Szentföld – Magyarországon! – Végre!

A "Jézus-Ösvény" megszentelése – Beszámoló

Vasárnap, október 5-én Juliusz Janusz pápai nuncius megszentelte a most elkészült "Jézus-Ösvényt" a Somló hegy tövében: a Betlehemi Barlangot (Kolontáron), a Lelki Gyógyító Szolgálat házát és a Szentföldi Kiállítást (Devecserben), a Keresztutat (Borszörcsökön), az Öröm Útját (a Somló hegy oldalában) és a Názáreti Házat (Devecserben). A Betlehemi Barlang előtt Mádl Ferenc elnök úr, a Lelki Egészség Szolgálat házánál Dalma asszony felemelő köszöntő szavait hallgathatta meg a közelből és távolból érkező nagyszámú hívők serege. A szentelő zarándokút a pápai nuncius ünnepélyes szentmiséjével kezdődött, az ünnepi szentbeszédet Tarjányi Béla biblikus professzor, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vezetője mondta. A felemelő ünnepség a devecseri Papkertben, a Názáreti Ház közelében elfogyasztott bibliai lakomával zárult.

P. Majsai Mór ferences atya 1932-től volt szentföldi biztos, tíz zarándoklatot vezetett a Szentföldre. Benne vetődött fel a gondolat, hogy milyen nagyszerű lenne, ha az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő szentföldi mozgalom egy hazai, saját zarándokhellyel is rendelkezne, ahol az eredeti szentföldi kegyhelyek pontos mása várná a zarándokokat. Ebben az értelemben adta a megbízást Molnár Farkas építésznek az épület terveinek elkészítésére. Molnár Farkas kiutazott a Szentföldre, pontosan felmérte a Betlehemi Barlangot és más szent helyeket, és a budapesti Hűvösvölgyben (Bp. II., Heinrich I. u. 1-5.sz.) elkezdődött az építkezés: ovális alakban hatalmas templomfalak, belül körben a szent helyek másai ill. oltárai. Elkészült a Betlehemi Barlang és Keresztelő Kápolnája, ezeket fel is szentelték, és a helyet zarándokok ezrei kezdték látogatni. 1945 után azonban megpecsételődött a templom sorsa. A kupola építése befejezés előtt állt, amikor az építményt államosították. Ettől kezdve elindult a szabadrablás és szándékos rombolás. Az építési anyagnak, állványzatnak nyoma veszett, az oltárokat, oszlopokat díszítőelemeket szétverték, darabjait széthordták, beépítették. A szétvert, lecsupaszított falak egy darabig senki földje voltak, aztán traktorállomás lett, végül az Országos Levéltár hasznosította… (L. A Magyar Szentföld Temploma, cikksorozat, Jeromos füzetek 4-7.szám.)

Most, háromnegyed századdal később, a Biblia Évében – más helyszínen és más módon – megvalósult az egykori álom a Somló-hegyen végződő Bibliai Zarándokútnak, a „Jézus-Ösvény”-nek a felszentelésével. Mód Miklós devecseri plébános a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulattal közösen eltervezte, keresztülvitte, megvalósította. Ez ráadásul nem egy templom, nem egyetlen helyszín: a zarándokok egy jó 12-14 km-es útvonal mentén, a Devecser melletti Kolontártól a Somló-hegy csúcsáig járhatják végig Jézus életének főbb állomásait: a Betlehemi Barlangot, Mária Kútját, a Názáreti Házat, a Gyógyítások Házát, a Szentföldi Kiállítást, a Keresztutat, és a Somló hegyre vezető Öröm Útját.

„Hogyan tudták kialakítani a betlehemi barlang pontos mását?” – kérdezem Rónai Károly mérnököt, aki az a Barlang építését irányította. „Nem volt könnyű, dolgunk – válaszolja –, mert mi nem tudtunk kiutazni a Szentföldre, hogy felmérjük a helyszíneket. Alaprajzunk volt a Barlangról, de a boltozat magasságát, méreteit nem ismertük. Végül a ferences atyák levéltárában sikerült megtalálnunk az egykori Molnár Farkas által készített felmérés adatait, és ennek alapján tudtuk beállítani a valós méreteket. Megtette a magáét Jungwirth Károly ácsmesterünk is, aki a boltozat kialakításához szükséges állványzatot felépítette. A csillag elkészítése sem volt egyszerű: aki először vállalta, visszalépett, végül Joó Miklós készítette el. Így aztán minden időben a helyére került.”

A názáreti háznak, az angyali üdvözlet színhelyének (később kápolnává alakított) romos maradványai ma a názáreti Angyali Üdvözlet templomban láthatók. Eredeti formája, méretei nem ismertek, ezért a devecseri Papkertben felépített Názáreti Ház egy korabeli izraeli lakóház mása, az emberek és állatok otthonául szolgáló lakószobával, mellette az ácsműhellyel, és természetesen lapos tetővel.

Érdemes lesz megnézni mindenkinek a Szentföldi Kiállítást is Devecserben a plébánia melletti közösségi házban. Látható itt sok-sok régi és új Biblia, de a tárlókban szentföldi emlékek sokasága: mécsesek, kövek nevezetes helyekről, tövisek, virágok, búzakalászok a kenyérszaporítás helyéről, Holt-tengeri sótömb, és természetesen képek, térképek, tablók a falakon. A hátsó teremben a látogatók kivetítve megnézhetik, meghallgathatják a Tomka-féle „Jézus lába nyomán a Szentföldön” DVD csodaszép és informatív anyagát a legfontosabb szent helyekről, az ott történt ásatásokról. Ez a szép összeállítás a Kultúrház igazgatójának, Bajok Józsefnének és segítőjének, Dancs Tiborné Karolinának a munkáját dicséri.

A Lelki Egészség Szolgálat házában barátságos környezet fogadja a látogatót, ahol az ide érkező gyerekek, fiatalok, felnőttek különböző programokon vehetnek részt, keresve a testet-lelket gyógyító Jézus segítségét.

Devecserből továbbhaladva a Somló hegy felé Borszörcsökön át visz a zarándokút, ahol egy szép kálvária-kápolnához Bálint Árpád fafaragó művész által fából faragott jelenetek előtt járhatjuk végig Jézus keresztútját.

Végül a Somló hegy lábától a csúcson álló, messze földről látható fakeresztig vezet az „Öröm Útja.” Ennek kezdetét és egyes állomásait igényesen elkészített tablók jelzik, rajtuk a megfelelő szentírási időzetek (ezeket a PPKE Hittudományi Karának őszi gólyatáborában a hallgatók keresték ki a Szentírásból). Az első állomás Mária Magdolna és a feltámadott Jézus találkozása – Bálint Árpád által fából faragott szobrokkal ábrázolva –, ezt követi a többi találkozás emlékhelye, míg végül felérünk a hegy csúcsára, mintha az Olajfák hegyén mi is szemtanúi lennénk Jézus mennybemenetelének, és az égre tekintve máris látjuk a mi zarándokutunk végső célját.

Sok-sok fáradozás után, sokak összefogása nyomán október első vasárnapján megtörténhetett a „Jézus Ösvény” megáldása. Juliusz Janusz érsek úr, pápai nuncius készséggel és örömmel vállalta az ösvény felszentelését. Az ünnepélyes alkalom a devecseri templomban vette kezdetét a Nuncius Úr szentmiséjével, amelyen a nagyszámú hívősereg, a társadalmi szervezetek képviselő és a sajtó munkatársai mellett részt vett Mádl Ferenc elnök úr és felesége, Dalma asszony is. Az ünnepi szentbeszédet Tarjányi Béla professzor mondta (meghallgatás), a szentmise végén pedig a Nuncius atya fejezte ki őszinte dicséretét és elismerését ezért az egyedülálló kezdeményezésért:

„Devecser egy olyan hely, ahol élő a Biblia hagyománya, köszönhetően a Biblia nagy ismerőjének és fordítójának, Szántó István jezsuita atyának is, aki itt született a tizenhatodik században. Maradjatok hűségesek ezen a plébánián ehhez a biblikus hagyományhoz, használjátok a Biblikus Zarándokút kezdeményezését arra, hogy jobban megismerjétek Jézust. Ma ajánljuk fel az imádságunkat különösen a Szentatyáért és a Püspöki Szinódusért, hogy a világ jobban megismerje a Megtestesült Istent, Jézus Krisztust.” (A köszöntő teljes szövege.)

A szentmise után a hívek autóbuszokba, a papság és a vendégek személyautókba szálltak, és ez a hosszú autókaraván járta végig elsőként a zarándokutat Kolontártól a Somló-hegyig. A kolompári templomdomb alatt rejtőző Betlehemi Barlang felszentelése előtt Mádl Ferenc elnök úr megható, közvetlen szavakkal emlékeztetett arra, hogy milyen nagy dolog Jézus eljövetele és velünk maradása, milyen jó, hogy az ő útját követhetjük életünkkel. Ebben erősít meg bennünket, ha végigjárjuk életének megszentelt emlékhelyeit. Az elnök úr szavait követően a Nuncius úr és az Elnök úr vágta át a Barlang bejárata előtt feszülő, a vatikáni zászlóra emlékeztető sárga-fehér szalagot, majd a Nuncius úr felszentelte a barlangot, a hívek és a vendégek ezután első ízben megcsodálhatták a Születés helyének idevarázsolt mását a csillaggal, a körben függő mécsesekkel.

A következő megálló a Lelki Egészség Szolgálat háza volt, már Devecserben. Itt Dalma asszony mondott egy csodálatosan szép elmélkedést a gyógyító Jézusról, aki ma is Gyógyítója testünknek-lelkünknek, ahogyan egykor meggyógyította a betegeket, és barátaivá fogadta a megtérő bűnösöket. Minden megállónál felcsendült az öröm, az istendicséret és a hála hangja is: felváltva énekelt az Ajka-Padragkút Bányász Férfikar, és a Padányi Katolikus Iskola ifjúságának (KÖR) lelkes kis éneklő-zenélő csapata (a Bányászkar díszes egyenruhában, a fiatalok az alkalomhoz illő keleti öltözékben, földig érő galabijjában, fejükön a sivatagi népek elmaradhatatlan kendőjével).

A felszentelő zarándokút ez alkalommal kivételesen nem a Somló-hegy csúcsán, hanem a devecseri Papkertben álló Názáreti Ház közelében fejeződött be, mégpedig egy igazi, ízletes bibliai lakomával. Jól is esett már az étel mindenkinek, mert ez a körút még így is, autókkal, buszokkal 2 és fél órán át tartott, annak ellenére, hogy a nagyszámú hívek, vendégek szállítása kitűnően meg volt oldva, az útelágazásoknál és az egyes helyszíneken mindenütt rendőrök, rendezők irányították a zökkenőmentes közlekedést.

A Papkertben reggel óta forgott már a Siklósról kölcsönzött óriási nyárs, benne párosával a szegény bárányok Toldi Tamás nyájából, a főszakácsnak, Molnár Leventének, Tüskevár polgármesterének a szakszerű irányításával. Mindenkinek ízlett a finom lencsefőzelék, a puha-ropogós báránysült a Germakorp pékség készítette pitával és – nem szentföldi, hanem – a kitűnő somlói borral. Jutott mindenkinek bőven (8 bárányka bánta az ünnepet!), még repetázni is lehetett.

„Hogy’ tetszett a mai nap, hogy’ tetszik a zarándokösvény?” – kérdezem az ünnep végén az indulni készülő Dalma asszonyt. – „Fantasztikus, egyedülálló. Ilyen nem volt még. Nagyon tetszik az ötlet, nagyon örülök, hogy megvalósult.” – „És a Szentírásról magáról mondana valamit Dalma Asszony?” – „Ebben az évben én is többet olvasom, mindig ott van a közelemben a Biblia. Sokszor az olyan apróságokra figyelek fel, mint például amikor Jézus Zakeusnak azt mondja, hogy gyere le hamar. Gyorsan gyere le. Mint ahogy egy fiatal hívja a másikat: Gyere gyorsan, csináljuk! Ezek olyan szép, elgondolkoztató dolgok. És vannak mondatok, amelyek megragadnak bennem. Például az, hogy Jézus meghív embereket. Merjem ezt én magamra is alkalmazni? De be kell látnom, hogy igen, engem is meghívott…”

„És neked mi tetszett ma a legjobban? – fordulok a kicsi Dancs Tiffanyhoz, aki az anyukája kezét fogva figyeli az eseményeket. „Nekem a mise tetszett a legjobban!” – „Miért? – „Mert egy püspök bácsi misézett!” – hangzik a ragyogó szemű kislány válasza.

A szép ünnepség és a sátrakban elköltött finom ebéd után mindenki még egyszer meglátogatta a Názáreti Házat, azzal a szent elhatározással, hogy ide még visszatérünk máskor is, sokadmagunkkal. Hiszen közelről s távolról várnak ide mindenkit, szállás van bőven, és sok színes program gyerekek, fiatalok, felnőttek számára – de mindenekelőtt itt láthatók Jézus életének szép emlékhelyei. Aki végigjárja ezt az utat, biztosan közelebb kerül Ahhoz, Aki eljött, hogy Atyjával együtt közel kerüljön hozzánk. Mellénk szegődött, hogy ezentúl mi is vele járjuk az utunkat.

A Nuncius Atyát, Mádl Elnök urat és Dalma asszonyt a fiatalok zenéje, éneke mellett búcsúztatta a Zarándokút öltletgazdája és megvalósítója, Mód Miklós devecseri plébános.

Köszönjük ezt a szép ünnepet, köszönjük a ragyogó ötletet, a sok-sok fáradságot, Plébános Atya! Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködtek az ötlet valóra váltásában. Örülünk, hogy megvalósult egy évszázados álom: a Magyar Szentföld. Hogy valóban szent föld legyen a magyar föld.

Tarjányi Béla

 

     Lásd még:  VPA Hírporta >>>   MTI / Hírextra >>>   MKPK Sajtóiroda >>>   Magyar Kurír >>>


Vándor Evangélium körök előadása Budapesten

Bp. Havanna, augusztus 30.

2008. Augusztus 30-án szombaton 16.30 órakor a Havanna Telepi Szent László templomban (Budapest, XVIII. ker. Kondor Béla stny. 6.) Vándor Evangélium körök számára előadást tartanak az elmúlt év tapasztalatairól, a Biblia Éve jegyében, majd ezt követően hálaadó szentmise lesz, amelyre minden imakört és érdeklődőt szeretettel várnak.


VPA Hírporta24 órás bibliaolvasás Üllőn

Augusztus 31. - szept. 1.

A 2008-as esztendőt a BIBLIA ÉVE-ként ünnepeljük hazánkban. A Szentírás a gondviselő Isten felbecsülhetetlen értékű ajándéka számunkra. Ezért a Biblia Éve a hálaadás ideje Istennek ezért a csodálatos ajándékáért. A Biblia Éve ugyanakkor Isten népének családi ünnepe is, egyben tanúságtétel, mert megvalljuk egymás és a világ előtt, hogy milyen sokat jelent számunkra a Szentírás. Végül pedig: a Biblia Éve a keresztény egység szolgálata, hiszen a Biblia a többi keresztény egyház számára is nagy kincs, így méltó, hogy ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk velük közös legyen.

Így azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 2008. augusztus 30-án, szombaton reggel 8 órától a vasárnapi mise kezdetéig a Bibliából olvasunk fel.

A rendezvény Üllőn, a katolikus templomban és annak kertjében lesz megtartva.Várjuk azon hívek jelentkezését, akik kedvet éreznek magukban, hogy néhány percet, vagy akár hosszabb időn át olvassanak a Szentírásból.

Szeretettel látjuk az érdeklődőket az egyházközség által szervezett programon.


Váci Egyházmegye / VPA HírportaNyitott templomok éjszakája: Császárfürdői Szt. István kápolna

Szeptember 20.

"ÉS LÁM, VÍZ FAKADT A TEMPLOM KÜSZÖBE ALATT" (Ezekiel 47,1)


A Császárfürdő és építője, Hild József. – Palotás Eszter építészmérnök előadása

Borsos Miklós bibliai témájú alkotásai. – Fert őszögi Béláné, a Borsos Miklós Alapítvány elnökének el őadása

Az ősi Esztergomi Liturgia ápolása a közösségben – Tihanyi Gábor szkólavezető előadása

Énekelt vesperás – P. Kozma Imre OH kápolnaigazgató bibliamagyarázatával


A rendezvényen közreműködik a kápolna liturgikus kiskórusa


2008. szeptember 20. szombat, 19 óra – Budapest II., Frankel Leó út 54.


Meghívó letöltése    Híradás: VPA HírportaSzentendre Éjjel-nappal

Augusztus 28-31.

A Biblia évével kapcsolatban a Szentendre Éjjel-nappal programsorozat keretén belül a következő ökumenikus programok lesznek Szentendrén:

* 1. „Biblia a családban – család a Bibliában” ÖKUMENIKUS CSALÁDI NAP a Fő téren 2008. augusztus 30. (szombaton)10-18 között. A Fő téren felállított színpadon színdarab, koncert, táncház várja az érdeklődőket. A különböző sátrakban korosztályok szerint változatos, kulturális és lelki programok lesznek.

* 2. IDŐSZAKI BIBLIA KIÁLLÍTÁS – Augusztus 29-31. Artéria Galériában a Főtéren lesz. A kiállítás megnyitója augusztus 29-én 19 órakor lesz egy közös imádság keretében. A tárlat aznap éjfélig, a többi napokon 10-20-ig lesz látható.

* 3. SZENTENDREI TEMPLOMTÚRA – Templomi körséta ingyenes idegenvezetéssel. Aug. 29-én 20 órakor kezdődik az evangélikus templomnál. Ez az út kb. 2 órát fog igénybe venni.

* 4. VÁROSMISSZIÓS FILMNAPOK A P’ART MOZIBAN augusztus 28-31-ig.

* 5. KERESZTÉNY IRODALMI ESTÉK a Városháza udvarán aug. 29-én pénteken 20.30-kor „Csak egy éjszakára” címmel a XX. század első felének magyar irodalmából. Aug. 31-én vasárnap 20.30-kor „Az igazat mondd, ne csak a valódit!” címmel Eperjes Károly színművész zenés irodalmi estet tart az istenkereső költőktől. Jegyek kaphatók aug. 22-től 1500 ft.-os áron a Szent András Könyvesboltban, illetve a helyszínen, az előadás előtt. A bevételt a Városmisszós programokra fordítjuk.

* 6. GYERMEKRAJZ KIÁLLÍTÁS A DUNA KORZÓN – aug. 29-31.


VPA Hírporta


"Élményszerű találkozás a Bibliával

November 7-8.

"...adok egy fehér követ..." címmel 2008. november 7-8-án az MPE Bibliodráma Munkacsoportja konferenciát szervez. A programban a műhelymunka mellett előadások, könyvbemutató, Bibliai Rögtönzések Színháza szerepel.

A konferencia a bibliodráma barátai mellett mindazok számára nyitott, akik szeretnének megismerkedni a módszerrel.

Információ: bajak.gabor@upcmail.hu Részvételi díj átutalással (CIB ? 10700079-05553204 -53200008) szeptember 30-ig: 5 ezer forint, október 31-ig: 8 ezer forint, a helyszínen fizetve: 10 ezer forint.

Helyszíne: Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest, II. kerület, Törökvész út 48-54.

VPA Hírporta"A Szentírás faggat minket" – kiállítás

Győ, szeptember 28-ig.

A Győri Szent István templomban "A Szentírás faggat minket" címmel nyílt kiállítás.

A kiállítás megtekinthető 2008. szeptember 28-ig szombaton 18-19 óráig, vasárnap 9-10 óráig, illetve a 06-20-544-9764-es telefonszámon történt előzetes egyeztetés után más időpontban is.

VPA HírportaHáromnapos utcai evangelizáció a Józsefvárosban

Szeptember 19-21.

Háromnapos, ökumenikus utcai missziós hétvégét tartanak a Józsefvárosban szeptember 19-21. között (Bp. VIII. ker. Horváth Mihály tér).


A Budapest-Józsefvárosi plébánia missziós hétvégéjének programja:


szeptember 19., péntek:

Utcai evangelizáció, a missziós hétvége meghirdetése a Horváth Mihály tér - Baross utca - József körút útvonalon. Végzik: hitoktatók és baptista gyülekezet gitárosai.

Meghallgatlak sátor a Harminckettesek terén.


szeptember 20., szombat:

18–19 óráig szentségimádás a Kálvária téri templomban

19–07 óráig „Nyitott templomok éjszakája” Sszentségimádás, gyóntatás, ifjúségi zene és dalok.

Gyóntat: Khirer Imre és Szláby Tibor plébánosok.

A templomot ismerteti: Bajzáth Ferenc plébános

Imádságokat vezetik: Kalkuttai Teréz Anya nővérei.

Résztvevők: hívek, hajléktalanok.


szeptember 21., vasárnap:

12 órakor a Salétrom utcai református lelkész válaszol az utcai evangelizáció során felvetett kérdésekre.

17 órakor ifjúsági beat-koncert a Horváth Mihály téren

18 órakor közös Biblia-olvasás a Horváth Mihály téren a történelmi egyházak lelkészeinek, valamint a Nagyfuvaros utcai zsinagóga rabbijának részvételével. Téma: Ebed Jahve dalok, Márk evangéliumának szenvedéstörténete.

Egyes részleteket – emlékezve a tavalyi városmisszióra – német, horvát, szlovák és lovari nyelven is felolvasnak.

19.30-kor gregorián szentmise a Szent Skolasztika énekes-liturgikus közösség részvételével


VPA Hírporta"Szeretethimnusz" Gyermekrajz vándorkiállítás

Hatvan, szeptember 14.

Immár harmadik alkalommal rendezünk nemzetközi gyermekrajz vándorkiállítást Hatvanban a Moldvay Győző Galériában, melynek megnyitó és díjkiosztó ünnepségére és gálaműsorára szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt 2008. szeptember 14-én 15 órára. Ezévi rajzpályázatunk és kiállításunk témáját a Dr Erdő Péter bíboros atya által meghirdetett Biblia éve és a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Szent Pál éve ihlettte meg. Címe: SZERETETHIMNUSZ

A kiállítás gálaműsorát Cserháti Ágnes, a Magyar Televízió műsorvezetője konferálja.

Ünnepi köszöntőt mond Érsek Zsolt Hatvan város polgármestere és országgyűlési képviselője, Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök, a kiállítást megnyitja: Jókai Anna Kossuth- és Stephanus-díjas író és Basa Ottóné Révész Erzsébet művésztanár, a kiállítás szervezője és megálmodója.

A gálaműsor keretében a Rock és Musical Színház társulatának színművészei részleteket mutatnak be a "Kiálts a szeretetért"című, Teréz Anya életéről szóló musicalből.

A díjakat átadják a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete nevében Dr. Gaul Emil egyetemi docens, MROE-elnök, Pázmány Ágnes, főiskolai adjunktus,AVKF, MROE-titkár, Szalay József művésztanár, MROE-titkár.

Már 14 órától várjuk vendégeinket a galéria kertjébe kis műsorral.

A kiállításra több mint 1000 pályamunka érkezett 7 országból. Egy gyémántdiploma, 20 aranydiploma, 26 ezüstdiploma, 20 bronzdiploma kerül kiosztásra majd. De a kiállításon még a dícséterben részesültek képei is ki lesznek állítva, összesen 250 kép.

Eddigi kiállításaink:

1.Hatvan szemszögből – 2005.- Kiállítóhelyek: Hatvan, Budapest-Magyar Kultura Háza

Mottó: Az édesanyák és a gyerekek tiszteletére, + csángó gyerekekrajzai Romániából. (60 hatvani és 10 csángó gyermek kb 100 rajza)

2.Együtt a szeretetben – 2006. – Kiállítóhelyek: Galgahéviz, Kács, Hatvan, Szombathely, Budapesten 2x, Esztergom, Eger, Kecskemét, Baja, Hetényegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, stb. Mottó: Vegyetek fényt egy nagy közös tűzről. 800 rajz érkezett 9 országból

3.Rózsacsoda - 2007. – Kiállítóhelyek: Hatvan, Esztergom, Vác, Budapest, Galgahéviz Terrasini-Szicília-az 1. külföldi kiállítóhely. Több mint 800 rajz érkezett 10 országból.

Ezekből az utóbbi kettő volt nemzetközi vándorkiállítás, vagyis valóban több kiállítóhelyre is eljutott. A kiállítások szervezésében a hatvani édesanyák segítettek.

Mindegyik kiállítás anyaga és az egész folyamat nyomon követhető honlapunkon :

www.g-portal.hu/kicsinyek60. A jelenlegi kiállítás diplomás díjazottjainak rajzai valamint a meghívók már most is láthatók a Szeretehimnusz fölötti RAJZOK, FOTÓK-nál.

A kiállítást vándorútján megáldotta Őszentsége XVI. Benedek pápa, Dr Erdő Péter bíboros-prímás, Esztergom-Budapest Főegyházmegye érseke, Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt:

Basa Ottóné Révész Erzsébet művésztanár, a kiállítások megálmodója és szervezője


VPA Hírporta

A Biblikus Zarándokút megáldása

Devecser, október 5.

Juliusz Janusz apostoli nuncius mutat be szentmisét a devecseri plébániatemplomban október 5-én 10 órakor, majd megáldja a Biblikus zarándokutat.


VPA Hírporta


Lelkinap Hegyeshalomban

Augusztus 23.

Szinte már hagyománnyá vált, hogy augusztus utolsó heteinek egyikén nagy érdeklődésre számot tartó lelkinapot rendeznek Hegyeshalomban. Az idén augusztus 23-ára eső ötödik alkalom házigazdája a helyi fiatalokból álló szervezőcsapat, állandó előadója pedig Kerényi Lajos atya volt.

A helyi rendezők áldozatos munkával már előző nap alaposan előkészítették a rendezvénynek helyet adó Stettni-tó környékét, hogy megfelelőképpen fogadhassák a másnap érkezőket.

A szombat délelőtt tíz órás kezdésre mintegy száz vendég érkezett, hogy egymás üdvözlése és gyors regisztráció után meghallgathassa Lajos atya első előadását. Szalai Kálmán atyának, Hegyeshalom plébánosának rövid köszöntője után Lajos atya az idei Biblia éve és a Szent Pál emlékév aktualitására fűzte fel mondanivalóját. Felhívta figyelmünket a bibliaolvasás különös fontosságára, s Szent Pál életének fordulópontjait végigelmélkedve rámutatott, saját életünk elbukásaira és felkeléseire ismerhetünk Pál sorsában. Lajos atya minden jelenlévőt bíztatott: ne Saulus, hanem Paulus legyen. Az előadást követően épp készülődtünk a kiscsoportos beszélgetéshez, amikor a már addig is erős szél meghozta az esőt, így a lelkinap – a szervezők gyors döntése nyomán – a közeli plébániatemplomban folytatódott.

A második előadás végeztével már mindenkit várt a frissen elkészített gulyásleves, melynek mennyiségétől a vendégsereg nemhogy nem rettent meg, hanem jóízűen fogyasztotta el azt. Miután jóllaktunk az ebéddel, újból szellemi táplálék következett, hiszen közös megbeszélésen értékeltük ki a kiscsoportos beszélgetések eredményeit Lajos atya vezetésével, aki ezek után szentmisét mondott, összegezve és lezárva a lelkinap eseményeit. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek együtt hallgatták nem szűnő figyelemmel Lajos atyát, akinek eleven hite, sugárzó derűje és kedves humora megérintett mindenkit. A szentmisén – ahogy az egész lelkinapon is – a Csepelről érkezett ifjúsági énekkar végzett szolgálatot, nagyszerúűen segítve a közös istendicséret örömét. Közösen mondtunk köszönetet nekik és a szervezőknek, valamint hálát adtunk Istennek, akinek immár öt éve döntő része van abban, hogy Hegyeshalomban lelkinap lehessen.

A vendégsereg lassan szétszéledt, s már arról beszélgetett, vajon milyen élményekkel fog gazdagodni egy év múlva. Reméljük, jövő augusztusban is találkozunk!


Paksa Balázs / VPA Hírporta