánta, hogy a most megjelent könyv sokakat elvezessen a szemlélődő olvasáshoz a cselekvés által.

D. Szebik Imre kiemelte: az Ige elkötelezett megélése fontos kapocs keresztény felekezeteink között. Beszédének fő gondolata az ellenségszeretet volt, amelyet az irgalmas szamaritánus példáján keresztül mutatott be. Rávilágított a felebaráti és ellenségszeretet szoros kapcsolatára. Az ellenségszeret sokszor eszünkbe sem jut, pedig számos apró hétköznapi élethelyzet éppen ennek megélésére hívna bennünket. Emlékeztetett, hogy a megélt Ige – s így az ellenségszeretet is – Jézus követésének feltétele.

A püspökök méltató szavai után Chiara Lubich munkatársainak hozzászólása következett.

Vale Ronchetti, Chiara Lubich egyik első társnője a kezdetektől részese volt a Fokoláre Mozgalom lelkisége születésének és kibontakozásának. Elmondta, hogy 1943-ban a világháború közepette micsoda erővel hatott rájuk az a felismerés, hogy az evangéliumot – amit addig csak olvastak – élni is lehet. A körülöttük zajló pusztítás arról beszélt, hogy minden elmúlik, és ennek szinte ellenpontjaként éltető erő volt az a tapasztalatuk, hogy a szó szerint megélt igék igaznak bizonyultak, gyümölcsöt hoztak.

Rámutatott, miért is volt ez újdonság. Az egyház és a társadalom mai szóhasználatában gyakran szerepelnek az olyan szavak, mint az evangéliumi szeretet, közösség, párbeszéd. 1943-ban azonban – 20 évvel a II. Vatikáni Zsinat előtt – a világiak még nemigen vehették kézbe az evangéliumot, csak a szentmisén hallhatták azt. Akkoriban a szeretet szót vallási és lelki értelemben nem használták, az egység szó pedig egyértelműen a kommunista eszméhez kapcsolódott. Az evangélium olvasása, értelmezése, megélése és a hozzá fűződő tapasztalatok megosztása óriási újdonságot jelentett abban az időben – mondta Ronchetti.

Giuseppe di Giacomo foglalkozását tekintve orvos, és a '60-as években egy hétfős orvoscsoport tagjaként az NDK-ba ment, ahol a „csend egyházában” együtt élték az ottani fokolár közösség életét. Tanúságtételében elmondta, hogy mintegy negyvenéves ott-tartózkodása alatt hogyan terjedt az evangéliumi üzenet, hogyan született meg és növekedett a mozgalom ottani közössége. Beszámolójának végén a Stasi (a keletnémet politikai titkosszolgálat, amely 20 éven át megfigyelés alatt tartotta a közösséget is) róluk szóló feljegyzéséből idézett: „igaz, hogy nincs fegyverük, de a homok még a harckocsit is megállítja”.

Az előadások után egy házaspár, egy fiatal lány és egy pap tett tanúságot arról, hogyan élik meg a mindennapokban Isten Igéjét.

A könyv az Új Város Kiadó gondozásában jelent meg, egyházi könyvesboltokban kapható.

Lisztovszki Tünde / Magyar Kurír

Képek: Bartus Sándor

Vissza

Délvidéki gyermekek a Bibliáról

Szövegdoboz:

Szabadkai hittanosok mondták el gondolataikat a Szentírásról a Biblia éve apropóján a Hírvivő délvidéki katolikus hetilap március 9-i számában. Az alábbiakban ebből szemezgettünk.

Szeressétek egymást! – a hetedikes Zabos Szanella szerint Jézusnak ez a parancsa egyben a Szentírás legfőbb üzenete. Hasonlóan vélekedik az ötödikes Csiszár Ramóna, akinek a Biblia „egy életre való tanulást jelent, melyben Isten megtanít szeretni, gondolkozni, érezni, megtanít arra, hogy ne ítéljünk el senkit”.

„A Biblia jó útra térítő tanács” – fogalmaz Csuka Szanten, s rajta kívül is többen kiemelik, hogy a Biblia segít jobb embernek lenni. Okánovity Alexandra úgy véli, a Biblia kivezető utat ad problémáinkra, gondjainkra: „azt is leírja, hogy ha hiszünk Teremtőnkben és fohászkodunk hozzá, akkor védőburok vesz körül, és nem történhet velünk semmi rossz”. Másoknak is Isten szeretetét, sőt megbocsátását jelenti a Szentírás: „Elmondhatod neki örömödet, bánatodat, mindent, ami történik veled, hiszen Ő mindig meghallgat, és soha nem hagy el” – idézi az újság Petri Klaudiát.

A Szentírásban mindenekelőtt Jézus alakja és története ragadja meg a gyerekeket, ahogy a harmadikos Kunszt Zsaklina mondja, az ő eszményképe „maga Jézus, mert nagyon szerette az embereket, és mindig segített nekik”. Ürmös Dóra is Krisztus jelenlétét tartja fontosnak a Bibliában: „Jézus sokszor megmutatja, hogy velünk van, csak mi nem vesszük észre a homálytól, ami körülvesz bennünket. Ragaszkodnunk kellene hozzá, és félnünk, hogy a rossz hatására elveszítjük.” A szabadkai lány ötödikesen kezdte el olvasni a Szentírást, miután az egyik szomszéd idős házaspártól és a nagymamájától is kapott egyet-egyet ajándékba.

Csordás Noéminek megnyugvás a Biblia; amikor hazaér a templomból, otthon is előveszi, s átolvassa benne a misén hallott történetet. Gyurcsik Rebeka is mindig vigaszt talál a Szentírásban, amelynek segítségével megismerte vallása történetét. „Szeretném majd egy napon leendő gyermekeimet is keresztény emberekké formálni – írja az ötödikes lány –, és megismertetni velük a Bibliát, hogy a lelki világuk teljes és egészséges lehessen.”

MKPK Sajtóiroda


A BIBLIA ÉVÉNEK ünnepélyes megnyitója Nagyváradon

Nagyböjt V. vasárnapján Tempfli József megyéspüspök úr a nagyváradi egyházmegyében
          a következő ünnepi beszéddel nyitotta meg a Biblia Évét:

"Éhséget bocsátok a földre, éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre,
hanem az Úr igéjének hallgatására."
(Ám 8,11)

Az Egyház immár kétezer éves története folyamán nap mint nap a Biblia kimeríthetetlen forrásából táplálkozik. Az ószövetségi könyvek a választott nép üdvtörténetének felelevenítésével korunk kihívásaira adnak eligazítást; a Jézus életéről szóló evangéliumi beszámolók a keresztény életvitel alappiléreit idézik emlékezetünkbe; Szent Pál apostol levelei pedig az ősegyház életéből villantanak fel jeleneteket, melyek a későbbi korok keresztény egyházképének maradnak ősmintái.

Az Ámosz próféta által megidézett Isten szava utáni éhséget és szomjóságot érezzük napjainkban is, amikor a relativizmus és a közömbösség mértéktelen burjánzása közepette az igaz és a jó iránti vágyakozás minden ember szíve mélyén ott rejtezik. A célt-vesztettség keltette elbizonytalanodás érzetében vajon mi lehetne biztosabb fogódzópont, mint az Úr igéjének hallgatása?! „Ég és föld elmúlnak, de az én Igéim el nem múlnak” (Mt 24,35) – hangzik Jézus komor hangvételű intelme, mely számunkra sokkal inkább vigasztalás mint fenyegetés. Egymást követő generációk lapozták a Biblia oldalait évezredek óta, hogy Isten üzenetét saját korukra is értelmezzék. Mi és szomjazzuk és éhezzük Isten Igéjét, lelki táplálék gyanánt nap mint nap magunkhoz vesszük.

Az új évezred elején Egyházunk a Bibliát, ezt az örökérvényű igazságokat tartalmazó könyvet állítja elénk, hogy a harmadik évezred hajnalán is életet adó igéire odafigyeljünk. Csatlakozva az egyetemes egyház kezdeményezéséhez a 2008-as évet egyházmegyénkben a Biblia évének hirdetem meg. Legyen ez az év a Biblia terjesztésének az éve, ismertessük meg híveinkkel annak kimeríthetetlen gazdagságát, búzdítsuk híveinket a Biblia olvasására közösségekben és egyénileg.

A Biblia számunkra Isten üzenete, mely jóllehet egy bizonyos kortörténet keretei között fogalmazódott meg, annak tartalma minden kor emberének szívéhez szól. Az evangélium hirdetőinek éppen abban áll felelősségteljes lelkipásztori munkája, hogy ezt az egy adott történelmi adottságokban elhangzott isteni üzenetet a jelenkorra is tudja értelmezni. A Biblia évében erre búzdítom Paptestvéreimet és a lelkipásztorkodásban tevékenykedő világi híveket, hogy korunkra értelmezve hirdessék a Biblia üzenetét: találják meg az igehirdetés új formáit, de megőrizve annak eredeti tartalmát. Helyezzük ki templomainkban a Bibliát egy őt megillető helyre, áldjuk meg a családok Bibliáját, a prédikációk legyenek minél inkább bibliai megalapozottságúak, különböző rendezvényeken ismertessük meg a Biblia világát, szervezzünk helyi és egyházmegyei bibliaismereti versenyt, hittanórákon és ifjúsági rendezvényeken kapjon kiemelt fontosságot a bibliaoktatás. Ne feledkezzünk meg a Bibliából táplálkozó személyes lelki feltöltődésünkről sem. 

Kultúraformáló erejével a Biblia nem csak a keresztény egyházak közös kincse, hanem az európai kultúra gyökerét is képezi. Istennek az emberrel való történetének drámai jelenetei nem csak  a hitéletet gazdagították, hanem a művészetek számtalan ágazatát ihlették meg felbecsülhetetlen művészeti remekművek megalkotásában. Így válik a Szentírás a művészeti alkotások hordozóin keresztül az emberiség közös kincsévé, mely az ember lelkét a művészet és a kultúra által is finomítja, alakítja.

Szent Pál apostol kétezer éves születésére emlékezve XVI. Benedek pápa 2008-ra meghirdette Szent Pál apostol jubileumi évét. Az ő apostolkodása révén terjedt Krisztus örömhíre szerte az egész világon, és vetette meg igehirdetésével a keresztény Európa alapjait. Mind a mai napig az ő apostoli munkája gyümölcséből táplálkozva merítünk erőt kereszténységünk kimeríthetetlen forrásából, melynek életet adó vize maga a Feltámadt Krisztus.

A Szentlélek megvilágosító ereje és Szent Pál apostol missziós alakja kísérjen mindannyiunkat a Biblia évében, hogy apostoli munkánk révén minél több hívőnek és nem hívőnek egyaránt elvigyük Krisztus örömhírét.

(Kovács F. Zsolt)     

 

Vissza

 


Nemeskürty István a Bibliáról

Nemeskürty István a Bibliáról
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán tartott előadásából

Napi sajtószemle, március 19. 9:05 Külföldi hírek A Magyar Hírlap (4.o.)

„A bibliafordítók csak magyarok akartak maradni” címmel számol be Nemeskürty István írónak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán hétfőn tartott előadásáról, amelyet a Szent István Társulat szervezett, a Biblia éve alkalmából. A professzor leszögezte: nemcsak a hitélet, hanem a kultúra szempontjából is jelentős műnek számít a Szentírás. Nemeskürty István felidézte, hogy hazánkban sokáig a históriások segítségével jutottak el a szent szövegek az emberekhez. A XVI. században Tinódi Lantos Sebestyén többek között két bibliai történetet is – a Juditról, valamint a Dávidról és Góliátról szóló szakaszt – beépített a háborús hőstetteket megéneklő művei sorába. Ez azért volt jelentős, mert a középkorban – napjainkkal ellentétben – a hétköznapi emberek nem olvashatták a Szentírást, mert hiszen a vallási élet hivatalos nyelve a latin volt. A török hódoltság idejében a költészettel felérő bibliafordítások készültek a vészterhes időkben is, de ezeket akkoriban a katolikus egyház hivatalosan még nem ismerte el. „Nem miniszteri utasításra, nem felsőbb parancsra, hanem egyenesen magából termelte ki a nép az első bibliafordításokat, a szent szövegek ihlette irodalmi műalkotásokat. Egész egyszerűen azért, mert magyarok akartak maradni. Van mit tanulnunk tőlük ma is” – mondta az író-művelődéstörténész.

Vissza

Erdő Péter bíboros a Bibliáról

Erdő Péter bíboros a Biblia évét bemutató sajtótájékoztatón január 14-én a Szentírással kapcsolatos személyes élményeiről is szólt. Az alábbiakban ezekből idézünk.

Gyerekkoromban katolikus bibliát a könyvesboltok nem árultak. Családunknak csak újszövetségi Szentírása volt, mégpedig Sós István páternek a XX. század elején készült fordításában. A templomok előterében idős nénik használt egyházi könyveket kínáltak néha, ott lehetett vadászni a háború előtt megjelent ötkötetes Bibliára, amelyet a Szent István Társulat adott ki, de az igen drága volt. Később megkaptuk a Békés Gellért és Dalos Patrik fordításában Nyugaton megjelent Újszövetséget, ami modern nyelven szólt hozzánk, és nagy fölfedezést jelentett. A hetvenes évek elejéig kellett várni, amíg a Szent István Társulat végre kiadhatta a teljes Szentírást. Kispap koromban antikváriumban vettem egy Károli-bibliát. Nagyon hasznos volt a tanulmányaimhoz, mert dőlt betűvel voltak szedve benne azok a szavak, amik az eredeti héberben vagy görögben nem voltak benne, és amiket a fordító az érthetőség kedvéért toldott hozzá.

Ma nem az a probléma, hogy nincsenek elérhető közelségben jó bibliakiadások, hanem hogy az emberek nem olvasnak. Kevés az energiánk arra, hogy elmélyülten olvassunk. Pedig a Bibliát olvasni kell, és boldog, aki olvassa. Nem az boldog, aki messziről nézi, aki csak beszél róla, hogy milyen értékes, hanem aki tényleg olvassa. Elmélyülten olvasni egy ilyen alapvető dolgokról szóló könyvet olyan hozzáállást kíván, amiért mindannyiunknak napról napra meg kell harcolni.

A Szentírás mindannyiunk számára új és új kihívásokat jelent. Nem egy békés könyv, ami meghúzódik a polcon, hanem személyesen provokál bennünket. Bibliás embernek lenni ma talán nehezebb, mint régen volt, ám érdemes, mert a Bibliából olyan értékeket meríthetünk, amelyek eligazítanak az életben. Megéri a csendet, megéri az odafigyelést, mert aki valóban komolyan olvassa, az utat talál a boldogság felé.

 (Forrás: MKPK Sajtóiroda)
A Szent Pál-évre meghirdetett búcsú
          
Magyar Kurír , augusztus 9.

        Jakubinyi György gyulafehérvári érsek főpásztori levele

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa folyó év június 29-ével kezdődően jubileumi évet hirdetett Szent Pál apostol tiszteletére, születésének kétezredik évfordulója alkalmából. A keresztények számára ez az év alkalmul szolgál arra, hogy felidézzék az apostol alakját, gyümölcsöző munkásságát, amellyel a krisztusi tanítás terjedéséhez, az Egyház világméretűvé válásához döntő módon hozzájárult. Emlékezésünk nem csupán a múltba való visszatekintésből áll, ugyanis Szent Pál alakja nem csupán a múlté. A „nemzetek apostola” a mi tanítómesterünk, számunkra is hírnöke Jézus Krisztusnak. Örökségét elmélyítve lehetőség adódik nekünk is élőbb módon találkozni a minket is megváltó Jézus Krisztussal.

Ösztönösen kérdezhetjük e jubileumi év kapcsán: – Ki volt ez a Szent Pál, akit az Úr hírnökké és apostollá, a pogányok tanítójává rendelt hitben és igazságban? (vö. 1Tim 2,7.)

Saul (megtérése után Pál) a mai Törökország területén lévő Tarzuszban született. Római állampolgár volt, de származására nézve zsidó. Amint maga mondja: „a nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből származom, héber a héberek közül, a törvény megtartásában farizeus, buzgóságból az egyház üldözője, a törvény szerinti igazság dolgában kifogástalan” (Fil 3,5–6). A názáreti Jézust földi élete során bizonyára sosem látta, de követői, a keresztények ellen annál szenvedélyesebben hadakozott: „Pusztította az egyházat, sorra járva a házakat, elhurcolta a férfiakat és asszonyokat, s őrizetbe vetette őket” (ApCsel 8,3). Amint Damaszkusz felé tartott, hogy ott is leleplezze a keresztényeket, az úton vakító fényben megjelent neki a feltámadt Üdvözítő, és így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,4), és ezen a ponton teljes fordulatot nyer az élete. Amilyen dühösen üldözte eddig a keresztényeket, ugyanolyan szenvedéllyel állt Krisztus ügyének szolgálatába. Damaszkuszban a már keresztény Ananiás megkereszteli őt is, és attól kezdve lelkesen hirdeti mindenhol, hogy Jézus az Isten Fia (vö. ApCsel 9,20). Bejárta majdhogynem az akkor ismert egész világot, és mindenhol hirdette a krisztusi örömhírt. A mai Törökország és Görögország területén számos keresztény közösséget alapított, és azok lelki gondozását szívügyének tekintette. Döntő szerepe volt abban, hogy a kereszténység kilépett a zsidó bölcsőből és a pogányok körében rohamosan terjedve világvallássá vált. Krisztus szeretete sürgette őt, és szolgálata érdekében nem vonakodott semmilyen áldozattól: sem a fáradtságtól, sem az üldöztetéstől, sem a veréstől, sem a halálveszélytől (vö. 2Kor 11,23–28). Mindenkinek mindenévé akart lenni, hogy mind többen üdvözüljenek (vö. 1Kor 9,22). A Krisztus utáni ötvenes évek vége felé Jeruzsálemben a zsidók elfogatták, és meggyőződése miatt ki akarták végeztetni. Erre aztán a hatvanas évek közepén került sor Rómában: a hagyomány szerint Szent Péter apostollal együtt végezték ki. Ezért ünnepeljük mindkettőjük mennyei születésnapját június 29-én.

Szent Pál életének titka Krisztus volt. Megtérése után Őt akarta egyre jobban megismerni, és feltámadásának erejét – a szenvedéseiben való részvétellel, hogy eljuthasson a halálból való feltámadásra (vö. Fil 3,10–11). Amíg a földön élt, Jézus Krisztus hitében élt, aki szerette őt, és önmagát adta érte (vö. Gal 2,20).

E jubileumi év nemcsak arra való, Kedves Testvérek, hogy az egykori Pál alakját jobban megismerjük, hanem igazából arra kínál lehetőséget, hogy elmélyítsük: – Kicsoda számunkra Szent Pál, és mit akar üzenni nekünk? Világszerte – és néhol már nálunk is – zarándoklatokat szerveznek nyomdokaiban. Ezeken részt venni – valószínűleg – kevesünknek adatik meg a jubileumi év során. Talán többen bekapcsolódhatnak azokba a különféle lelki programokba, amelyek itthon kínálkoznak ebben az évben... Buzdítalak is benneteket az ezeken való részvételre. Mindannyiunk számára kéznél vannak az ő levelei a Szentírásban, és azokat olvasva, tanulmányozva, mindannyian elmélyülhetünk a Nemzetek Apostolának üzenetében. Annál inkább hivatottak vagyunk erre, minthogy Anyaországunkban ez az év a Biblia éve. Az apostollal együtt nekünk is el kell jutnunk Jézus Krisztus fölséges ismeretére. Vele együtt kérdezgetnünk kell: – Mit tegyek, Uram? E jubileumi év, ha élünk kínálatával, segít elmélyülnünk Krisztussal való kapcsolatunkban, és egyben élethivatásunkban is. Mindenek fölött keresztény élethivatásunkban kell elmélyülnünk. Buzdít bennünket az apostol: „ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol Krisztus van, Isten jobbján ülve. … Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve Istenben” (Kol 3, 1.3). „Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásba rohan a megtévesztő kívánságok miatt, újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére igazságban és valódi szentségben teremtetett” (Gal 4,22–24). „Lélek szerint éljetek” (Gal 5,16). „Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértők vagytok, ugyanazon szeretet van bennetek, és együttérezve ugyanarra törekedtek. Egyiketek se tartsa csak a maga érdekét szem előtt, hanem a másokét is” (Fil 2,2.4). Ti ugyanis „Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai” (1Kor 12,27).

Adjunk hálát Istennek azért, hogy az emberiségnek adta ezt a nagy apostolt. Köszönjük meg, hogy elhívta őt, és a nemzetek világosságává, mindannyiunk tanítójává tette. És kérjük Őt, hogy adjon számunkra is szilárd hitet, rendíthetetlen reményt és lángoló szeretetet Krisztus iránt. Tegyen bennünket is Krisztus hiteles tanúivá, az örömhír fényének hordozóivá a mai időben.

* * *


Az Apostoli Penitenciária Dekrétuma alapján, a Szent Pál-évben teljes búcsúk nyerhetők:

1. Minden egyes zarándok elnyerheti a teljes búcsút, ha meglátogatja Rómában a Falakon kívüli Szent Pál pápai Bazilikát. A teljes búcsút a szokott feltételek mellett nyerhetik el. Az Apostol sírjánál, a Konfesszió oltárnál egy Miatyánkot és Hiszekegyet elimádkoznak, és imádságos lélekkel fordulnak a Boldogságos Szűzanyához, valamint a Nemzetek Apostolához – Szent Pálhoz.

A teljes búcsút a fenti feltételek mellett minden keresztény hívő naponta egyszer nyerheti el, saját maga számára, de felajánlhatja halottaiért is.

2. Főegyházmegyénkben is elnyerhető a teljes búcsú az alapvető előírások betartásával (szentgyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára végzett ima) felajánlásával. A búcsút elnyerni akarók szívükből kizárnak minden bűnös vonzódást. Áhítatos lélekkel részt vesznek a Szent Pál Év kezdetekor vagy befejezésekor bemutatott vallásos szertartáson, bármely szent helyen, vagy a Szent Pál tiszteletére szentelt templomok és kápolnák búcsúján.

Főpásztori jogommal engedélyezem a búcsúnyerést azoknak, akik 2008. június 29-én, 2009. június 29-én, vagy a két időpont között valamelyik vasárnap vagy kötelező ünnepnapon részt vesznek a csíksomlyói kegytemplomban bemutatott szentmisén – a fent említett feltételek teljesítése mellett teljes búcsúban részesülhetnek saját maguk, vagy elhunytjaik számára.

3. Akik betegség, vagy más egyéb ok miatt akadályoztatva vannak a részvételben, részesülhetnek a teljes búcsúban, ha lélekben bekapcsolódnak egy olyan jubileumi szertartásba, amelyet Szent Pál tiszteletére mutatnak be. A búcsú elnyeréséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a feltételeket teljesítsék.

Nemzetek Apostola – Szent Pál – Könyörögj érettünk!

Gyulafehérvár, 2008. június 30.

† György s. k.
érsek