Markó Tímea:

                    AZ  ISZLÁM                Meghallgatás >>>

Áttekintés (PPS)  >>>           

(I. rész publikálva: Jeromos füzetek 78. sz. 17-25.o.)           

A nagy világvallások sorában az iszlám keletkezett a legutolsóként. Szigorú monoteizmust hirdető vallási rendszer a világ második legnagyobb hitévé vált: Marokkótól Indonéziáig, Egyenlítői Afrikától Közép-Ázsiáig követőinek száma, ma már megközelíti az egy milliárdot. Ez ma a föld legdinamikusabban fejlődő vallási közössége.

 

 

Az arab nyelvben az iszlám:   إسلامszó jelentése „önalávetés” vagy „megadás” Allahnak, illetve „megbékélés” Allah akaratával. Az iszlám vallás gyakorlói ugyancsak arabul a muszlim-ok:  مسلم – مسلمون, akik alávetik magukat Allahnak, akik megbékélnek Allah akaratával.

Megjegyzés: A nyugati kultúrkörben régóta jelen lévő mohamedán megjelölést a muszlimok általában elutasítják, mivel azt sugallja, hogy a vallás központi szereplője a Mohamed próféta lenne, nem pedig maga az Isten.

Keletkezés,  tanítás,  történet

Arábia, a Közel-Kelet egy sivatagos, alig lakható hatalmas pusztaság, amely a Kr. u. I. évezred derekáig igen gyéren lakott, civilizálatlan, vad és szegény világ volt. Ez a táj az itt élő nomád beduin pásztorok számára igen mostoha életkörülményeket kínált. A megélhetés egyedüli biztosítéka némi állattartás, az oázisokban föld- és kézművesség volt, a szűkös létfeltételek megszerzése miatt, pedig az itt élő nomád törzsek szakadatlan háborúban álltak egymással. A félsziget nyugati oldalán a nemzetközi forgalomban is használatos kereskedelmi út vezet végig: ez volt a 'Tömjénút', amely Etiópia és Jemen északi irányú forgalmát biztosította. Korábban Arábia népeinek hite fétishit és politeizmus volt. Főistenük, az égben lakozó Allah:الله kisebb istenek és istennők, szellemi lények sokasága fölött uralkodó harcias népvezér volt, aki áldozatot követelt a népétől. A nomádok szent tárgyakban lakozó isteni erőket is imádtak: ligeteket, fákat, vagy éppen köveket, mint amilyen a központi szentélyében, Mekkában őrzött kába:الكعبة is volt. Az ősi pogányság világ képe mutatkozott a szentélyekben, ahol áldozat-bemutató szertartás folyt. A harcos nomád társadalom mindennapjai viszont a vérségi kapcsolat, a vérbosszú, a harc, a bátorság, az egyszerűség és a nélkülözés köré szerveződtek.

Ebben a helyzetben lépett fel új vallási eszmék hirdetőjeként az 570 körül született, csak csekély műveltséggel bíró Mohamed: محمد teljes arab nevén Mohamed ibn Abdalláh ibn Abd al-Muttalib, a mekkai Qurajs törzs tagja. Apját születése előtt, anyját 6 évesen vesztette el, ezért az apai nagybátyja, Abu Tálib nevelte fel. Írni, olvasni nem tudott. Első felesége a nála 15 évvel idősebb Khadídzs, az a kereskedőnő, aki karavánvezetőként alkalmazta őt. Utazásai során megismerkedett a zsidó és a keresztény hit elemeivel, idegen világok kultúrájával. Negyvenedik életévében bekövetkezõ gyökeres vallási átalakulásban részesült. Fokozatosan vonult vissza a kereskedői hivatástól, s vallásos látomásainak adta át magát. 610 re tehető a prófétai fellépésének ideje a Mekkához közeli Hira hegy egyik barlangjában elmélkedve kapott kinyilatkoztatásokat Gzsibríl (Gábriel) arkangyaltól, aki közölte vele, hogy ezen túl Allah küldötte lesz, aki kinyilatkoztatásokat fog neki "leküldeni".

Tanításának alapja és középpontja Allahnak, a világ teremtőjének és urának a hirdetése volt. Mohamed szerint Allah, az Egyedülvaló már a zsidó és a keresztény hitben és kinyilatkoztatásban is kijelentette magát, ezek a vallások azonban nem hallgattak az Isten szavára vagy félreértették, félremagyarázták a kinyilatkoztatását. Ezért kellett eljönnie Mohamednek, aki 'a Próféták Pecsétje', hogy a valódi isteni üzenetet a maga teljességében és tisztaságában kibontakoztassa. Maga az iszlám szó hűséget, az egyetlen Isten iránti feltétlen odaadást jelenti: akik elfogadják, magukévá teszik az isteni üzenetet, és tagjaivá lesznek az igaz hit közösségének, az ummá-nak أمة . Ezen az alapon Mohamed kezdettől elutasította a pogányságot, a hitetlenség híveit, pedig hevesen támadta és Allah pokoli büntetéseivel fenyegette.

Az első években alig talált követőkre Mekkában s a muszlimok közössége is csak néhány tucat emberből, a  próféta rokonaiból, barátaiból, feleségéből és szolgáiból állt. Mekka vezetői, a törzsi főnökök  az első években tudomást sem vettek az iszlám mozgalmáról. Később meg, amikor Mohamed kényelmetlenné vált számukra, igyekeztek elűzni a békétlenkedőket.622-ben Mohamed híveivel átköltözött  Jaszrib-ba: يثرب (a későbbi Medinába: المدينة) ahol, mint Mekka ellenségét, szívesen fogadták.( A történetírás hidzsrának الهجرة  nevezi ezt az eseményt amely az arab időszámítás alapjául szolgál.) Hithirdetése itt hamar követőkre talált: részleteiben is kidolgozta számukra Allah tanító üzenetét, majd szent háborút hirdetett Mekka kereskedelmének tönkretételére és szülővárosa visszaszerzésére.

Ez a medinai alkotmány és az „Ábrahám-vallás” periódusa a korai iszlámban, amikor még erős a próféta hitében a zsidó vallás iránti vonzalom. A hívek Jeruzsálem felé fordulva végzik napi imájukat, Mohamed, pedig önmagát Ábrahám, József és Mózes műve beteljesítőjének tekinti. Ekkor kiérlelt tanításában sokat vesz át az Ószövetségből, annak világszemléletéből és a zsidó vallási törvényekből. Később konfliktusba keveredett a Medinában, nagy számban élő zsidókkal, akik nem követték tanítását és az önállóság útját, választotta. A napi ima iránya ekkor változik Mekkára, és egyre többet beszél a próféta arról, hogy a zsidók és a keresztények 'hamis monoteizmust' követnek. Ekkor dolgozza ki Mohamed azokat a szabályokat és szertartási elveket, amelyek a továbbiakban jellemzik mozgalmát, és amelyek közé beilleszkedik a kába kultusza, a mekkai zarándoklat követelménye is.

Sikeres misszió és Mekka elleni győzelmes háború után Mohamed 630-ban visszatért Mekkába. A félsziget nomád törzsei rövidesen felvették az új hitet és megindultak azok a 'missziós hadjáratok', amelyek célja a hit terjesztése volt. Ekkor már egy új, vallási alapon szerveződő arab birodalom van kibontakozóban: rövidesen a muszlimok kezére kerül egész Arábia, Szíria, Palesztina, majd Egyiptom is. A győzelem utáni évek nagy változásait a próféta már nem érte meg: 632-ben, Medinában meghalt.

Mohamed írásban nem rögzítette Allahtól kapott tanítását, ám a tanítványok visszaemlékezéseire hagyatkozva és az általuk megőrzött iratokra támaszkodva rövidesen megkezdődött kinyilatkoztatásának rögzítése, a szent gyűjteménnyé rendezése. 650 (Othmán kalifa idejében) után így már készen állt a Korán   القرآن, amely a muszlimok hitének alapja, a próféta tanító megnyilatkozásainak gyűjteménye.

A Korán jelentése "felolvasni, hirdetni, recitálni való" szöveg. Az iszlám elsődleges és legfontosabb forrása. A muszlimok szerint Isten által kinyilatkoztatott mű, és Isten szavait tartalmazza. Bár az iszlám az Isten által leküldött többi könyvet is elismeri (Tóra és a Biblia), egyedül a Koránt tartja romlatlan, változatlan formában megmaradtnak. A szent könyv szövegét mechanikusan szerkesztették össze, hiszen nem a kronológiai sorrendet követik a szúrák: hanem hosszúságuk szerint rendezték el, a leghosszabbak kerültek előre, a végén, pedig a rövidebbek találhatók. A művet 114 szúrára osztották, a szúrákat pedig versekre, azaz ájákra: آيات. A Korán tartalmilag vegyes képet mutat: Allahot magasztaló himnuszok, vallási, erkölcsi és jogi szabályok, eszkatológikus jövendölések, elbeszélések, történetek egyaránt találhatók benne. A bevezető szúra egy rövid fohász, a muszlimok fő imádsága.

Míg a Korán azokat a tanokat foglalja össze, amelyek Gábriel arkangyal kinyilatkoztatásából származnak, addig a Szunna: السنة a Mohamed cselekedeteire és tanításaira vonatkozó hagyományok (hadiszok: احاديث) gyűjteménye. A Kinyilatkoztatását kiegészítő hagyomány, a szunna gyűjtése már az első muszlimok életében elkezdődött. A Társak: الصحابة emlékezéseit több gyűjteménybe rendezték, amelyek szövege és tekintélye a 8. sz. közepére lett kanonikussá. Erre épülhetett azután a vallásjogászok és hittudósok munkája, az iszlám dogmatikai: العقيدة rendszerének szisztematikus kidolgozása. Az egységes, szervezett és hierarchikus egyház kiépülésének elmaradása miatt azonban általánosan elfogadott, normatív-kötelező dogmatika nem született, hanem csupán olyan rivális vélekedések, amelyeket egy-egy neves szerző vagy iskola hitelesített. Ugyan ez a többféleség vált mértékadóvá a rituális gyakorlatban is: a prófétai rendelkezések alapján, de egymástól eltérő módon rendelkező szokásrendszerek formálták a hitéleti hagyományokat; négy nagy rituális iskola jött létre,(hanafiták, málikiták, safíiták, hanbaliták) amelyek a muszlim világ más-más földrajzi régiójában váltak népszerűvé.

Ebből azt a következtetést állapíthatjuk meg, hogy az Iszlám kétféle forrásból vezeti le a tanításait: Koránból és a Szunnából.

Az iszlám erős jogi-rituális-társadalmi természetéből következően nem csupán dogmatikáról, de európai értelemben vett teológiáról sem beszélhetünk. Hiszen a saria: الشريعة a muszlim vallásjog, a hit és a belőle fakadó kötelességek és parancsok értelmezésének tudománya. Ebből következően viszont – mint tan és törvény, erkölcs és életforma – a vallás a hívő életének minden területén jelen van; ezért nincs a modern iszlám világában sem zárt papi rend, szilárd egyházszervezet, és európai mércével mérhető világi jog.

A próféta tanításának, az iszlámvallásnak a lényege a legtömörebb formában és a legegyszerűbben a hit öt pilléréről szóló tanításban ölt testet. Olyan alapelvek ezek, amelyek a hit elfogadásának és a hozzá tartozásnak a normái, bárhol és bármikor létezzék is egy muszlim, magát az umma részének tekintheti.

Hitvallás:  الشهادة(al-sahada) pillérek sorában az első és a legfontosabb a hit lényegének elfogadása és megvallása, az hogy,(ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله )Egy az Isten és Mohamed a Õ prófétája.

Imádkozás: الصلاة (al-szalat) A második alapelv rituális természetű: minden hívő számára napi ötszöri imát ír elő, amelyet meghatározott időpontban, az előimádkozó hívó szavára kell elvégezni. Az imát, amely hitvalló, dicsőítő és fohászkodó elemekből áll, Mekka felé leborulva kell végezni és rituális tisztálkodással kell felkészülni rá. Pénteken, a heti ünnepnapon a déli ima helyett a hívek a mecsetben gyűlnek össze.

Böjt: الصوم (al-szaum) A hit pillérei sorában a harmadik, mint előírás a böjti hónap (Ramadan:رمضان) megtartására kötelezi a hívőt. Ebben a hónapban napkelte és napnyugta között tilos étkezni, az esti étkezésre pedig az egyszerűség és a mértékletesség a jellemző.

Szegényadó: الزكاة (al-zakat) A negyedik alapvető hitszabály kötelező jótékonykodást ír elő a hívő számára. Aki a jövedelmének vagy vagyonának egy meghatározott részét az alamizsna adó formájában az umma közösség javára adja. Az így begyült összegből kell biztosítani a szegényeknek és betegeknek, az özvegyeknek és árváknak az ellátását.

Zarándoklat: الحج (al-hadzs) Az alapvető előírások sorában az ötödik a mekkai zarándoklat követelme. A zarándokok ilyenkor megismétlik a prófétának Mekkából Medinába, majd Medinából Mekkába megtett útját, majd Mekkába visszaérkezve megkerülik a kaába-szentélyt és résztvesznek az ott tartott istentiszteleten.

Az említetteken túl további más, a prófétától származó előírások, kötelességek és tilalmak, alakítja a muszlimok életét. Ilyenek például a táplálkozási szabályok. Közismert, hogy Mohamed tiltja a sertéshús fogyasztását vagy a borivást. Szokásban van az újszülöttek körülmetélése, a férfiak számára pedig megengedett a többnejűség. A hívőnek így legfeljebb négy asszonya lehet, ám a modern időkben, az egyszerű emberek többsége számára ez a lehetőség csak elvi, amellyel csak a tehetősebbek és a különösen hagyománytisztelők élnek. A előírások közé sorolandók még a férfiak arany ékszer és selyemruha viselésének, valamint a kamatszedés, szerencsejáték és a tolvajlással kapcsolatos tilalmak.

Különleges helyet kap a próféta tanításában a szent háború, a hit védelméért és terjesztéséért folytatott szakadatlan küzdelem előírása. A Mekka elleni harcok idejéből való elv szerint az igazhitűeknek szakadatlanul küzdeniük kell a pogányság ellen, az egyistenhit, az iszlám diadaláért. A szent háború gondolata ugyanakkor a zsidók és a keresztények esetében a türelem előírásával társul: végső soron ők is Allah, az egyetlen igaz isten hívei lévén, ha nem támadnak az igaz hit ellen, de megtérni sem akarnak, le kell igázni őket, adót kell fizettetni velük, de életük háborítatlanságát biztosítani kell Allah földi birodalmának hatalma alatt.

A Korán és a Szunna számos tételes erkölcsi előírást tartalmaz: szabályozza az állam és a család életét, a házasságot, az örökösödést, a polgári és a büntetőjog alapelveit. Mindezek alapja egy sajátos öt elvre épülő morális értékskála, amely megparancsolt, hasznos, közömbös, helytelenített és tiltott dolgokra és cselekvésekre tagolja a világot, a bűnöket és jutalmakat, az érdemeket és büntetéseket pedig ehhez rendeli hozzá. Az ember tettei halála után mérlegre kerülnek. A vétkeseket kárhozatra vetik, a jók viszont a paradicsomkertbe léphetnek, ahol kimondhatatlan  gyönyörök várnak rájuk.

Teológia

Az iszlám nem egyszerű vallás, azaz dogmák és vallásgyakorlatok összességének, hanem valóságos civilizációnak is tekinthető: híveit a közös kultúra, a közös hagyományok és az egyazon, vallást, erkölcsöt, jogot és mindennapi életet szabályozó jogrendnek (saría:الشريعة) való engedelmeskedés köti össze. Mindehhez egészen sajátos teológiai irányzatok nézeteinek összessége csoportosul, melyet a korai iszlám vallási megosztottsága merőben véletlenszerű ténye idézte elő. Mohamed fiú utód nélkül halt meg, élete során és tanításában sem rendelkezve arról, hogy ki kövesse az umma, az igazhitűek vallási és politikai közössége élén. 632-ben Mohamed első utóda Abu Bakr lett, Mohamed apósa, az őt követő Omar és Oszman kalifák azonban – bár az első hívők közül valók voltak – nem álltak közvetlen vérségi kapcsolatban a prófétával. Ugyanakkor a legközelebbi férfi rokon, Ali, a próféta unokaöccse (és lányának, Fatimának férje, unokáinak, Haszánnak és Huszeinnek apja) kezdettől igényt formált az öröklésre, a kalifa címére. Miközben a régi tanítványok az első két évtizedben egymás között választották az utódokat, addig Ali hívei síita párttá: الشيعة szerveződtek . A szunniták és a síiták közötti vita szakadáshoz és véres harcokhoz vezetett. A síiták úgy vélték, hogy csak Ali, (a szunniták számára már 4. kalifa volt) az első jogos kalifa, és hogy az ő különleges szellemi hatalmát utódai, az imámok örökölték. A szunniták szerint hit dolgában végső soron az iszlám közösség (umma) ítél, a síiták szerint azonban az imám-ok, akik a Koránnak és a hagyományoknak ihletett, tévedhetetlen, bűntelen életű, sőt halhatatlan magyarázói. Azokból, akik ettől az időtől kitartottak Ali legitimitása és a próféta unokáinak trónigénye mellett, született meg az iszlám síita irányzata, akik viszont az új, Omajjád dinasztiát támogatták, a szunnita mozgalom híveiként vonultak be a muszlim hit történetébe.

A szakadást követően sajátos teológia iskolák és irányzatok bontakoztak ki, amelyek bár elismerik egymás létezését, tagjainak muszlim mivoltát, örökös ideológiai harcban állnak egymással.

Szunnita irányzatok: A szunnita iszlám négy bevett jogtudományi iskolája (madzha­bok:المذهب) a 8-9. században alakult ki. Ezek abban térnek el egymástól, hogy az ítélkezésben milyen forrásokat és eszközöket tekintenek megengedhetőnek. A négy vallásjogi iskola: hanbalita (Ahmed ibn Hanbal),  hanafita (Abu Hanafi) ,málikita (Malik ibn Anasz ), sáfíit (Abu abdallah as Sáfíi). Az egyes irányzatok határai nem húzhatók meg pontosan, sokszor átfedik, áthatják egymást. Mivel az iszlámban a teológia szerepét elsősorban a vallásjogi értelmezések töltik be, az ortodox szunniták között élesen megmutatkozó irányzatokról, illetve az iskolák intézményes szétválásáról nem beszélhetünk.

Szunnita teológiai-filozófiai iskolák:

Kalám: الكلامarab jelentése: beszéd, beszélgetés, vita, eszmecsere az iszlám vallásfilozófia egyik ága, amely a teológia kérdéseit dialektikus úton közelíti meg. Ilm al-kalám az Istenről, Isten ügyéről vitatkozók beszéde, egyfajta tudományos eszköz és módszer a hittételek észérvekkel történő bizonyításához. Követői és terjesztői mutakallimok: متكلمون (beszélők) néven ismertek, tudósai az iszlám skolasztikus teológusok. Annak ellenére, hogy az iszlámban a teológiának alárendelt szerepe van a vallás alapvető tézisei (kinyilatkoztatott autonóm volta, illetve a Korán örökkévaló létezésének dogmája) miatt a vallásjoggal (fikh) szemben, a kalám iskoláknak jelentős szerepük volt az iszlám filozófia kifejlődésében, és a görög filozófia logikai alapjainak átmentésében és továbbfejlesztésében.

 Az ilm al-kalám: علم الكلام  (a toll tudománya) tulajdonképpen a teológia része és három dologgal foglalkozik:

aqaida: العقائد (dogmatika) ez az alapvető pilléreket tárgyalja,  melyet arabul uszúl ad-dínnek neveznek: أصول الدين. Az iszlám teológia a következő alapelveket különbözetei meg:

1 Tauhid: التوحيد  az isteni egység,

2 Adil: العدل  isteni igazságosság,

3 Nubuwwat: النبوة  a prófétaság,

4 Imámmát: الإمامة az imámátus (Mind a síita, mind a szunnita források tulajdonképpen kalifaságnak ismerik el. A kalifa szó helyettest jelent az imámok pedig a próféták helyettesei),

5 Maád: المعاد  a feltámadás napját és a túlvilágot.

morál és erkölcs: az ember szellemi oldalát vizsgálja és a kívánatos tulajdonságokat, pl: bölcsesség,stb.

– törvények: أحكام  (ahkám) az iszlám gyakorlati oldalával foglalkozik, pl: imával, böjttel, stb.

A szunnita iskolák közül a legfontosabbak az asharita, dzsabrita, maturidita, murdzsita, mutazilita és a kadarita.

Síita irányzatok: A síita iszlám sajátos tétele az ún. imám-tan. A síita iszlám szerint Isten a muszlim közösség vezetésére tévedhetetlen, a Próféta családjából származó imámokat jelölt ki. A különböző imám-láncolatok mentén, az egyes síita irányzatok intézményesen is különváltak. Az egyes irányzatok sok esetben nem ismerik el egymást síitaként, esetenként muszlimként sem. A főbb irányzatok az:

  1. Ötös síiták (zajditák) : Az imám-tan tekintetében a legmérsékeltebb síita irányzat: az imámot nem tartják tévedhetetlennek
  2. Hetes síiták (iszmáiliták): Nevüket onnan kapták, hogy az első hat imámig a tizenkettes síitákéval megegyező láncolatot fogadnak el, a hetedik imám személyét illetően viszont eltérnek tőlük.
  3. Tizenkettes síiták (dzsafariták): Nevüket az általuk tisztelt imámok száma után kapták. Felfogásukban az utolsó imám Muhammad al-Mahdi (868-?) rejtőzködik, és Allah parancsára vár, hogy helyreállítsa az igazságot a világban.

Háridzsita: الخوارج irányzatok: A háridzsita irányzat alapvetően politikai síkon különült el az iszlám más irányzataitól és erősen hatalomellenes felfogást képviseltek. A háridzsiták különválására az I. fitna során került sor, amikor kiváltak Ali hívei közül, mert elutasították az egyezkedési kísérletét Muávijával, a lázadó szíriai helytartóval. A háridzsitáknak három főbb irányzatuk alakult ki, az azrakiták, a sufriták és az ibáditák. Ezek közül napjainkra egyedül az ibáditák maradtak fent, Omán területén.

 

Iszlám miszticizmus, azaz a szúfizmus:  صوفي

Az iszlám formalisztikus irányai mellett már a 8.-9.századtól megjelentek azok az aszketikus életet hirdető, világtól elforduló "szent emberek", akik isten szeretetét a világ minden bölcsességénél többre becsülve darócruhát öltöttek, szent életet éltek és a hit mélysé­geiben elmerülve, önkívületi állapotban keresték az istenséggel való érint­kezést. Ezeket a misztikus gondolatok útján járó mestereket darócruhájukról (szúf) nevezték el szúfiknak.

Minden muszlim, irányzattól függetlenül hisz Istenben,  annak egyedüliségében és abban, hogy csak ő méltó imádatra (tavhid), az Ő küldötteiben (ruszul) és prófétáiban(nabí), az Isten által leküldött könyvekben (kutub), az angyalokban (mala'ika),a Végső Napban (jaum ad-dín) amikor Allah számon kéri az emberek minden tettét, az elrendelésben (kadar), amely szerint Allah előre tudja, vagy előre el is dönti az emberek földi, illetve örök sorsát.

Istenhit (tavhid التوحيد): Az iszlám központi gondolata Isten egysége és egyedülvalósága. Teológiai rendszerében szigorú monoteizmust valósít meg. Az iszlám legkomolyabb bűnnek tartja az Istennel való társítást (sirk:شرك ) Az iszlám istenképe legtömörebben a Korán 112. szúrájában van megfogalmazva: „ Mond, Ő az Egyetlen Isten. Az Örökké való Isten. Nem nemzett és nem nemzetett. Senki sem hasonló Hozzá.” قل هو الله أحد ألله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد

Az Allah: الله  szó etimológiailag az arab iláh:  إله (istenség, isten) szóból származik. A szó konkrét jelentése „az Isten”. Allah nem nemzett és nem nemzés útján jött létre. Nincs (meghatározható) lakhelye, láthatatlan és öröktől való, se alakja, se színe, se részei. Élet és tudás teljének a birtokában van, mindenható és mindent látó. Semmi sem történik akarata nélkül. Isten mindenható, mindenhatósága létével egy. Isten hét tulajdonsága (élet, tudás, hallás, látás, akarat, mindenhatóság és beszéd) öröktől valók és Isten lényegéhez tartoznak.

Küldöttek (ruszul الرسل ) és próféták (nabíالأنباء),: Az iszlám tanítása szerint Allah elküldte a prófétáit, hogy intők legyenek a Végső Napról. A prófétákon kívül szent emberek nincsenek, kivéve Mahdit.

Vannak próféták, akiket isten küldött. Az első Ádám, és Mohamed a legutolsó próféta. Az iszlám rendszerében Isten kinyilatkoztatásait próféták, vagy küldöttek közvetítették az emberek felé. A prófétákat az iszlám egyenrangúnak tekinti.  A Korán összesen csak huszonöt prófétát említ név szerint. Ezek a következők:

Adam (Ádám), Idris (Enoch), Nuh (Noé), Hud (Heber?), Salih (Salih), Ibrahim (Ábrahám), Ayub (Jób), Lut (Lót), Ishmail (Ismael), Ishaak (Izsák), Yakub (Jákob), Yusuf (József), Shuaib (Jethro?), Musa (Mózes), Harun (Áron), Davud (Dávid), Sulayman (Salamon), Ilyas (Éliás), Zulkifl (Ezékiel?), Al-Yasa (Illés), Yunus (Jónás), Zakhariya (Zakariás), Yahya (Keresztelő János), Issa (Jézus), Mohamed.

Kinyilatkoztatott könyvek (kutubالكتب  -ben Isten beszél. Az iszlám szerint egyes prófétákon keresztül szent könyveket nyilatkoztatott ki. A Koránban név szerint szerepel a Tawrat :توراة (Tóra), a Zabur: زبور (Zsoltárok) és az Indzsil:إنجيل (Evangélium), mint Allah által leküldött könyvek. Mindazonáltal az iszlám teológia szerint ezek a könyvek időközben eltorzultak, egyes részeik elvesztek, illetve más részeket toldottak hozzájuk. Ilyen módon egyedül a Korán tekinthető hiteles, eredeti formában rendelkezésre álló kinyilatkoztatásnak.

A Koránt Mohamednek adta Isten, részenként, 23 éven át. A törvényt Mózesnek, az evangéliumot Jézusnak, a zsoltárokat Dávidnak, más könyveket más prófétáknak nyilatkoztatott ki. Számuk 104. A legnagyobb köztük a Korán, mely a többit érvénytelenné tette, a Korán azonban soha érvényét el nem veszti. A Korán isten igéje, mint ilyen nem teremtetett, hanem öröktől fogva van.

Angyalok és dzsinnek(mala'ika الملائكة ),: Az iszlám tanítása szerint el kell ismerni, hogy Istennek angyalok állnak rendelkezésére, akik végrehajtják akaratát és mindenben engedelmeskednek neki. A Koránban az Ádámot megkísértő gonosz Iblisz: إبليس nem angyal, hanem dzsinn:جن. A dzsinnek az iszlám rendszerében tűzből teremtett lények, de ellentétben az angyalokkal, rendelkeznek szabad akarattal, így van közöttük jó és rossz is. Az iszlámban szerepel a saitan:شيطان (sátán) – kísértő kifejezés is, ami elsősorban Ibliszt és leszármazottait jelenti.

Végső Nap(jaum ad-dín اليوم الاخر): Az iszlámban központi helyet foglal el a Végső Nap, amelyen Isten minden ember felett Ítéletet mond. A halott hitét halála után Munkarمنكر és Nakirنكير angyalok megvizsgálják. A döntés értelmében a jók a Kertekbe: الجنة (Dzsenna), a rosszak pedig a Tűzbe النار(Nar) jutnak. E fogalmak megfeleltethetők a keresztény és zsidó vallás Paradicsom és Pokol fogalmainak. Az ítélet alapja a Korán szerint kizárólag az egyes ember hite és a cselekedetei, illetve Isten könyörületessége, ebből következően az iszlám elutasítja a megváltás fogalmát is. Létezik a túlvilág. Az utolsó ítélet előjele az Antikrisztus: الدجال (daddsal) fellépése és Jézus visszatérése.

Elrendelés (qadar القدر خيره وشره ): Az iszlám szerint Isten "Megőrzött Táblákra" اللوحة المحفوظة (al-Lawhu 'l-Mahfuz) minden megtörtént, és a jövőben történni fogó dolgot felírt, így az egyes emberek sorsát is. Az iszlám ugyanakkor elfogadja a szabad akarat létét, hiszen Isten minden dolgot a tudásával írt.


Iskolák, oktatási rendszerek és módszerek


A muszlim iskolatörténet kapcsán ki kell hangsúlyozni, hogy európai neveléstörténeti fogalmakkal nem vagy csak részben írhatóak le a muszlim iskolatípusok. A madrasza: المدرسة (iskola) eredetét, kialakulási és működési körülményeit illetően közép- és felsőfokú képzést nyújtó intézmény is lehetett, akár egyidejűleg is. Több európai iskolatípussal mutat hasonlóságot tananyagrendjét, az alapítás szokását és fokozatadományozási rendszerét tekintve, mindemellett azonban olyan sajátos és egyedi jellemzőkkel is bír, hogy kontinensünk egyetlen iskolamodelljének sem feleltethető meg teljesen. A madrasza fejlődéstörténetét nyomon követve világosan látszik, hogy a főként jogi képzést nyújtó iskolatípus kezdetben egy-egy vallásjogi irányzat tanításainak továbbadására, megtámogatására szerveződött. A 11. században viszont már olyan madraszák is megjelentek, ahol egy helyszínen, de elkülönült módon valamennyi vallásjogi iskola képviseltette magát. Ezek az iskola-komplexumok (könyvtárral, lakóhelyiségekkel, étkezőkkel, csillagvizsgálókkal és fürdőkkel felszerelve) a középkori muszlim világ legragyogóbb képzési és tudományos központjai lettek, tananyagstruktúrájuk és számonkérési módszereik kapcsán is méltán tekinthetjük őket felsőfokú tanintézeteknek.

(Híres madraszák):Eme iskola tipus szülőhelye Kelet-Irán volt, azon belül is Nisápúr városa mely, Bagdadban érte el virágzása csúcspontját, és vált a középkori európai egyetemekhez hasonló, magasszintű képzést nyújtó felsőfokú intézménnyé. Ez a fajta oktatási forma és annak rendszere mai napig megtalálhatóak a híres iszlám vallástudományi egyetemeken.

Zeituna Egyetemen: جامعة الزيتونة folyó oktatás:

A Zeituna Egyetem  mely egykor madraszaként működött központi jelentőségű területe volt a vallásjog tanításának. Ennek megvilágításához azonban számos tudományterület eredményeivel kellett megismerkedniük a diákoknak. A tananyag felépítése az alábbiakban foglalható össze:arab nyelv (al-lugha al-carabijja), a nyelvtan (al-nahw), a retorika (al-balágha vagy al-baján), az irodalom (al-adab), a Korán-olvasás (al-qirá'át), a Korán szövegeinek magyarázata (al-tafszír), a hagyományok (al-hadísz), a jog (al-fiqh), a jog forrásai és alapelvei (uszúl al-fiqh), vallástudomány (al-tauhíd, al-kalám vagy uszúl al-dín).

Arab nyelv: A muszlim oktatás középpontjában - a középkorban éppúgy, mint napjainkban - a Korán tanulmányozása állt. Éppen ezért elengedhetetlen és fontos mindig is az arab nyelv megismerése, minél tökéletesebb megértése. Senki nem lehet sikeres hivatalnok, bíró, törvényhozó, tanár vagy vallási vezető, ha nem tud jól arabul. A tanulást fontos lexikonok és szótárak segitik, amelyekből a tanulók kihámozhatják a Koránban szereplő ritka vagy nagyon nehezen értelmezhető kifejezések jelentését is

Nyelvtan: Számos nyelvész írt tankönyvet az arab nyelv nyelvtanáról, és ezek a művek jelentették és jelentik mind a mai napig az intézményben  zajló grammatikai képzés alapját. A diákok megismerkedhetnek így a helyesírással, a helyes ejtéssel, a különböző nemű főnevek és igék ragozásával (egyes, kettes és többesszám, különféle igeidők és módok, rendhagyó esetek), a magánhangzók  helyes használatával, a mondatszerkesztéssel, az írott és beszélt nyelvi változatok közti eltérésekkel, a hibák korrigálásával stb. Mindez nemcsak ahhoz  szükséges, hogy képesek legyenek megérteni a Koránt, hanem ahhoz is, hogy tudják helyesen használni az arab nyelvet.


Retorika: A muszlimok körében mindig is rendkívül fontosnak tartották a szép kifejezésmódot, valamint az írott szövegek pontos és tetszetős szerkesztését. Egy tudós embernek illik tudni azt, hogy mely szavakat milyen szövegkörnyezetben és szituációban használja, és hogy melyik kifejezéseket kell kerülnie.

Irodalom: Az irodalom a középkori iszlám esetében olyan összefoglaló kifejezés, amely alá tartozik a költészet, a rímes próza, a mesék és az anekdoták, sőt, maguk a történeti elbeszélések is. A muszlimok körében, a birodalom különböző területein nagy népszerűségnek örvendtek valamennyi műfaj és valamennyi korszak alkotásai.

A Korán szövegeinek magyarázata: A nyelvi és irodalmi tanulmányok mellett, azokkal szorosan összefonódva folyt és folyik az iskolákban a Korán szövegeinek magyarázatával foglalkozó képzés. Mindenképpen vizsgálni kellett a szent szövegek megértéséhez azt a környezetet és kort, amikor keletkeztek. A diákoknak a Korán-magyarázatok hallgatása és tanulása közben nemcsak az a dolguk, hogy különböző tudós személyek eredményeit megismerjék és a Korán lényegéhez közelebb jussanak, hanem azt is be kellett látniuk, hogy a szent könyv magyarázata csakis tényeken és sokszorosan alátámasztott tudományos alapvetéseken nyugodhat.

Korán recitálása-olvasása: A felkészülő diákok számára fontos tananyag  a Korán értő és világos felolvasása. A tanár előolvas, a növendékek pedig próbálják utánozni őt. Ezután a diákok maguk olvassák fel a szöveget, a tanár pedig javítgatja a hibáikat.

Hadiszok tanulmányozása: A hadíszok tanulmányozása fontos, bár jelentőségében sohasem ért fel a Korán megismerésével. A hadíszoknak hatféle gyűjteményét állították össze az iszlám kialakulása utáni évszázadokban, melyeket az iskolákban tanuló növendékek is ismertek és használtak. A legfontosabb válogatás az al-Bukhari által összeállított gyűjtemény. A mintegy félmillió neki átadott hagyomány közül végül körülbelül 7500 került bele válogatásába. A tudósok megkülönböztettek "megbízható", "jó" és "gyenge" hadíszokat, és komoly megfontolással szerkesztett rendszerükben nagy hangsúlyt fordítottak az első csoportba tartozó hagyományok hiteles továbbadására, rögzítésére és megőrzésére.

Jogtudomány: Többször utaltam rá, a madraszák nagy része valamely - és általában csak egy - vallásjogi iskola tanításainak közvetítését végezte. A muszlim világban a jogtudomány alapvetően a Koránon, a hagyományokon, a muszlim közösség megállapodásán (idzsmá' اجمع), az analógián (qijász قياس) és olykor a személyes véleményen (ra'j رأي) nyugszik. Az egyetem diákjai megismerik és megtanulják értelmezni a legfontosabb jogi előírásokat, a muszlim életvitel gyakorlati szabályait. Az étkezés, öltözködés, családjog, örökösödési rend, a bűncselekmények elkövetőinek megbüntetése és más területek alkották a jogi tanulmányok alapját..

Vallástudomány: A jogi iskolákhoz hasonlóan különféle vallásmagyarázó iskolák jöttek létre, melyek a muszlim vallás legfőbb kérdéseit próbálták tisztázni és rendszerezni a rendelkezésre álló források segítségével. Az egyetemen folyó vallástudományi oktatás - a vallásmagyarázó iskolák létezésével összefüggésben - korszakonként, földrajzi helyszínenként és irányzatonként részleteiben kissé (vagy nagyon is) eltért, még inkább, mint a jogtudomány.

Egyéb tantárgyak:

Vallástudományi képzés mellett a Zeituna egyetemen tanítanak vallás történetet mely a monoteista vallások tanulmányozásával foglalkozik. Ennek az oktatása elsősorban a zsidó és a keresztény hit tüzetes megismerését teszi lehetővé a diákok számára. Legyen szó annak történelmi vagy dogmatikai hátteréről.

Egyéb tantárgyak közé sorolhatóak a következők: a társadalom tudomány, a nevelés tudomány, a polgári jogok tudománya, a számítás technikai ismeretek elsajátítása valamin idegen nyelvek tanítása (angol, francia, spanyol, perzsa és latin) . 

Oktatási módszerek:

A középkori muszlim világ oktatási módszereinek egyik legteljesebb, rendszerezett és kritikus hangvételű összefoglalását minden bizonnyal Ibn Khaldún:  مقدمة:ابن خلدونadta, aki személyes példákat is bőségesen ismertetett a memoriterekkel és tananyagmegértéssel kapcsolatosan. Ibn Khaldún nemcsak a Zeituna egyetem növendéke hanem kíváló tudósa is volt.

Az oktatás körülményei egykoron a  madraszákban a tanár szőnyegen (szaddzsáda: سجادة ), leterített bőrön (farwa فروة) vagy kis emelvényen ült vagy oszlopnak támaszkodva állt a diákjai előtt, s körülötte félkörben (halqaحلق) ültek a tanulók.
Természetesen mára már ez megváltozott s a vallási egyetemek falain belül folyó oktatás körülményei hallgatók és oktatók számára hasonlatos az európai felsőoktatási intézmények körülményeihez.

Az egyetemi tanár mindig a Korán néhány részletének elmondásával nyitja meg a tanítást, és imádkozik, hogy Allah legyen kegyes a prófétához és követőihez, és ezután kezdi meg a tanítást.

A diktálás módszerének központi szerepe van az oktatásban, melyet maga a klasszikus arab nyelv tett szükségessé. Ugyanis a rögzített szöveg sokkal jelentősebb a tanulás eredményessége szempontjából, mint egy adott, már leírt szöveg egyszerű másolása.

A jegyzetelés, szövegmásolás és memorizálás fáradságos munkája mellett az oktatás hatékonyságát állandó vitákkal próbálják fokozni a tanítók. Emellett pedig a diákoknak mindig, minden körülmények között joguk van tanárukhoz kérdéseket intézni. Az érdeklődés, a vitatkozás tehát ösztönzött és kívánatos magatartásforma az iskolákban, ám meg van a maga etikettje. A hallgatónak meg kellett várniuk azt az alkalmas időpontot, amikor kérdezhetnek, és nem illő a tanár szavába vágni és azonnali választ követelni.

Fokozatszerzés:

Az egyetemi képzés ideje az európaihoz hasonló. A négy éves alapképzést követi a mester képzés. Az egyetemi hallgató tanári diplomát kap az alapképzés sikeres záróvizsgáját követően. A mester képzés két esztendeje alatt a  írásbeli és szóbeli vizsgákon kell  megfelelnie a diáknak ahhoz, hogy a diploma munkáját megalkothassa. A doktori képzés ideje három esztendő.

A bemutatott iskolák, oktatási formák és módszerek mellett számos szakmai és egyéb jellegű képzés létezik az iszlám egyetemeken.

Áttekintés (PPS) még egyszer  >>>           

A tanulmányaim és kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy az iszlám teológusok kimagasló ismeretekkel rendelkeznek a keresztény vallásról, annak tanairól, melynek megismerését beépítik az egyetemi hallgatók tanrendjébe. Évről évre számos konferenciát tartanak a vallások együttélésének lehetőségeiről, ahol számos világhírű teológussal (Pére Maurice Borrmans, Fr. Nabil D. Haddad, P. Samir Khalil Samir, SJ) és a téma nagy szakértőivel volt szerencsém megismerkedni. Ők ahogyan jó magam is a fontosnak tartjuk a másik vallásnak a megismerését, hiszen csak így lehetséges a békében való együttélésről beszélni.